“Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng” (Ê-phê-sô 6:13).
Câu hỏi suy ngẫm: Những lời cuối thư cho thấy những điều gì về tấm lòng phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô? Ông nhấn mạnh đến điều gì qua lời cầu xin của ông trong câu 28? Những lời cuối thư này có ý nghĩa thế nào đối với bạn?
Những lời cuối thư I Tê-sa-lô-ni-ca cho thấy ba điều về tấm lòng phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô. Thứ nhất, chức vụ của ông Phao-lô là chức vụ thấm nhuần trong sự cầu nguyện và cầu thay. Sau khi tha thiết cầu nguyện cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca được nên thánh trọn vẹn (câu 23–24), ông nài xin “Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với” (câu 25). Người phục vụ Chúa rất cần sự cầu thay của các tín hữu, tuy nhiên ông Phao-lô không chỉ xin được cầu thay mà chính ông luôn nêu gương cầu thay cho hết thảy mọi tín hữu, sau đó mới tha thiết xin anh em cầu thay cho ông và các đồng sự. Tất cả chúng ta từ mục sư đến tín hữu luôn cần sức thiêng của Đức Chúa Trời để cùng gây dựng và phát triển Hội Thánh. Chính sự cầu thay cho nhau, mục sư hết lòng cầu thay cho tín hữu và tín hữu quan tâm cầu thay cho mục sư là điều kiện để quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trong chức vụ mỗi chúng ta. Thứ hai, ông kêu gọi con dân Chúa hãy sống yêu thương nhau chân thành. Phong tục ngày trước thể hiện tình yêu thương nhau bằng cái hôn thánh, ngày nay có thể là cái ôm ở phương Tây hoặc phổ biến là bắt tay, tùy từng nơi; nhưng sâu thẳm trong tấm lòng của ông Phao-lô với toàn thể con dân Chúa không trừ một ai, là tình yêu thương chân thành trong Chúa. Yêu thương lẫn nhau cho thấy chúng ta được tái sinh và nhìn biết Đức Chúa Trời (I Giăng 4:7). Thứ ba, ông nhân Danh Chúa yêu cầu đọc thư này cho tất cả tín hữu để họ biết và sống vâng phục Lời Chúa dạy.
Lời cuối cùng trong câu 28, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời cầu nguyện đầu thư, cầu xin ân sủng của Chúa Giê-xu Christ ở với hết thảy anh em. Lời cầu xin của ông luôn nhấn mạnh đến ân sủng vì đây là điều kiện để con dân Chúa nhận được dư dật mọi phước hạnh thiêng liêng trong Đấng Christ từ các nơi trên trời.
Hội Thánh Chúa luôn đối diện với trận chiến thuộc linh, vũ khí chiến đấu của chúng ta không phải là kiến thức, bằng cấp hay năng lực mà hoàn toàn đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10–20). Hết lòng cầu thay cho nhau, sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật và luôn vâng phục Lời Chúa dạy là bí quyết giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng vua chúa của thế gian mờ tối cùng các thần dữ từ các nơi trên trời.
Bạn có vâng lời Chúa sống yêu thương và cầu thay cho nhau không?
Lạy Chúa, con biết con đang ở trong trận chiến thuộc linh, xin cho con luôn nương cậy sức thiêng của Ngài để con sống vâng phục Lời Chúa, cầu thay cho nhau và yêu thương nhau. Xin ân sủng dư dật từ Ngài tuôn đổ trên con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 24.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-052024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet