Lời Hằng Sống

Ngày 8 – Công Vụ 2:42-47 – Nhiệt Tâm Thờ Phượng Chúa

“Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi Thiên 95:6). Câu...

Ngày 10 – Truyền Đạo 4:10 – Đồng Hành

“Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã,...

Ngày 24 – I Sử Ký 15:27-29 – Từ Bỏ Hào Quang, Gánh Chịu...

“Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt” (II...

Ngày 1 – I Các Vua 3:16-27 – Tình Mẫu Tử

“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao?” (Ê-sai 49:15a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai người...

Ngày 16 – Ru-tơ 2:1–13 – Khởi Đầu Mới

“Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó...

Đêm Thất Vọng

Giăng 13:18-30"Khi Đức Chúa Giê-xu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật,...

Ngày 24 – Gióp 22:1-11 – Lẽ Thật

“Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu...

Ngày 19 – Giê-rê-mi 14:10-12 – Kết Ước Với Đôi Chân

“Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Lạy Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì...

Thánh Linh Của Sự Sống

Rô-ma 8:1-8"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc; vì luật...

Ngày 29 – I Sử Ký 15:25-26 – Xin Chúa Giữ Gìn Từng Bước...

“Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:6). Câu hỏi...

Ngày 18 – Giăng 16:16-22 – Đổi Buồn Ra Vui

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi...

Tập Thể Vĩ đại

Hêbơrơ 12:18-24Một buổi sáng chủ nhật khi đi du lịch ở vùng phía Tây Virginia, chúng tôi viếng thăm một ngôi nhà thờ nhỏ...

Ngày 14 – Ê-xơ-tê 10:1-3 – Phần Thưởng cho Người Tin Kính

“Vì Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của Vua A-suê-ru; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình,...

Ngày 18 – Giăng 18:28-32 – Mồ Mả Tô Trắng Bề Ngoài

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề...

Ngày 5 – Ê-phê-sô 5:22-33 – Hiệp Nhất trong Hôn Nhân

“Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt” (câu 31). Câu hỏi...

Lòng Tạ Ơn Và Niềm Hy Vọng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:1-32 "Phải gìn giữ hết thảy điều răn mà Ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được mạnh mẽ,...

Xin Mở Rộng Bờ Cõi

I Sử-ký 4:9-10Hãy cầu xin đi các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui".Giăng 16:24b Câu hỏi suy ngẫm: Điều thứ...