“Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa” (Hê-bơ-rơ 12:5b).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ cùng Vua A-ma-xia? Vua A-ma-xia phản ứng ra sao với lời cáo trách qua tiên tri của Chúa? Vua sẽ nhận lãnh hậu quả nào? Bạn thường có thái độ ra sao khi được Chúa nhắc nhở hoặc anh chị em góp ý?
Vì Vua A-ma-xia thờ hình tượng của người Ê-đôm sau khi đánh thắng họ đã khiến cho Chúa nổi cơn thịnh nộ. Thay vì ra tay trừng phạt ngay, Ngài lại sai một tiên tri đến hỏi vua “Tại sao ngươi đi tìm kiếm các thần đã không giải cứu được dân của nó khỏi tay ngươi?” (câu 15 BTTHĐ). Đây là câu hỏi không phải để trả lời mà chỉ để nhấn mạnh rằng Vua A-ma-xia đã hành động cách ngu xuẩn. Vua không muốn nghe những lời của tiên tri này chút nào nên đang khi nhà tiên tri vẫn còn nói, vua đã ngắt lời ông và đáp trả rằng vua đâu có bổ nhiệm ông làm cố vấn cho vua mà ông lại khuyên can vua! Vua đã mù quáng không hiểu rằng người được Đức Chúa Trời sai đi thì không nhất thiết phải được vua chúa thế gian này bổ nhiệm. Vua lại bảo ông đừng nói thêm nữa kẻo sẽ bị đánh. Vị tiên tri thôi không nói nữa. Ông biết nếu tiếp tục nói chắc chắn vua sẽ giết ông giống như cha vua ngày xưa là Vua Giô-ách đã giết Tiên tri Xa-cha-ri, con của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa (II Sử Ký 24:20–21).
Chiến thắng đã khiến vua trở thành người kiêu ngạo và ngang ngược, không chấp nhận thẩm quyền của Chúa trong việc Ngài sai phái tiên tri. Vua từ chối lắng nghe sứ điệp tiên tri của Chúa rao báo chính là từ chối lắng nghe Lời Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho Vua A-ma-xia cơ hội để ăn năn nhưng vua đã đáp lại lời cáo trách bằng sự lên mình kiêu ngạo thay vì hạ mình ăn năn, điều đó đã khiến cho tội lỗi của vua càng nặng hơn. Số phận của vua đã được định đoạt. Đấng tiên tri không tiếp tục khuyên giải nữa nhưng vẫn can đảm công bố bản án dành cho vua, Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua vì vua thờ hình tượng và không nghe lời của tiên tri công bố.
Thành công trong cuộc sống hoặc trong sự phục vụ Chúa cũng có thể khiến cho chúng ta trở thành kiêu ngạo và không muốn lắng nghe sự cáo trách của Chúa khi mình làm điều sai trật. Sự cáo trách có thể đến với chúng ta khi Chúa cho chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc khi cầu nguyện, đọc Lời Chúa, hoặc qua sứ điệp của Chúa nhắc nhở, hoặc qua lời góp ý của anh chị em chúng ta v.v… Khi được Đức Chúa Trời đầy ân sủng cáo trách, xin chúng ta đừng cứng lòng như Vua A-ma-xia. Đừng tiếp tục tôn thờ bản ngã của mình mà từ chối làm theo Lời Chúa, để cuối cùng chắc chắn phải chịu sự đoán phạt của Ngài.
Bạn có nhận biết sự cáo trách nào của Chúa trong đời sống và hạ mình ăn năn không?
Lạy Chúa, xin cho con nhận biết sự cáo trách của Chúa về điều nào không đẹp lòng Ngài trong cuộc sống của con, xin cho con biết ăn năn, làm theo Lời Ngài để không đánh mất ơn phước Ngài ban.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 4.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-062024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet