Ngày 8 – Sáng Thế Ký 7:1–7 – Đồng Lòng Vào Tàu

“Vì cớ nước lụt, nên Nô-ê vào tàu cùng vợ, các con trai, và các dâu mình” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu...

Ngày 7 – I Ti-mô-thê 5:3–8 – Cấp Dưỡng cho Gia Đình

“Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối...

Ngày 6 – Sáng Thế Ký 13:1–13 – Gìn Giữ Mối Quan Hệ Gia...

“Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta...

Ngày 5 – Nhã Ca 2:4 – An Toàn

“Người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nàng Su-la-mít...

Ngày 4 – Nhã Ca 2:1–3 – Vợ Chồng Tôn Trọng Nhau

“Ta là hoa tường vi của Sa-rôn, bông huệ của trũng. Bạn tình ta ở giữa đám con gái, như bông huệ ở giữa...

Ngày 3 – Nhã Ca 1:15–17 – Yêu Thương và Quan Tâm

“Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay! Con mắt mình như mắt của bồ câu” (câu 15). Câu hỏi suy...

Lịch Cầu Nguyện Tháng 6 – 2023

Trong Chúa Chia rẽ, phân biệt đối xử là một tệ nạn mà không một dân tộc hay quốc gia nào có thể tránh khỏi....

Ngày 2 – Châm Ngôn 21:9 – Người Hay Tranh Cạnh

“Thà ở nơi xó nóc nhà, hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 1 – Ê-phê-sô 6:1–4 – Bổn Phận của Con Cái và Cha Mẹ

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô...

Ngày 31 – Xuất Ê-díp-tô Ký 35:30–35 – Người Được Chúa Chọn

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ,...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 35:20–29 – Tấm Lòng Tuyển Dân Đối Với...

“Cả dân Ít-ra-ên, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va...

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 35:10–19 – Đáp Lời Chúa Gọi

“Trong vòng các ngươi mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 10). Câu hỏi suy...

Ngày 28 – Công Vụ 2:1–12 – Đức Thánh Linh Giáng Lâm

“Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói”...

Ngày 27 – II Sử Ký 20:14–17 – Chớ Sợ, Chớ Kinh Hãi

“Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của...

Ngày 26 – II Sử Ký 20:5–17 – Ngửa Trông Chúa Khi Gặp Khó Khăn

“... Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi! Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há...

Ngày 24 – II Cô-rinh-tô 11:1–6 – Giữ Lòng Tinh Sạch

“Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một...

Ngày 23 – II Cô-rinh-tô 10:12–18 – Không Khoe Mình

“Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo...

Ngày 22 – II Cô-rinh-tô 10:4–8 – Khí Giới của Đức Chúa Trời

“Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa...

Ngày 21 – Châm Ngôn 20:5; Ê-sai 11:1–5 – Nhận Biết Mưu Kế Tiềm Ẩn

“Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu; người thông sáng sẽ múc lấy tại đó” (Châm Ngôn 20:5). Câu hỏi suy ngẫm: Tại...

Ngày 20 – Giê-rê-mi 44:1–10 – Sao Lại Quên?

“Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Giu-đa, điều ác của các hoàng hậu, điều ác...