Ngày 17 – Hê-bơ-rơ 12:14–17 – Coi Chừng Trật Phần Ân Sủng

“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân sủng của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và...

Ngày 16 – Châm Ngôn 4:11–19 – Đường Khôn Ngoan, Đường Gian Ác

“Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy...

Ngày 15 – II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11–12 – Sống Xứng Đáng cho Chúa

“Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với...

Ngày 14 – II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5–10 – Sự An Ủi trong Hoạn Nạn

“Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho Nước Ngài, là vì Nước đó mà anh em chịu khổ” (câu 5b). Câu hỏi suy...

Ngày 13 – II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1–4 – Vững Tin trong Bức Hại

“Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin...

Ngày 12 – II Sử Ký 25:14–16 – Chớ Dể Ngươi Sự Sửa Phạt...

“Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa” (Hê-bơ-rơ 12:5b). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ cùng...

Ngày 11 – II Sử Ký 25:14 – Đừng Làm Theo Đời Này

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt...

Ngày 10 – II Sử Ký 25:10–13 – Thiệt Hại về Người và Của

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi...

Ngày 9 – Châm Ngôn 21:21–22; II Sa-mu-ên 5:6–10 – Nhờ Sức của...

“Người khôn ngoan leo lên thành dõng sĩ, đánh hạ sức lực mà nó nương cậy” (Châm Ngôn 21:22 BTT). “Người khôn ngoan tấn công...

Ngày 8 – Rô-ma 8:5–8 – Chăm về Xác Thịt

“Vả, chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (câu 6). Câu hỏi...

Ngày 7 – Rô-ma 8:1–4 – Được Tha Bổng

“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 1). Câu hỏi suy...

Ngày 5 – Dân Số Ký 12:1–16 – Tình Anh Chị Em

“Môi-se bèn kêu van cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Đức Chúa Trời! Tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 4 – Sáng Thế Ký 50:15–21 – Sống Hòa Thuận Vì Kính Sợ...

“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người”...

Ngày 3 – Ma-thi-ơ 5:21–24 – Giảng Hòa Trước, Dâng Của Lễ Sau

“Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:15). Câu hỏi suy...

Ngày 2 – Ru-tơ 3:1–18 – Mẹ Bảo, Con Vâng

“Nàng thưa rằng: Mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi đã làm gì để...

Ngày 1 – Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 – Hiếu Kính Cha Mẹ

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (câu 12). Câu...

Ngày 31 – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23–28 – Cầu Thay, Yêu Thương, Vâng Phục

“Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại,...

Ngày 30 – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23–24 – Nên Thánh Trọn Vẹn

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân...

Ngày 29 – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:20–22 – Điều Lành — Điều Ác

“Chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như...

Ngày 28 – Giê-rê-mi 52:28–34 – Được Đổi Áo Mới

“Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói...