• Thân thể con không phải dành cho sự dâm dục nhưng là của Chúa. Con sẽ tránh mọi sự dâm dục vì mọi tội đều ngoài thân thể nhưng nếu con phạm tội tà dâm thì con phạm đến chính thân thể của con. Thân thể của con là đền thờ của Thánh Linh. Vì con đã được chuộc bằng giá cao rồi, con sẽ lấy thân thể con mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 6: 18-20)
 • Vì ý muốn Đức Chúa Trời là khiến con nên thánh tức là phải lánh sự ô uế. Con sẽ giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng vì Đức Chúa Trời chẳng gọi con đến sự ô uế nhưng là đến sự nên thánh. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7)
 • Con sẽ bước đi trong Thánh Linh và không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt,  làm phỉ lòng dục nó. (Ga-la-ti 5:16, 24)
 • Con sẽ có bàn tay thánh sạch và chẳng hướng linh hồn con vào sự hư không. (Thi thiên 24:4)
 • Con sẽ không để điều gian ác trước mắt con. (Thi thiên 101:3)
 • Tội là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tàn hại của cải con cho đến tận cùng. (Gióp 31:1,12)
 • Kỵ nữ con sẽ chỉ còn là một miếng bánh mờ, và lừa cuộc đời quý báu của con. (Châm ngôn 6:25-33)
 • Nàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã. Nàng là con đường dẫn đến sự chết. (Châm ngôn 7: 26-27)
 • Người nào ngó đàn bà mà động tình ham muốn thì lòng đã phạm tội tà dâm. (Ma-thi-ơ 5:28, 29)
 • Bởi lời hứa quý, con nhờ đó được lánh khỏi sự hư mất của thế gian để trở nên dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. (2 Phi-e-rơ 1:4)
 • Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu những vật ở thế gian vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời không từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. (1Giăng 2: 15-17)
 • Con đã giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. (Thi thiên 119: 9,11)
 • Chờ hế dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu vì ai gieo giống chi gặt giống ấy. (Ga-la-ti 6:7-9)
 • Con sẽ vâng theo lẽ thật và làm sạch lòng mình. Con sẽ tiết độ và sẽ không làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong con ngày trước. (1 Phi-e-rơ 1:22, 13-15)
 • Con sẽ biến những điều xác thịt là điều chống trả với linh hồn. (Thi thiên 119: 9,11)
 • Con không sống trong xác thịt nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. (1Phi-e-rơ 2:11, 4:2)
 • Con sẽ không để tội lỗi cai trị và không theo tư dục nó và dâng chi thể con cho Đức Chúa Trời là đồ dùng về sự công bình. (Rôma 6:12,13)
 • Phàm sự gian dâm, ô uế, tham lam cũng chớ nên nói đến giữa vòng anh em. Chớ nói lời tục tĩu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng nhưng thà cảm tạ thì hơn. (Ê-phê-sô 5:3-7)
 • Con sẽ không dự phòng vào sự vô ích của sự tối tắm nhưng thà quở trách chúng thì hơn. (Ê-phê-sô 5: 8:12)
 • Con sẽ mặc lấy Đức Chúa Trời, không chăm nom về xác thịt mà làm phí lòng dục nó. (Rôma 13:12-14)
 • Con sẽ đãi thân thể con cách nghiệm khắc, bắt nó phải phục e rằng sau khi con giảng dạy kẻ khác mà chính mình sẽ bị bỏ chăng. (1Cô-rinh-tô 9:27)
 • Xin cho con hướng lòng con về chứng cớ Chúa, chớ đừng hướng về lòng tham lam. Xin cho mắt con không thấy những sự hư không, nhưng làm cho con được sống trong các đường lối Chúa. (Thi thiên 119:36,37)
 • Thân thể con là đền thờ Đức Thánh Linh. Con đã được chuộc bằng giá cao rồi. Con sẽ lấy thân thể con mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. (1Cô-rinh-tô 6: 19,20)
 • Chúng con sẽ không tranh chiến theo xác thịt nhưng theo quyền năng của Đức Chúa Trời. (2Cô-rinh-tô 10:3-6)
 • Con sẽ không buông mình theo tình dục xấu xa, cũng không thờ hình tượng, không dâm dục, không thử thách Chúa. Con sẽ không lằm bằm. Con sẽ đứng vững và giữ mình kẻo con ngã. Trong mọi cám dỗ, Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi để chúng con có thể chịu được. (1Cô-rinh-tô 10: 6-13)
 • Phàm điều chi chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng có tiếng tốt, nhân đức đáng khen, thì con sẽ nghĩ đến. (Phi líp 4:8)
 • Con sẽ đứng vững vì Chúa đã buông tha cho con được tự do và sẽ không để mình dưới ách tôi mọi nữa. (Ga-la-ti 5:1)
 • Con đã được gọi đến sự tự do. Con sẽ lấy lòng yêu thương mà làm đầy tớ lẫn nhau. (Ga-la-ti 5:13)
 • Con sẽ bước theo Thánh Linh, và không hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. (Ga-la-ti 5:16, 17)
 • Trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. (Ga-la-ti 5: 22)