Ngày 1 – Giô-suê 1:8 – Suy Ngẫm và Làm Theo Lời Chúa

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã...

Ngày 29 – I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13–18 – Sẽ Ở Cùng Chúa Luôn Luôn

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở...

Ngày 28 – I Tê-sa-lô-ni-ca 4:9–12 – Ăn Ở Cách Ngay Thẳng

“... ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn...

Ngày 27 – Giê-rê-mi 51:6–14, 45–46 – Hãy Ra Khỏi Ba-by-lôn

“Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội...

Ngày 26 – Giê-rê-mi 51:1–5 – Chúa Chẳng Lìa Bỏ Dân Ngài

“Đức Giê-hô-va vì cớ Danh lớn mình, sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài: chỉn thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân...

Ngày 25 – Châm Ngôn 21:6 – Tài Vật Nhờ Dùng Lưỡi Dối Gạt

“Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được, ấy là một điều hư không mau hết của kẻ tìm sự chết” (BTT). “Tài sản...

Ngày 24 – Ma-thi-ơ 15:21–28 – Người Có Đức Tin Lớn

“Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ...

Ngày 23 – Ma-thi-ơ 15:15–20 – Điều Làm Ô Uế Con Người

“Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng...

Ngày 22 – Rô-ma 4:13–25 – Lời Hứa Được Bảo Đảm bởi Đức Tin

“Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho...

Ngày 21 – Rô-ma 4:1–12 – Gương Đức Tin của Ông Áp-ra-ham

“Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người” (câu 3b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu gương...

Ngày 20 – Phục Truyền 25:17–19 – Đấng Nhìn Biết Trước Mọi Điều

“Vậy, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban sự bình an cho, và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch vây phủ...

Ngày 19 – Phục Truyền 25:13–16 – Sống Chân Thật trong Kinh Doanh

“Phải dùng trái cân đúng thật và công bình, cũng phải có ê-pha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên...

Ngày 18 – Châm Ngôn 21:5 – Kế Hoạch của Người Cần Mẫn

“Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật; còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn” (BTT). “Các...

Ngày 17 – Hê-bơ-rơ 11:20–22 – Chúc Phước cho Thế Hệ Tiếp Nối

“Các người đó là đầu trưởng của mười hai chi phái Ít-ra-ên; và đó là lời của cha họ nói đương khi chúc phước...

Ngày 16 – Hê-bơ-rơ 11:17–19 – Ông Áp-ra-ham: Đức Tin Được Thử Nghiệm

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình” (câu...

Ngày 15 – II Sử Ký 24:8–14 – Ai Nấy Đều Phục Vụ Đức...

“Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm...

Ngày 14 – II Sử Ký 24:8–11 – Quyết Tâm và Kiên Trì

“Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã...

Ngày 13 – Dân Số Ký 11:10–20 – Ông Môi-se Đòi Chết

“Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy” (Châm Ngôn 24:16a). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra trong hoàn...

Ngày 12 – Mùng Ba – Phi-líp 3:12–14 – Nhắm Mục Đích Mà Chạy

“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà...

Ngày 11 – Mùng Hai Tết – Lu-ca 10:38–42 – Chỉ Một Việc Cần

“Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã...