quay-lai

  1. Thành Thánh 0:30
  2. Shalom Giê-ru-sa-lem 0:33
  3. Người Khách Ga-li-lê 0:25
  4. Đêm Khẩn Nguyện 0:30
  5. Con Đường Chúa Đi 0:22
  6. Via Dolorosa 0:33
  7. Giê-hô-va Shalom 0:25
  8. Về Miền Đất Hứa 0:30
  9. Thi Thiên 126 0:22
  10. Đất Thánh 0:27
ĐẤT THÁNH
Nguồn Hy Vọng
1.Thành Thánh 
Hagim
2.Sha-lom Giê-ru-sa-lem / Lê Thanh Liêm
Hagim – Hồng Yến – Kim Nguyên
3.Người Khách Ga-li-lê / C.H. Morris
Tố Hà
4.Đêm Khẩn Nguyện / Đình Hien Nhân
Vân Khanh
5.Con Đường Chúa Đi / Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Hagim – Hồng Yến
6.Via Dolorosa / Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm
Hagim
7.Giê-hô-va Sha-lom / David Dong & Sinh Võ
Đoan Trang
8.Về Miền Đất Hứa / Lê Thanh Liêm
Hagim – Hồng Yến
9.Thi Thiên 126 / Dân ca Do Thái
Hagim – Hồng Yến
10.Đất Thánh / Thiên Kiều Giang
Hagim – Hồng Yến
Lời giới thiệu

CD ĐẤT THÁNH gồm 10 ca khúc của nhiều tác giả do Nguồn Hy Vọng thực hiện. CD sẽ gợi lại những kỷ niệm quý báu của chuyến đi phước hạnh, đem đến phần nào dư âm của ĐẤT THÁNH cho những người từng đến Do Thái. Mong quý vị sớm thực hiện được ước mơ trong một hành trình tuyệt vời và quý báu mà hàng triệu người theo Chúa Jesus ước mơ được BƯỚC THEO CHÂN CHÚA JESUS TRÊN ĐẤT THÁNH.

Music arranged by Le Tu
Studios: Quoc Thi Studio, Hoang Anh Studio, Music Group
Mixed & Recorded by Le Anh Dong & Thien Tuan, Hoang Anh, Quoc Thi
All Rights reserved.  Copyright 2011

MUSIC MEDIA / NGUON HY VONG

Youtube websites:
www.youtube.com/nhacthanhviet

NHV Facebook website:
www.facebook.com/hyvongint

NHV Twitter website:
www.twitter.com/nguonhyvongint