Ngày 30 – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23–24 – Nên Thánh Trọn Vẹn

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân...

Ngày 29 – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:20–22 – Điều Lành — Điều Ác

“Chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như...

Ngày 28 – Giê-rê-mi 52:28–34 – Được Đổi Áo Mới

“Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói...

Ngày 27 – Giê-rê-mi 52:3–23 – Đức Giê-hô-va Ném Bỏ

“Vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì điều...

Ngày 26 – Châm Ngôn 21:20–21 – Tìm Cầu Sự Công Chính

“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự...

Ngày 25 – Ma-thi-ơ 16:24 – Vác Thập Tự Mình Mà Theo Chúa

“Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà...

Ngày 24 – Ma-thi-ơ 16:21–23 – Ớ Sa-Tan, Hãy Lui Ra Đằng Sau Ta!

“Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi làm gương xấu cho Ta;...

Ngày 23 – Ma-thi-ơ 16:15–20 – Hội Thánh Sẽ Đắc Thắng Trọn Vẹn

“...Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó” (câu 18b). Câu hỏi suy ngẫm: Khi...

Ngày 22 – II Sử Ký 25:5–12 – Chúa Có Thể Ban Cho Nhiều...

“Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy” (câu 9b). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa không đẹp lòng khi Vua...

Ngày 21 – II Sử Ký 25:1–4 – Vua A-ma-xia Làm Theo Lời Chúa

“Vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta” (Giăng 5:30b). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-ma-xia...

Ngày 20 – II Sử Ký 24:23–27 – Kết Cuộc của Người Lìa Bỏ...

“…Các ngươi sẽ chẳng may mắn được, vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi” (II Sử...

Ngày 19 – Châm Ngôn 21:19 – Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT). “Thà ở một...

Ngày 18 – Hê-bơ-rơ 12:12–13 – Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 17 – Hê-bơ-rơ 12:7–11 – Thuận Phục Khi Chúa Sửa Phạt

“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng...

Ngày 16 – Hê-bơ-rơ 12:4–6 – Chúa Sửa Phạt Người Ngài Yêu

“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 15 – Phục Truyền 28:1–14 – Phước Hạnh của Sự Vâng Lời Chúa

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài,...

Ngày 14 – Phục Truyền 27:11–26 – Cam Kết Sống trong Giao Ước

“Hỡi Ít-ra-ên hãy nín và nghe! Ngày nay, ngươi đã trở nên dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; vậy phải nghe theo tiếng...

Ngày 13 – Phục Truyền 27:1–10 – Giáo Dục Qua Nghi Lễ

“Môi-se và các trưởng lão truyền lệnh này cho dân sự: Hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày...

Ngày 12 – Ngày Hiền Mẫu – Ê-phê-sô 6:1–3 – Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ...

Ngày 11 – Rô-ma 7:14–25 – Cuộc Chiến trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ...