Home Dưỡng Linh Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Ngày 22 – I Cô-rinh-tô 10:11–12 – Hãy Giữ Kẻo Ngã

“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Điều Sứ đồ Phao-lô khuyên trong câu 12 là...

Ngày 21 – I Cô-rinh-tô 10:1–10 – Những Gương Cần Tránh

“Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như...

Ngày 20 – Giê-rê-mi 15:19–21 – Tường Đồng Vững Bền

“Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì Ta...

Ngày 19 – Gióp 42:12–17 – Phước Hạnh qua Sự Hoạn Nạn

“Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi...

Ngày 18 – Giê-rê-mi 15:15–19 – Nếu Ngươi Trở Lại

“…Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì Ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt Ta; nếu ngươi làm cho sự...

Ngày 17 – Giăng 20:11–18 – Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh

“Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó” (câu 18). Câu...

Ngày 16 – Giăng 20:1–10 – Chưa Hiểu Lời Kinh Thánh

“Vì chưng hai người chưa hiểu Lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 15 – Ru-tơ 3:6–15 – Nàng Dâu Thuận Phục

“Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa, và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước lời...

Ngày 14 – Ru-tơ 3:1–5 – Chăm về Lợi Người Khác

“Na-ô-mi, bà gia Ru-tơ, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con...

Ngày 13 – Truyền Đạo 2:24–26 – Đấng Đem Đến Sự Khác Biệt

“Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến cho kẻ...

Ngày 12 – Gióp 42:10–11 – Sự Phục Hồi

“Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng...

Ngày 11 – Truyền Đạo 2:1–11 – Hưởng Thụ hay Làm Việc?

“Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều...

Ngày 10 – Truyền Đạo 1:12–18 – Khôn Ngoan Có Ích Gì Chăng?

“Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo...

Ngày 9 – Truyền Đạo 1:4–11 – Vòng Đời Luẩn Quẩn

“Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới...

Ngày 8 – Truyền Đạo 1:1–3 – Có Gì Dưới Mặt Trời?

“Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thế giới trước...

Ngày 7 – Lu-ca 10:38–42 – Không Đủ Thì Giờ

“Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần...

Ngày 6 – II Phi-e-rơ 3:8–9 – Thời Gian và Vĩnh Cửu

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” (câu...

Ngày 5 – Gióp 42:7–9 – Nói Đúng Đắn về Chúa

“Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thịnh nộ...

Ngày 4 – Phi-líp 3:7–11 – Mục Đích Tối Hậu

“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài...

Ngày 3 – Gióp 9:25–26 – Cuộc Đời Mong Manh

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng...