Home Dưỡng Linh Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26 – Giữ Luật Pháp của Chúa

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã...

Ngày 4 – Rô-ma 7:21-25 – Cuộc Chiến Nội Tâm

“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu...

Đêm Vượt Qua

1 Các Vua 19:1-18 Ôi, Đức Giêhôva, đã đủ rồi ! Hãy cất lấy mạng sống tôi đi ! 1Các Vua 19:4 Đêm Vượt Qua 1 Các Vua...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:14–17 – Bài Ca Khải Hoàn—Các Dân Kinh...

“Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ, cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Các...

Ngày 14 – Gióp 33:23-24 – Đấng Trung Bảo

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là...

Sự Bắt Đầu Đầy Hứa Hẹn

Các Quan Xét 1:1-26 "Sau khi Giô-suê qua đời, người Ít-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải...

Ngày 27 – I Cô-rinh-tô 4:18-21 – Lời Nói và Quyền Năng

“Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Chúa...

Ngày 26 – I Cô-rinh-tô 7:36-40 – Phải Lẽ Hơn, Có Phước Hơn

“Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi” (câu 17a). Câu...

Quản Gia Trung Thành

Khi tôi còn là một đứa trẻ, có một thông lệ, một thói quen, một tập quán đã được cả gia đình chúng tôi...

Muốn Chiến Thắng: Biết Người, Biết Ta

Ê-phê-sô 6:10-13 "Vả lại, anh chị em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài... Vì chúng ta đánh trận... cùng...

Ngày 23 – Giê-rê-mi 9:1-6 – Dối Trá, Dối Trá, và Dối Trá

“Đức Giê-hô-va phán: Ngươi ăn ở giữa sự dối trá; ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết...

Ngày 7 – Gióp 28:13-19 – Giá Trị của Sự Khôn Ngoan

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 3:5). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp...

Làm Ngơ Ân Sủng

Giữa phố xá sôi động trong một thành phố lớn Á châu, tôi kinh ngạc trước cảnh đông người trên các lề đường nhộn...

Ngày 25 – I Sử Ký 16:1-3 – Của Lễ Vui Mừng, Cảm Tạ...

“Chúng thỉnh Hòm của Đức Chúa Trời về, để trong trại của Đa-vít đã dựng lên cho nó; đoạn dâng những của lễ thiêu...

Ngày 28 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22–25 – Cảm Tạ trong Hoạn Nạn

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời...

Ngày 10 – Nhã Ca 6:1-3 – Tình Yêu Đem Đến Sự Thay Đổi

“Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thịnh nộ thêm” (Châm Ngôn 15:1). Câu hỏi suy ngẫm: Những con...