Ngày 26 – Phục Truyền 28:58–68 – Gieo Gì Gặt Nấy

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho...

Ngày 25 – Phục Truyền 28:46–57 – Sự Rủa Sả cho Người Bội Ước

“Các sự rủa sả này sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ, sự lạ đến đời đời”...

Ngày 24 – Ca Thương 2:13–22 – Lạy Đức Giê-hô-va, Xin Đoái Xem!

“Hãy chỗi dậy kêu van lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh; Đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ...

Ngày 23 – Ca Thương 2:8–12 – Dây Chuẩn Mực Đã Được Giăng

“Đức Giê-hô-va đã định phá hủy tường thành của con gái Si-ôn; Ngài đã giăng dây mực, chẳng ngừng tay về sự phá diệt;...

Ngày 22 – Ca Thương 2:1–7 – Chúa Sửa Phạt Người Ngài Yêu

“…Ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán Ta đặng làm trọn” (Giê-rê-mi 1:12b). Câu hỏi suy ngẫm: Đất nước Ít-ra-ên và đền thờ Đức Chúa...

Ngày 21 – Châm Ngôn 21:27 – Thờ Phượng Thật

“Của tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc; phương chi họ đem đến mà có ác tưởng” (câu 27). Câu hỏi suy...

Ngày 20 – Hê-bơ-rơ 13:9–16 – Tế Lễ Vui Lòng Chúa

“Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của...

Ngày 19 – Hê-bơ-rơ 13:1–8 – Lối Sống Vui Lòng Chúa

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót” (Ê-phê-sô 4:32a). Câu hỏi suy ngẫm: Để sống vui lòng Chúa, Cơ Đốc...

Ngày 18 – II Sử Ký 25:25–28 – Sự Đoán Phạt Không Thể Tránh

“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 17 – II Sử Ký 25:17–24 – Giá Phải Trả của Sự Kiêu...

“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã” (Châm Ngôn 16:18). Câu hỏi suy...

Ngày 16 – Rô-ma 8:18–22 – Muôn Vật Trông Đợi

“Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 15 – Rô-ma 8:9–17 – Chăm Theo Đức Thánh Linh

“Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo...

Ngày 14 – Châm Ngôn 21:25–26 – Chịu Khó Làm Việc

“Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ...

Ngày 13 – II Tê-sa-lô-ni-ca 2:5–12 – Thời Gian Biểu của Chúa

“Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi” (câu 6). Câu hỏi...

Ngày 12 – II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1–5 – Dấu Hiệu “Ngày của Chúa”

“…Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối...

Ngày 11 – II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1–3a – Đừng Để Bị Lừa Dối

“Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình,…” (câu 3a). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca...

Ngày 10 – Châm Ngôn 7:22–27 – Đắc Thắng Cám Dỗ

“Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta, khá chăm chỉ về các lời của miệng ta” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn...

Ngày 9 – Châm Ngôn 7:8–21 – Những Bước Sa Ngã

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng”...

Ngày 8 – Châm Ngôn 7:14–23 – Lời Nói của Kẻ Cám Dỗ

“Hãy nói với sự khôn ngoan rằng: Ngươi là chị em ta! Và xưng sự thông sáng là bằng hữu con; Để nó gìn...

Ngày 7 – Châm Ngôn 7:10–20 – Sự Nguy Hiểm của Kẻ Cám Dỗ

“Khá tuân thủ các mệnh lệnh ta, thì con sẽ được sống; và gìn giữ lời khuyên dạy ta như ngươi của mắt con”...