Home Dưỡng Linh

Dưỡng Linh

BỎ LƠ KINH THÁNH-

Kinh thánh bao gồm 66 sách, được 40 tác giả khác nhau viết ra. Trong thực tế, đó là một bộ sách, và qua...

KHÔNG CÓ THỜI GIAN NGỦ NƯỚNG

Ngày nay, nhiều người nhìn thấy vô số dấu hiệu của ngày Chúa đến gần, thời gian mà Chúa cảnh báo hội thánh của...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1–5 – Chóng Quên!

“Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán...

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26–27 – Lời Hứa của Đức Giê-hô-va

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe Lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe...

Ngày 28 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22–25 – Cảm Tạ trong Hoạn Nạn

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời...

Ngày 27 – I Sử Ký 16:12–24 – Nhớ Mãi Việc Nhiệm Mầu của...

“Hỡi dòng dõi của Ít-ra-ên, là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn, hãy nhớ lại công việc mầu...

Dám Sống Trên Bờ Vực (Chương 13 – Chương 15)

VẤN ĐỀ SUNG TÚC Những người khách sốt sắng ngồi chật quanh bàn ăn tối. Chủ nhà hối hả bước vào và dọn một món...

Ngày 26 – I Sử Ký 16:11 – Tìm Kiếm Sức Mạnh của Chúa

“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (Ê-phê-sô 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít kêu...

Ngày 25 – I Cô-rinh-tô 9:19–23 – Trở Nên Mọi Cách cho Mọi Người

“…Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (câu 22b). Câu hỏi suy...

Ngày 24 – Gióp 40:20 – 41:2 – Ai Sẽ Đứng Trước Mặt...

“Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi...

Ngày 23 – I Cô-rinh-tô 9:19–23 – Tôi Đành Phục Mọi Người

“Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn”...

Ngày 22 – I Cô-rinh-tô 9:15–18 – Phần Thưởng của Tôi

“Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng...

Ngày 21 – Giê-rê-mi 15:5–9 – Nia Sàng Sảy Nơi Cửa Các Thành

“Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng...

Ngày 20 – Giê-rê-mi 15:1–6 – Chúng Tôi Sẽ Đi Đâu?

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt...

Dám Sống Trên Bờ Vực (Chương 10 – Chương 12)

BAN CHO NHƯ THẾ NÀO? Điều đó có thường xảy đến với bạn không? Bạn đang ngồi trên chiếc xe hơi của mình ở một...

Ngày 19 – Giăng 19:31–37 – Tất Cả Đều Đã Được Nói Trước

“Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm Lời Kinh Thánh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy” (câu...

Ngày 18 – Giăng 19:28–30 – Con Đường Từ Đất Lên Trời

“Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh...

Ngày 17 – Gióp 40:10–19 – Chúa Sáng Tạo Lạ Lùng

“Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài”...

Ngày 16 – Ru-tơ 2:1–13 – Khởi Đầu Mới

“Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó...

Ngày 15 – Ru-tơ 1:19–22 – Lựa Chọn Thái Độ Sống

“Tôi ra đi được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn...