Home Dưỡng Linh Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Dám Sống Trên Bờ Vực (Chương 5 – Chương 9)

VUA CHỨNG KHOÁN WALL STREET “Còn như kẻ muốn nên giàu có ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự...

Ngày 12 – Phục Truyền 6:4–9 – Tin và Dạy

“Hỡi Ít-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung sứ...

Ngày 11 – Phục Truyền 6:4–9 – Nghe và Dạy

“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay,...

Ngày 10 – Gióp 40:1–9 – Tự Cứu Được Chăng?

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng...

Ngày 9 – Phục Truyền 6:4–9 – Người Dạy Dỗ

“Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi...

Ngày 8 – Công Vụ 8:4–8, 14–17 – Hiệp Một Hỗ Trợ Anh Em...

“Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng...

Ngày 7 – Rô-ma 12:4–8 – Ân Tứ Dạy Dỗ

“…ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ” (câu 7b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh gì để ví sánh mỗi...

Ngày 6 – Tít 2:1–10 – Dạy Dỗ trong Uy Quyền của Chúa

“Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con” (Tít 2:15). Câu hỏi suy...

Ngày 5 – II Ti-mô-thê 2:14–17a – Giảng Dạy Lời của Lẽ Thật

“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy...

Ngày 4 – Công Vụ 18:24–26 – Vợ Chồng Hiệp Một trong Sự Dạy...

“Người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng bèn đem người về với mình, giãi bày đạo...

Ngày 3 – Gióp 39:22–38 – Con Đáp Chi Với Chúa?

“Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 2 – Ê-sai 50:4–9 – Dạy Dỗ Theo Gương Chúa Giê-xu

“Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt...

Ngày 1 – Ma-thi-ơ 28:19–20 – Mệnh Lệnh Dạy Lời Chúa

“...và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Đại mệnh lệnh của...

Ngày 31 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18–21 – Bài Ca Khải Hoàn—Đức Giê-hô-va Cai...

“Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se ngụ ý Đức Giê-hô-va sẽ cai trị ai...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:14–17 – Bài Ca Khải Hoàn—Các Dân Kinh...

“Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ, cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Các...

Ngày 29 – I Sử Ký 16:10–11 – Tìm Kiếm Mặt Ngài Luôn Luôn

“Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Vua Đa-vít...

Ngày 28 – I Sử Ký 16:7–9 – Đồn Ra Công Việc Chúa

“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn Danh Ngài và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc!” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 27 – Gióp 39:12–21 – Sự Kỳ Diệu của Đấng Sáng Tạo

“Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai...

Ngày 26 – I Cô-rinh-tô 9:16–18 – Điều Buộc Tôi Phải Làm

“…Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy...

Ngày 25 – I Cô-rinh-tô 9:11–15 – Không Làm Ngăn Trở Tin Lành

“…chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ...