Kỳ thơ thái sẽ đến đời sống con qua sự hiện diện của Chúa. Công vụ 3:19-20
Thần của Chúa sẽ ở trên con vì Ngài đã xức dầu cho con. Ê-sai 61:1
Chúa yêu điều công bình và ghét điều gian ác. Cho nên Chúa đã lấy dầu vui mừng xức cho con. Hê-bơ-rơ 1:9 

. Con đã nhận được sự xức dầu từ nơi Đấng Thánh đang ở trong con. I Giăng 2: 20, 27

. Con có sự vui mừng đầy trọn trong sự hiện diện của Chúa. Thi-thiên 16: 11

. Nếu con biết cho con cái những vật tốt, huống gì Cha con ở trên trời lại chẳng ban vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao? Ma-thi-ơ 7: 11

. Chúa đã chọn những kẻ dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn và con bằng lòng làm người rồ dại để con được trở nên khôn ngoan.   I Cô-rinh-tô 1: 27, 3: 18, II Cô-rinh-tô 5: 13

. Con như là những người nữ đồng trinh khôn ngoan cầm đèn với dầu đi rước chàng rể và sẵn sàng để dự tiệc cưới. Ma-thi-ơ 25: 1-3

. Khi cầu nguyện con sẽ được rúng động, đầy dẫy Thánh Linh và dạn dĩ nói lời Chúa. Công vụ 4: 31

. Chúng con làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài. Công vụ 5: 32

. Đời con được ngập tràn vui mừng và Thánh Linh. Công vụ 13: 52

. Sự yêu thương của Chúa  được đổ đầy trong lòng con bởi Đức Thánh Linh đã ban cho con. Rô-ma 5: 5

. Nước Đức Chúa Trời chẳng phải sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Thánh Linh vậy. Rô-ma 14: 17

. Con biết Đức Chúa Trời của sự trông cậy  làm cho con đầy dẫy sự vui mừng và bình an trong đức tin và con được dư dật sự trông cậy bởi quyền năng của Thánh Linh. Rô-ma 15: 13

. Đức tin của con không phải được lập trên sự khôn ngoan loài người bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời và trong sự bày tỏ của Thánh Linh. I Cô-rinh-tô 2: 4-5

. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng phải bằng lời nói nhưng bởi năng lực. I Cô-rinh-tô 4: 20

. Tin lành chẳng đến với con bằng lời nói nhưng bằng quyền phép, bằng Đức Thánh Linh và trong sự tin quyết.  Con đã trở nên môn đồ của người khác và của Chúa và đã nhận sứ điệp cách vui mừng trong Thánh Linh mặc dầu gặp khó khăn. I Tê-sa-lô-ni-ca 1: 5-6

. Trí của con không nhận được những điều của Thánh Linh. Vì như là sự rồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng Chúa đã giãi bày cho con hiểu được qua Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự cả đến những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. I Cô-rinh-tô 2: 10, 14-16

. Ngài đã làm chứng về sự hiện diện của Ngài trong tôi qua những dấu kỳ phép lạ đã thử phép lạ và ban cho của Thánh Linh theo ý muốn của Ngài. Hê-bơ-rơ 2: 4

. Vì con tin Ngài thì nước hằng sống từ trong lòng con tuôn ra tức là Đức Thánh Linh trong con. Giăng 7: 38-39

. Nguyện xin Đức Chúa Trời của sự hy vọng ban cho con tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để con sẽ có tràn trề hy vọng bởi quyền năng của Thánh Linh. Rô-ma: 15-13

. Đức Thánh Linh giúp con trong sự yếu đuối của con. Vì con chẳng biết điều con phải cầu xin cho đúng, nhưng Đức Thánh Linh cầu thay cho con bằng những tiếng thở than không nói thành lời. Rô-ma 8: 26

.  Đức Thánh Linh tỏ ra trong con để cho sự lợi ích của người khác. I Cô-rinh-tô 12: 4-7

. Đấng đã ban Thánh Linh cho con và làm phép lạ trong đời sống con, không phải bởi việc làm của luật pháp nhưng bởi tin vào những điều nghe giảng dạy. Ga-la-ti 3: 5

. Chúa đã cho con, tuỳ theo sự giàu có vinh hiển Ngài, được mạnh mẽ quyền năng qua Thánh Linh trong lòng con. Ê-phê-sô 3: 16

. Con  không say rượu nhưng  được đầy dẫy Đức Thánh Linh, dùng những ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà ca ngợi Chúa. Ê-phê-sô 5: 18-19

. Con  vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, luôn tạ ơn vì đó là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời cho con. Con không dập tắt Thánh Linh và sẽ không khinh dể những lời tiên tri. I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-20

. Đức Chúa Trời không cho con một tâm thần nhút nhát nhưng là một tâm thần mạnh mẽ  có tình yêu thương và tự chủ. II Ti-mô-thê 1: 7

. Dầu con chưa thấy Chúa nhưng con tin Ngài, con vui mừng một cách không xiết kể và đang được vinh hiển. I Phi-e-rơ 1:8

. Con không để rượu mới của Thánh Linh trong bầu da cũ và những cách làm việc cũ nhưng đổ vào bầu da mới và cách sống mới và cả hai đều sẽ được giữ vẹn. Lu-ca 5: 37-39

. Bởi sự thương xót Ngài đã cứu con, bởi sự thanh tẩy của sự tái sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh, Ngài đã đổ dồi dào trên con qua Đức Chúa Giê-xu Christ Đấng giải cứu con. Tít 3: 5,6

. Giê-xu Christ là Cha vinh hiển, đã cho con Thần của sự khôn ngoan và sự bày tỏ trong sự hiểu biết Ngài và mắt của lòng con được soi sáng để hiểu biết về hy vọng của sự kêu gọi và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển đang dành cho con là thế nào và sự lớn lao vô hạn của quyền năng Chúa cho con vì con tin Ngài, theo quyền năng vĩ đại của Ngài. Ê-phê-sô 1: 17-19