“Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu” (câu 4).
Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đang đối diện với sự bức hại của ai (xem I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14–16)? Vì sao Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời và dạn dĩ làm chứng về các tín hữu tại đây? Lời Chúa khích lệ bạn thế nào trong cơn bức hại, hoạn nạn?
Mở đầu bức thư, Sứ đồ Phao-lô khẳng định với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca rằng họ là con cái Đức Chúa Trời, được ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng ban ân sủng cứu rỗi và bình an (câu 1–2). Lời Chúa nhắc họ nhớ mình thuộc về ai, và đó cũng là lý do để họ vững tin trong cơn bức hại bởi chính đồng bào của mình tại thành Tê-sa-lô-ni-ca (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14–16).
Dù trong hoàn cảnh hoạn nạn, thử thách nhưng Sứ đồ Phao-lô không thể nín lặng, ông cảm tạ ơn Đức Chúa Trời luôn vì thấy các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đang tăng trưởng trong hai đức hạnh (câu 3). Thứ nhất là đức tin, dù đối diện với cơn bức hại dữ dội nhưng đức tin của họ vẫn vững vàng và lớn lên. Cụm từ “rất tấn tới” cho thấy đức tin nơi họ tăng trưởng ở mức độ vượt bậc và rõ ràng. Thứ hai là tình yêu thương, điều Sứ đồ Phao-lô cùng các cộng sự vẫn luôn cầu nguyện cho họ, “Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12). Liên kết với cụm từ “càng ngày càng thêm” cho thấy mức độ tình yêu thương của họ lớn lên liên tục, và không chỉ dừng lại giữa các tín hữu với nhau nhưng còn lan tỏa đến với mọi người, kể cả những người đang bức hại họ. Đó là tình yêu thương mà Sứ đồ Phao-lô cùng các cộng sự đã và đang đối đãi với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Điều giúp cho đức tin và tình yêu thương của họ vững vàng và tấn tới trong cơn bức hại là “lòng nhịn nhục” (câu 4). Đây là một bằng chứng và là yếu tố quan trọng để Sứ đồ Phao-lô khích lệ các Hội Thánh đang trong cơn hoạn nạn khác nhau.
Ngày nay, mỗi Cơ Đốc nhân cũng đang phải đối diện với những sự bức hại, chống đối đến từ người thân, bạn hữu, hoặc những người chung quanh với nhiều mức độ khác nhau. Lắm lúc cơn bức hại, chống đối lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Nhưng tấm gương các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca khích lệ chúng ta vững tin, không thất vọng, không buông xuôi, không bỏ Chúa trong những hoàn cảnh đau thương, tuyệt vọng nhất. Hãy cứ nhịn nhục và yêu thương, kể cả với những người bức hại, gây khó khăn cho chúng ta. Vì người tin Chúa được bảo đảm sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu, Đấng ban ân sủng cứu rỗi và bình an.
Bạn sẽ vững tin và tấn tới trong điều gì để vượt qua những hoạn nạn, thử thách?
Lạy Chúa, xin thêm sức cho con để con sẵn sàng đối diện với mọi hoàn cảnh; xin giúp con vượt qua bằng sự nhịn nhục, lớn lên trong đức tin cùng tình yêu thương, và cầu nguyện cho những người chung quanh, kể cả người bức hại con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 5.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-062024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet