Lời Hằng Sống

Ngày 8 – Truyền Đạo 1:1–3 – Có Gì Dưới Mặt Trời?

“Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thế giới trước...

Ngày 7 – Lu-ca 10:38–42 – Không Đủ Thì Giờ

“Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần...

Ngày 6 – II Phi-e-rơ 3:8–9 – Thời Gian và Vĩnh Cửu

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” (câu...

Ngày 5 – Gióp 42:7–9 – Nói Đúng Đắn về Chúa

“Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thịnh nộ...

Ngày 4 – Phi-líp 3:7–11 – Mục Đích Tối Hậu

“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài...

Ngày 3 – Gióp 9:25–26 – Cuộc Đời Mong Manh

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng...

Ngày 2 – Truyền Đạo 1:1–3; 12:12–14 – Ý Nghĩa Đời Người

“Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi” (Truyền Đạo 12:13b). Câu hỏi suy...

Ngày 1 – Thi Thiên 121:1–2 – Con Đường Đời trong Năm Mới

“Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 121...

Ngày 31 – Xuất Ê-díp-tô Ký 16:16–30 – Thể Lệ về Ma-na

“Này là Lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người, và tùy số người trong trại mà góp cho...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 16:13–15 – Chúa Thành Tín

“Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên...

Ngày 29 – Gióp 42:1–6 – Ăn Năn Tội

“Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê...

Ngày 28 – Xuất Ê-díp-tô Ký 16:6–12 – Chúa Đã Nghe

“Ta đã nghe lời oán trách của dân Ít-ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt;...

Ngày 27 – I Sử Ký 16:31–34 – Đức Giê-hô-va Quản Trị

“Các tầng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỉ lạc; Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản trị!” (câu...

Ngày 26 – I Sử Ký 16:23–36 – Nhận Biết Sự Yếu Đuối

“Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi” (II Cô-rinh-tô 11:30). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít kêu gọi...

Ngày 25 – Phi-líp 2:5–8 – Tấm Lòng Trống Không Để Đón Chúa

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu là ai? Ngài đã làm gì...

Ngày 24 – Ma-thi-ơ 2:7–11 – Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

“Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra,...

Ngày 23 – Ma-thi-ơ 2:12–18 – Chối Bỏ Chúa Giáng Sinh

“Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy...

Ngày 22 – Ma-thi-ơ 2:1–6 – Thờ Ơ Đối Với Chúa Giáng Sinh

“Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân này lấy môi miếng thờ kính ta;...

Ngày 21 – Ê-sai 40:3–5 – Dọn Đường cho Chúa

“Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa...

Ngày 20 – I Cô-rinh-tô 9:25–27 – Chịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư...