Lời Hằng Sống

Ngày 17 – Giê-rê-mi 15:15–18 – Lời Chúa Là Sự Vui Mừng

“Tôi vừa nghe những Lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Lạy...

Ngày 16 – Giê-rê-mi 15:10–14 – Ta Sẽ Bổ Sức cho Ngươi

“Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Thật Ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật Ta sẽ khiến...

Ngày 15 – Ru-tơ 1:19–22 – Lựa Chọn Thái Độ Sống

“Tôi ra đi được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn...

Ngày 14 – Ru-tơ 1:15–18 – Hai Số Phận Khác Nhau

“Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ...

Ngày 13 – Phục Truyền 6:4–9 – Ân Cần Dạy Dỗ

“Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi...

Ngày 12 – Phục Truyền 6:4–9 – Tin và Dạy

“Hỡi Ít-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung sứ...

Ngày 11 – Phục Truyền 6:4–9 – Nghe và Dạy

“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay,...

Ngày 9 – Phục Truyền 6:4–9 – Người Dạy Dỗ

“Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi...

Ngày 8 – Công Vụ 8:4–8, 14–17 – Hiệp Một Hỗ Trợ Anh Em...

“Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng...

Ngày 7 – Rô-ma 12:4–8 – Ân Tứ Dạy Dỗ

“…ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ” (câu 7b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh gì để ví sánh mỗi...

Ngày 6 – Tít 2:1–10 – Dạy Dỗ trong Uy Quyền của Chúa

“Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con” (Tít 2:15). Câu hỏi suy...

Ngày 5 – II Ti-mô-thê 2:14–17a – Giảng Dạy Lời của Lẽ Thật

“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy...

Ngày 4 – Công Vụ 18:24–26 – Vợ Chồng Hiệp Một trong Sự Dạy...

“Người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng bèn đem người về với mình, giãi bày đạo...

Ngày 3 – Gióp 39:22–38 – Con Đáp Chi Với Chúa?

“Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 2 – Ê-sai 50:4–9 – Dạy Dỗ Theo Gương Chúa Giê-xu

“Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt...

Ngày 1 – Ma-thi-ơ 28:19–20 – Mệnh Lệnh Dạy Lời Chúa

“...và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Đại mệnh lệnh của...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1–5 – Chóng Quên!

“Ôi! Thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán...

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26–27 – Lời Hứa của Đức Giê-hô-va

“Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe Lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe...

Ngày 28 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22–25 – Cảm Tạ trong Hoạn Nạn

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời...

Ngày 27 – I Sử Ký 16:12–24 – Nhớ Mãi Việc Nhiệm Mầu của...

“Hỡi dòng dõi của Ít-ra-ên, là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn, hãy nhớ lại công việc mầu...