Home Dưỡng Linh Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Chúc Phước Cho Người Khác

Dân-số Ký 6:22-7:11 "Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi,...

Ngày 11 – Phi-lê-môn 8-12 – Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào?

“Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (Rô-ma 15:7). Câu...

Ngày 12 – Nê-hê-mi 13:4-10 – Nhìn Xem Chúa Giê-xu

“Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cuối cùng và cội rễ của đức tin, tức là Đấng đã vì sự vui mừng đặt trước...

Một Ngày Tràn Đầy

Mác 1:21-39 21 Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Jêsus vàonhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. 22 Chúng đều...

Ngày 15 – Giăng 18:15-18 – Biết Chúa – Biết Mình

“Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: Còn ngươi, cũng là môn đệ của người đó, phải...

Ngày 27 – Xuất Ê-díp-tô Ký 6:28-7:7 – Biết Chúa Là Đức Giê-hô-va

“Khi nào Ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Ít-ra-ên ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết Ta là...

Bài Học Vâng Phục

Vừa học Trường Chúa nhựt về, mẹ hỏi bé Kofi sáng nay học gì. Bé nhanh nhẩu đáp thật lớn: "Cũng lại... vâng phục...

Ngày 19 – Gióp 34:1-4 – Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá...

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26 – Giữ Luật Pháp của Chúa

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã...

Ngày 14 – I Phi-e-rơ 4:10–11 – Mục Đích Tối Hậu của Cơ Đốc...

“…hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép...

Ngày 14 – Ê-xơ-tê 10:1-3 – Phần Thưởng cho Người Tin Kính

“Vì Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của Vua A-suê-ru; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình,...

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7 "Ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể...

Ngày 27 – I Cô-rinh-tô 4:18-21 – Lời Nói và Quyền Năng

“Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Chúa...

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1-15 – Tai Họa Thứ Nhì: Ếch Nhái

“A-rôn đưa tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ...