Home Dưỡng Linh Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Ngày 18 – Giăng 20:24–29 – Phước cho Người Không Thấy Mà Tin

“Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (câu...

Ngày 17 – Giăng 20:19–23 – Chúa Phục Sinh Trao Sứ Mệnh

“Ngài lại phán cùng môn đệ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể...

Ngày 16 – Châm Ngôn 1:7–9 – Bài Học Vỡ Lòng—Kính Sợ Chúa

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ...

Ngày 15 – Ru-tơ 4:9–12 – Người Nữ Được Phước Lớn

“Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chên và Lê-a, là hai người đã dựng nên nhà Ít-ra-ên! Hãy...

Ngày 14 – Ru-tơ 4: 1–8 – Sẵn Lòng Giúp Đỡ

“Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này...

Ngày 13 – Ru-tơ 3:6–18 – Nét Đẹp Bề Trong

“Người nói: Hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Việc nhân từ con làm lần sau này, lại còn trọng...

Ngày 12 – I Sa-mu-ên 1:11, 17–20, 24–28 – Nuôi Con cho Chúa

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; bông trái của tử cung là phần thưởng” (Thi Thiên 127:3). Câu hỏi suy...

Ngày 11 – Sáng Thế Ký 21:8–21 – Đức Chúa Trời Nghe Tiếng Khóc

“Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng:...

Ngày 10 – Sáng Thế Ký 16:1–15 – Đức Chúa Trời Nhìn Thấy

“Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là ‘Đức Chúa Trời hay đoái xem,’ vì nàng nói rằng: Chính tại đây,...

Ngày 9 – Châm Ngôn 1:1–7 – Khởi Đầu của Mọi Tri Thức

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy”...

Ngày 8 – Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1–10 – Đức Chúa Trời Cứu Vớt

“Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con, và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói...

Ngày 7 – I Tê-sa-lô-ni-ca 2:10–12 – Cha và Con

“Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi,...

Ngày 6 – I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7 – Mẹ và Con

“Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy.” Câu...

Ngày 5 – Lu-ca 18:15-17 – Giúp Con Đến với Chúa

“Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm; vì Nước Đức Chúa Trời...

Ngày 4 – II Ti-mô-thê 1:5, 3:14–17 – Biết Kinh Thánh từ Thuở Ấu...

“… từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin...

Ngày 3 – Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1–10 – Dạy Con từ Thuở Còn Thơ

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn...

Ngày 2 – Châm Ngôn 1:1; I Các Vua 3:5–13 – Tìm Cầu Sự...

“Này, Ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến đỗi trước ngươi chẳng...

Ngày 1 – Ê-phê-sô 6:4 – Dạy Dỗ Con Cái về Chúa

“Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi...

Ngày 31 – Xuất Ê-díp-tô Ký 16:31–36 – Lưu Truyền Qua Các Thế Hệ

“Môi-se nói rằng: Lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy như vầy: Hãy đổ đầy một ô-me ma-na, đặng lưu truyền trải các đời, hầu...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 16:16–30 – Vâng Giữ Luật Pháp

“Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp Ta cho đến chừng nào?” (câu...