Ngày 24 – Châm Ngôn 20:22; Ma-thi-ơ 5:44–45 – Chúa Sẽ Trả Ác

“Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em,...

Ngày 23 – Ma-thi-ơ 14:6–12 – Sự Qua Đời của Ông Giăng Báp-tít

“Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 116:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít qua đời...

Ngày 22 – Rô-ma 1:8–15 – Tâm Tình của Sứ Đồ Phao-lô

“Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh...

Ngày 21 – Rô-ma 1:1–7 – Lời Chào Thăm

“...về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống...

Ngày 20 – Phục Truyền 24:1–4 – Luật Ly Dị

“Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào,...

Ngày 19 – Phục Truyền 23:17–18, 21–23 – Hứa Nguyện và Hoàn Nguyện

“Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn...

Ngày 18 – Phục Truyền 23:15–16, 19–20, 24–25 – Hãy Thương Xót Nhau

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều luật trong ba phân đoạn...

Ngày 17 – Châm Ngôn 20:20–21 – Hiếu Kính Cha Mẹ

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước...

Ngày 16 – Hê-bơ-rơ 10:11–18 – Được Trọn Vẹn Đời Đời

“Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời” (câu 14). Câu hỏi suy...

Ngày 15 – Hê-bơ-rơ 10:5–10 – Điều Chúa Muốn

“Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa...

Ngày 14 – Hê-bơ-rơ 10:1–4 – Bóng của Sự Tốt Lành

“Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao nói luật pháp “chỉ là...

Ngày 13 – II Sử Ký 21:18–20 – Kết Cuộc của Vua Giô-ram

“Khi người lên ngôi, thì tuổi được ba mươi hai, và người cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem; người qua đời chẳng ai tiếc...

Ngày 12 – II Sử Ký 21:16–19 – Chúa Thành Tín

“Ngày nay, Ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết,...

Ngày 11 – II Sử Ký 21:11–15 – Ơn Phước hay Sự Đoán Xét?

“Vợ ngươi ở trong nhà ngươi, sẽ như cây nho thịnh mậu; con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi, khác nào những chồi...

Ngày 10 – Châm Ngôn 20:18–19 – Thận Trọng trong Công Việc

“Nhờ bàn luận, các mưu kế được định vững vàng; hãy đánh giặc cách khôn khéo” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy...

Ngày 9 – Ma-thi-ơ 28:19–20 – Dạy Đạo cho Muôn Dân

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (câu 19a). Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh “dạy dỗ muôn dân” nghĩa là gì? Để dạy đạo...

Ngày 8 – Phục Truyền 6:4–9 – Dạy Đạo cho Con Cháu

“Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi...

Ngày 7 – Cô-lô-se 1:28–29 – Mục Đích Dạy Đạo

“…hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 1:28b). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 6 – Phục Truyền 6:4–6 – Nền Tảng của Sự Dạy Đạo

“Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi” (Phục Truyền 6:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se dạy...

Ngày 5 – II Ti-mô-thê 4:1–5 – Chịu Khổ để Rao Giảng Tin Lành

“Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về...