Ngày 5 – Ma-thi-ơ 5:17–20 – Hành Đạo và Dạy Đạo

“Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng...

Ngày 4 – II Ti-mô-thê 2:1–4, 14–15 – Truyền Đạt cho Thế Hệ Mai...

“Cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa, và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến”...

Ngày 3 – I Sử Ký 22:6–19 – Trao Trọng Trách Theo Ý Chúa

“Bấy giờ, Đa-vít gọi Sa-lô-môn, con trai mình, truyền dặn người cất một cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” (câu 6). Câu...

Ngày 2 – I Các Vua 19:15–21 – Chọn Người Kế Nhiệm

“Ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi” (câu 16b). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri...

Ngày 1 – Dân Số Ký 27:15–23 – Chuyển Giao Quyền Lãnh Đạo

“Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt, xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 12-2023

Không Việc Chi Đức Chúa Trời Chẳng Làm Được Có bao giờ Bạn mong muốn những việc nhiệm mầu của Chúa sẽ xảy ra trên...

Ngày 30 – I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9–12 – Ăn Ở Cách Xứng Đáng

“Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em, như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi,...

Ngày 29 – I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4–8 – Vì Lòng Rất Yêu Thương

“Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin Lành...

Ngày 28 – Giê-rê-mi 50:1–2 – Đức Giê-hô-va Sẽ Phá Đổ Hình Tượng

“Hãy rao, hãy bảo cho các nước, và dựng cờ xí; hãy rao truyền đi, đừng có giấu! Hãy nói rằng: Ba-by-lôn bị bắt...

Ngày 27 – Giê-rê-mi 49:34–39 – Lời Đoán Phạt Dành Cho Ê-lam

“Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai Ta trong Ê-lam; vua và các quan trưởng nó, Ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra...

Ngày 26 – Châm Ngôn 20:28; 14:34 – Nhân Từ và Chân Thật

“Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua; người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình” (câu 28). Câu hỏi suy...

Ngày 25 – Ma-thi-ơ 15:1–6 – Truyền Khẩu Hay Điều Răn? (Phần 2)

“Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ Lời Đức Chúa Trời” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho...

Ngày 24 – Ma-thi-ơ 15:1–3 – Truyền Khẩu Hay Điều Răn? (Phần 1)

“Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?” (câu 3). Câu...

Ngày 23 – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16–19 – Cảm Tạ Chúa trong Mọi Hoàn Cảnh

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em...

Ngày 22 – Rô-ma 2:12–16 – Đức Chúa Trời Phán Xét Loài Người

“Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của...

Ngày 21 – Rô-ma 2:12–15 – Chúa Phán Xét Tuyển Dân và Dân Ngoại

“Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà...

Ngày 20 – Rô-ma 2:1–11 – Sự Phán Xét của Đức Chúa Trời

“Vả, chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ...

Ngày 19 -Châm Ngôn 20:27; Ê-phê-sô 5:8–14 – Ngọn Đèn của Đức Giê-hô-va

“Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 18 – Phục Truyền 24:16 – Đấng Yêu Thương và Công Bình

“Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội thì phải giết người nấy” (câu...

Ngày 17 – Phục Truyền 24:14–15 – Đối Xử Tốt với Người Làm Công

“Ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ trong...