Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét con, và biết lòng con.
Hãy thử thách con, và biết tư tưởng con.
Xin xem thử con có lối ác nào chăng.
Xin dắt con vào con đường đời đời. 

Hình Tượng

 • Con sẽ không có thần nào khác ngoài Chúa. Xuất 20:3
 • Con sẽ yêu Chúa với trọn cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí và sức lực. Ma-thi-ơ 22:37-38
 • Con sẽ giữ chính mình khỏi những hình tượng. 1 Giăng 5:21

Thái Độ

 • Con sẽ không làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng con sẽ khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Phi-líp 2:3
 • Con sẽ không ước ao sự cao sang, nhưng ưa thích sự khiêm nhường. Con không cho mình là khôn ngoan. Rô-ma 12:16

Lời Nói

 • Con không để một lời dữ nào ra từ miệng con, nhưng khi đáng nói con sẽ nói một vài lời lành và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Ê-phê-sô 4:29
 • Con phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Gia-cơ 1:19
 • Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Châm-ngôn 18:21
 • Lạy CHÚA, xin cử người canh gác miệng con, xin gìn giữ môi con. Thi Thiên 141:3
 • Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con đẹp ý Ngài. Lạy CHÚA, là vầng đá và là Đấng cứu chuộc con. Thi-thiên 19:14

Dục Vọng

 • Con sẽ giết chết những dục vọng thuộc về trần tục như gian dâm, ô uế, dục vọng ích kỷ, dục vọng xấu xa, tham lam (tham lam là thờ thần tượng) Cô-lô-se 3:5-7
 • Con vui mừng trong CHÚA, Ngài sẽ ban cho con điều lòng mình mong muốn. Thi-thiên 37:4

Mối Quan Hệ

 • Trên tất cả mọi sự, con sẽ yêu người khác sâu đậm, vì tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. 1 Phi-e-rơ 4:8
 • Con cần phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu anh chị em, lòng thương người và khiêm nhường. Con sẽ không lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả, nhưng ngược lại chúc phước, vì việc này mà con được kêu gọi, nhân đó con có thể được hưởng phước. 1 Phi-e-rơ 3:8

Sự Tha Thứ

 • Con sẽ lột bỏ khỏi mình tất cả những cay đắng, giận hờn, thịnh nộ, kêu rêu, xúc phạm cùng mọi điều hiểm độc. Con sẽ đối xử với người khác cách nhân từ, thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho con trong Chúa Cứu Thế. Ê-phê-sô 4:31-32
 • Khi con đang đứng cầu nguyện, nếu con có điều gì bất bình với ai, con sẽ tha thứ, để Cha trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho con. Nếu con không tha lỗi cho người khác, thì Cha con ở trên trời cũng không tha thứ những lỗi lầm cho con.” Mác 11:25-26

Tiền Bạc

 • Con sẽ đem tất cả phần mười vào kho của Chúa để nhà Chúa có lương thực để xem Chúa có mở các cửa sổ trên trời cho con, đổ phước xuống cho con đến nỗi không chỗ chứa. Ma-la-chi 3:10
 • Con sẽ ban cho, người khác sẽ cho lại con; vì con lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho con mực ấy. Lu-ca 6:38

Công Việc

 • Con sẽ siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp người túng thiếu. Ê-phê-sô 4:27-28.
 • Con sẽ vâng lời chủ mình ở thế gian với lòng kính sợ run rẩy, với lòng chân thật như vâng phục Chúa Cứu Thế. Con không làm việc cốt để người ta thấy, cho đẹp lòng người nhưng như người tôi tớ của Chúa Cứu Thế, hết lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời phục vụ với thiện chí như phục vụ Chúa chứ không phải cho người ta. Ê-phê-sô 6:5-7

Hội Thánh

 • Con sẽ không bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng sẽ khuyên giục nhau; con nên làm như thế nhiều hơn khi thấy Ngày Chúa càng gần. Hê-bơ-rơ 10:25
 • “Nhưng nếu Ta chậm đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, cột trụ và nền tảng của chân lý.” 1 Ti-mô-thê 3:15

Sự Lo Lắng

 • Con sẽ không lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ rồi! Ma-thi-ơ 6:34
 • Con sẽ trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc con. 1 Phi-e-rơ 5:7
 • Con sẽ không lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc con sẽ cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của con cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí con trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Phi-líp 4:6-7

Suy Nghĩ

 • Vì vũ khí chiến đấu của con không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận, và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, con cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa. 2 Cô-rinh-tô 10:4-5
 • Con sẽ tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian, Cô-lô-se 3:2

Quyết Định

 • Con sẽ không rập khuôn theo đời này, nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rô-ma 12:2
 • Con sẽ hết sức thận trọng về nếp sống của mình, con không xử sự như kẻ ngu dại, nhưng con phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 5:15-17

Lương Tâm

 • Do đó, con luôn luôn cố gắng giữ lương tâm không chê trách được trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Công-vụ các Sứ-đồ 24:16
 • Con sẽ phụng sự với lương tâm tinh sạch. 2 Ti-mô-thê 1:3

Tội Lỗi

 • Nếu con thú nhận tội lỗi mình thì Ngài vốn là Đấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi con và thanh tẩy con sạch mọi điều bất chính. 1 Giăng 1:9
 • Con sẽ vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hê-bơ-rơ 12:1

Sức Khỏe

 • Chính Ngài đã gánh tội lỗi của con trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó con chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Ngài, con được chữa lành. 1 Phi-e-rơ 2:24
 • Con không khôn ngoan theo mắt mình, Nhưng kính sợ CHÚA và tránh điều ác. Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con, Và bổ dưỡng cho xương cốt con. Châm-ngôn 3:7-8
 • Con sẽ được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khoẻ về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn. 3 Giăng 1:2

Thân Thể

 • Thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong con, con không còn thuộc về chính mình nữa. Vì con đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy con sẽ lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20
 • Nhưng con phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể con, e rằng sau khi giảng dạy người khác, chính con lại bị loại chăng. 1 Cô-rinh-tô 9:27

Cầu Nguyện

 • Trước hết con phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người, cho các vua, các nhà lãnh đạo, để con được sống bình an, yên ổn trong đạo đức, tin kính mọi bề và đáng kính. 1 Ti-mô-thê 2:1-2
 • Con sẽ vui mừng mãi mãi; cầu nguyện không ngừng; trong mọi hoàn cảnh, con sẽ cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho con trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18

Kinh Thánh

 • Con trở nên như những đứa trẻ mới sinh, con sẽ ham thích sữa thuộc linh tinh khiết, nhờ đó con có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi, 1 Phi-e-rơ 2:2
 • Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng. Rô-ma 10:17

Phục Vụ

 • Con sẽ tiếp đãi người khác không cằn nhằn. Con sẽ dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị trung tín, khéo quản trị các ơn khác nhau của Đức Chúa Trời. 1 Phi-e-rơ 4:9-10