Home Dưỡng Linh Lời Hằng Sống

Lời Hằng Sống

 Yêu

Một đêm tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic đang xả hết tốc lực để băng qua Đại Tây Dương. Thình lình, nó đụng...

Ngày 31 – Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31- Sự Cuối Cùng của Một Đoàn Hùng...

“Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ, của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Ít-ra-ên xuống biển, chẳng còn...

Ngày 31 – Xuất Ê-díp-tô Ký 8:20-24 – Tai Vạ Thứ Tư: Ruồi Mòng

“Hãy tha cho dân Ta đi, để chúng nó hầu việc Ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, Ta sẽ sai ruồi mòng...

Ngày 24 – Giê-rê-mi 9:23-24 – Điều Đức Chúa Trời Ưa Thích

“Nhưng người nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chính trực,...

Ngày 2 – Mác 2:1-12 – Hiệp Một Phục Vụ

“Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài...

Chúc Phước Cho Người Khác

Dân-số Ký 6:22-7:11 "Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi,...

Ngày 27 – I Cô-rinh-tô 8:1-6 – Sự Hiểu Biết Sinh Kiêu Căng

“Song sự hay biết sinh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. …Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời,...

Ngày 20 – Giê-rê-mi 8:1-17 – Chẳng Còn Sự Trông Cậy

“Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng, Ngài cho chúng ta uống mật đắng, vì chúng ta đã...

Ngày 3 – Mác 2:1-12 – Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Câu hỏi suy ngẫm:...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 8:16-19 – Tai Vạ Thứ Ba: Muỗi

“A-rôn cầm gậy đưa tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật; hết thảy bụi đều...

Ngày 29 – Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1-15 – Tai Họa Thứ Nhì: Ếch Nhái

“A-rôn đưa tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ...

Ngày 27 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-5 – Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Vinh Hiển...

“Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa” (câu 1b). Câu...

Ngày 1 – Gióp 38:1-3 – Nhận Biết Đức Chúa Trời

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ...

Ngày 25 – Gióp 37:14-24 – Kính Sợ Đức Chúa Trời

“Luận về Đấng Toàn Năng, ta không tìm thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực...

Ngày 28 – I Sử Ký 15:16-24 – Chuẩn Bị Chu Đáo cho Thờ...

“Đa-vít truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi; hãy cắt trong anh em họ những người hát xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15-20 – Hãy Hành Động!

“Sao ngươi kêu van Ta? Hãy bảo dân Ít-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ cây gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân...

Ngày 2 – Cô-lô-se 3:15-17 – Mưu Cầu Hòa Bình

“Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến...

Ngày 1 – Cô-lô-se 3:12-14 – Sống Hòa Hợp trong Tình Yêu

“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Câu hỏi...

Ngày 21 – Rô-ma 6:4-11 – Sống cho Chúa Phục Sinh

“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ”...

Ngày 28 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6-10 – Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Năng Quyền

“Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay! Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi” (câu...