Ngày 25 – Giê-rê-mi 51:59–64; 52:24–27 – Can Đảm Truyền Rao Sứ Điệp

“Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia rằng: Khi ngươi đã đến Ba-by-lôn, khá lo đọc hết những lời này” (Giê-rê-mi 51:61). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ra-gia...

Ngày 24 – Ma-thi-ơ 16:13–17 – Các Ngươi Xưng Ta Là Ai?

“Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Khi vào địa phận thành...

Ngày 23 – Ma-thi-ơ 16:5–12 – Giữ Mình Khỏi “Men”

“Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao?” (I Cô-rinh-tô 5:6b). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa...

Ngày 22 – Ma-thi-ơ 16:1–4 – Chỉ Có Dấu Lạ Giô-na

“Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên...

Ngày 21 – Châm Ngôn 21:14–15; I Giăng 3:7–10 – Hối Lộ Là Tội...

“Của lễ dâng kín nhiệm nguôi cơn thịnh nộ; của hối lộ đút vào lòng làm ngất cơn giận dữ tợn” (câu 14). Câu hỏi...

Ngày 20 – Rô-ma 7:1–6 – Cơ Đốc Nhân Được Tự Do với Luật...

“Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu...

Ngày 19 – Rô-ma 6:15–23 – Chọn Đầu Phục Sự Công Chính

“Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được...

Ngày 18 – Rô-ma 6:1–14 – Đời Sống Mới trong Đấng Christ

“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ”...

Ngày 17 – Hê-bơ-rơ 12:1–3 – Theo Đuổi Cuộc Đua

“…chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua...

Ngày 16 – Hê-bơ-rơ 11:32–40 – Phần Thưởng của Đức Tin

“Hết thảy những người đó dù nhân đức tin đã được chứng tốt…” (câu 39a). Câu hỏi suy ngẫm: Những gương đức tin được mô...

Ngày 15 – Hê-bơ-rơ 11:31 – Kỵ Nữ Ra-háp: Đức Tin Phó Thác

“Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám”...

Ngày 14 – Châm Ngôn 21:13; Ma-thi-ơ 18:23–35 – Ai Thương Xót Sẽ Được...

“Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai...

Ngày 13 – Phục Truyền 26:16–19 – Sống trong Giao Ước

“Ngày nay, ngươi hứa nhận Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn, và...

Ngày 12 – Phục Truyền 26:12–15 – Sống Quan Tâm Đến Nhau

“Ngươi sẽ nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, rằng: Tôi đã đem những vật thánh khỏi nhà tôi và cấp cho...

Ngày 11 – II Sử Ký 24:21–22 – Sự Vô Ơn của Vua Giô-ách

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-ách...

Ngày 10 – II Sử Ký 24:17–21 – Sự Cứng Lòng của Vua Giô-ách

“Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19). Câu...

Ngày 9 – Châm Ngôn 17:6 – Mão Triều Thiên và Vinh Quang

“Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu; còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha” (câu 6). Câu hỏi suy...

Ngày 8 – Châm Ngôn 17:1 – Bánh Khô hay Thịt Tế Lễ?

“Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau” (câu 1). Câu hỏi suy...

Ngày 7 – Châm Ngôn 14:1 – Xây Cất hay Phá Hủy?

“Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình; song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi” (câu 1). Câu hỏi suy...

Ngày 6 – I Phi-e-rơ 3:1–7 – Vợ Thuận Phục, Chồng Ân Cần

“Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình... Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ...