1. Lời Đức Chúa Trời sẽ cứu sống sự sống con.
    “Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời Ta. Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết Ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời lấy là sự sống cho người nào tìm được nó. Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể.” (Châm ngôn 4:20-22)

2. Lời Đức Chúa Trời là thành tín.
Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là không thành: thảy đều ứng nghiệm hết. (Giô-suê 21:45)

3. Ý muốn của Chúa về sự chữa lành sẽ thực hiện trong con.
Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng con vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. (Phi líp 2:13)

4. Thần Linh sống sẽ làm thân thể con sống lại.
Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong con, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong con mà khiến thân thể hay chết của con lại sống. (Rô-ma 8:11)

5. Lời hứa Đức Chúa Trời ở cùng con.
Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà con nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 1:20)

6. Đó là ý muốn của Chúa cho con được lành bệnh.
Nầy, một người phung đến quỳ trước mặt Ngài và nói, “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa cho con được sạch.”
Ngài đưa tay, chạm vào người phung và nói: “Ta muốn, hãy sạch đi.” Ngay lập tức bệnh phung biến mất. (Ma-thi-ơ 8: 2,3)

7. Vâng theo lời Đức Chúa Trời và được chữa lành.
Ngài phán: “Nếu con cẩn thận nghe theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, và làm điều ngay thẳng trước mắt Ngài, nếu con vâng theo các điều răn Ngài và giữ các mạng lịnh Ngài, Ta sẽ không giáng bịnh tật nào trên con, như Ta đã giáng trên dân Ai-cập, vì Ta là CHÚA, Ðấng chữa lành con.” (Xuất-ê-díp-tô-ký 15:26)

8. Hầu việc Chúa và sự chữa lành sẽ thuộc về con.
“Con chỉ thờ lạy một mình CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, để Ngài sẽ ban phước cho thức ăn và thức uống của con, và Ta sẽ cất bịnh tật ra khỏi con. (Xuất-ê-díp-tô-ký 23:25)

9. Chúa cất tất cả bệnh tật ra khỏi con.
CHÚA sẽ đẩy xa khỏi con mọi thứ bịnh tật, tức mọi thứ bịnh tật ghê so. Ngài sẽ không để con bị những bịnh tật đó. (Phục truyền 7:15a)

10. Vâng theo tất cả lời phán của Chúa và nhận được tất cả ơn phước từ Ngài.
“Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà Ta. Từ nay, con khá lấy điều nầy thử Ta,” CHÚA các đạo quân phán, “xem Ta có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho con, đến nỗi không chỗ chứa chăng.” (Ma-la-chi 3:10)

11. Nhận được sự chữa lành của Chúa.
Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA;
Hỡi tất cả những gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA,
Chớ quên mọi ơn phước của Ngài,
Ðấng tha thứ mọi tội lỗi con;
Ðấng chữa lành mọi bịnh tật cho con;
Ðấng cứu chuộc mạng con khỏi mộ phần;
Ðấng đội trên đầu con tình thương và lòng thương xót;
Ðấng cho con thỏa mãn ước mơ bằng những điều tốt đẹp.
Nhờ đó sức lực của con trẻ lại như sức của phượng hoàng.
(Thi thiên 103: 1-5)

12. Lời Chúa chữa lành bệnh.
Ngài đã ban lời Ngài và chữa lành con;
Ngài đã giải cứu con khỏi miệng của phần mộ. (Thi thiên 107:20)

13. Chúa muốn con sống
Con sẽ không chết, nhưng sẽ sống,
Ðể thuật lại những công việc của CHÚA. (Thi thiên 118:17)

14. Chọn sự sống, phải chiến đấu.
Con chọn sự sống để con và dòng dõi của con được sống. (Phục truyền 30:19)

15. Con sẽ được sự sống trường thọ.
Ta sẽ cho con được thỏa lòng sống lâu,
Và chỉ cho con ơn cứu rỗi của Ta. (Thi thiên 91:16)

16. Chúa Giê-su mang lấy tội lỗi và bệnh tật của con.
Nhưng Người đã vì những vi phạm của con mà bị đánh trọng thương. Vì những tội lỗi của con mà bị tan da nát thịt.
Nhờ hình phạt Người chịu, con được bình an;
Nhờ những thương tích Người mang, con được chữa lành.
(Thi thiên 53:5)

17. Chúa sẽ phục hồi sức khỏe cho con.
Ta sẽ phục hồi sức khỏe của con,
Ta sẽ chữa lành các vết thương của con, CHÚA phán. (Giê-rê-mi 30:17a)

18. Con có thể dùng thẩm quyền trên sự bệnh hoạn trong cơ thể.
Quả thật, Ta nói với con, bất cứ điều gì con buộc dưới đất sẽ được buộc trên trời, và bất cứ điều gì con buông dưới đất sẽ được buông trên trời. (Ma-thi-ơ 18:18)

19. Thuận lòng với người khác cho sự chữa lành của con.
Ta lại nói với con, nếu hai người trong các con đồng lòng với nhau dưới đất cầu xin bất cứ điều chi, Cha Ta trên trời sẽ làm điều ấy trở thành hiện thực. (Ma-thi-ơ 18:19)

20. Những gì xưng ra trong lời nói sẽ thay đổi sự kiện.
Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Hãy có đức tin nơi Ðức Chúa Trời. Quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nói với núi nầy rằng: Hãy tự nhấc lên và quăng mình xuống biển,mà trong lòng không nghi ngờ chi hết, nhưng tin quyết những gì mình nói sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra cho người ấy.” (Mác 11: 22, 23)

21. Hãy tin thì con sẽ nhận được.
Vì thế Ta nói với con, mọi điều con xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng con đã nhận được, thì con sẽ nhận được. (Mác 11:24)

22. Hãy trình nan đề của con lên với Đức Chúa Trời.
Nhưng chính Ta, phải, chính Ta, vì cớ Ta xóa sạch các vi phạm của con.
Ta sẽ không nhớ đến tội của con nữa.
Hãy nhắc cho Ta nhớ lại điều con phiền trách,
Rồi chúng ta sẽ tranh luận với nhau;
Hãy trình bày lý lẽ của con để chứng tỏ rằng con vô tội. (Ê-sai 43: 25-26)

23. Hãy nhờ người đặt tay cầu nguyện cho sự chữa lành.
Các dấu lạ nầy sẽ cặp theo những người tin: họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, họ sẽ nói các thứ tiếng mới, họ bắt rắn bằng tay, nếu họ uống nhằm thức uống có chất độc, họ sẽ không bị hại gì, và khi họ đặt tay trên người bịnh, người bịnh sẽ được lành. (Mác 16:17, 18)

24. Thờ phượng Chúa
Con biết rằng Ðức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ tội lỗi, nhưng nếu ai kính sợ Ðức Chúa Trời và làm theo ý Ngài, Ngài sẽ nhậm lời. (Giăng 9:31)

25. Ma quỹ muốn hủy diệt con, song Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho con.
Kẻ trộm đến chỉ để ăn cắp, giết hại, và tiêu diệt. Ta đến để chiên được sống và được sống dư dật. (Giăng 10:10)

26. Con đã được chuộc khỏi sự rủa sả.
Ðấng Christ đã cứu chuộc con ra khỏi sự nguyền rủa của Luật Pháp bằng cách trở thành người gánh chịu sự nguyền rủa đó thay cho con, như có chép rằng,
“Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.”
Nhờ thế các phước hạnh dành cho Áp-ra-ham có thể đến với muôn dân trong Ðức Chúa Jesus Christ, để bởi đức tin con có thể nhận được Ðức Thánh Linh như đã hứa. (Ga-la-ti 3:13, 14)

27. Đừng để đức tin con chuyển lay và bị rúng động.
Con hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của con một cách không nao núng, vì Ðấng đã hứa là thành tín. (Hê-bê-rơ 10:23)

28. Con có thể tin chắc vào Đức Chúa Trời và lời Ngài.
Vậy con đừng vứt bỏ niềm tin quả quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. (Hê-bê-rơ 10:35)

29. Con có thể tin sức lực trong Đức Chúa Trời và lời Ngài.
Hãy để những kẻ yếu đuối nói rằng: ‘Ta là dũng sĩ.’ (Giô-ên 3:10b)

30. Chúa Giê-su không hề thay đổi. Những gì Ngài làm trong Kinh Thánh, Ngài sẽ làm cho con ngày hôm nay.
Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. (Hê-bê-rơ 13:8)

31. Ý muốn lớn lao nhất của Chúa là muốn cho con được mạnh khỏe. (3Giăng 2)

32. Được sự xức dầu và cầu nguyện bởi tín hữu nào tin nơi sự chữa lành.
Có ai đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến, để họ cầu nguyện cho mình và nhân danh Chúa xức dầu cho mình. Lời cầu nguyện với đức tin sẽ chữa lành người bịnh, và Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; nếu người ấy có phạm tội lỗi gì, người ấy sẽ được tha. (Gia-cơ 5: 14, 15)

33. Chúa Giê-su đã trả giá cho sự chữa lành của con.
Ngài mang tội lỗi của con trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để con có thể chết đối với tội lỗi, nhưng sống đối với sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài con được chữa lành. (1Phi-e-rơ 2:24)

34. Hãy vững tin nơi lời cầu nguyện.
Ðây là sự vững tâm con có trước thánh nhan Ngài: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài cầu xin điều chi, Ngài nghe con. Nếu con biết rằng Ngài nghe con, bất cứ điều gì con cầu xin, con biết rằng con có những gì con đã cầu xin Ngài. (1Giăng 5:14, 15)

35. Chúa nhậm lời cầu nguyện cho những ai gìn giữ mạng lệnh Ngài.
Nếu lòng con không cáo trách, con được vững tâm trước mặt Ðức Chúa Trời. Bất cứ điều gì con cầu xin, con sẽ nhận được từ Ngài, vì con vâng giữ các điều răn Ngài và làm những điều đẹp mắt Ngài. (1Giăng 3: 21, 22)

36. Đừng sợ hãi, hãy quở trách sự sợ hãi.
Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho con tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, yêu thương, và tự chế. (2Ti-mô-thê 1:7)

37. Những suy nghĩ và tư tưởng chán nản không có vị trí trong lời Đức Chúa Trời.
Vì các vũ khí con dùng trong cuộc chiến của chúng ta không phải là thứ vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng thiên thượng để phá tan mọi thành lũy, đánh đổ mọi lý luận và mọi chướng ngại cao ngạo chống lại sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, và bắt nhốt mọi tư tưởng, để người ta vâng phục Ðấng Christ. (2 Cô-rinh-tô 10: 4, 5)

38. Hãy mạnh dạng trong quyền năng của Chúa. Hãy mang khí giới của Ngài để tranh chiến cho sự chữa lành của con.
Sau cùng, con hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ, vì không phải con chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian nầy, và những quyền lực của các tà linh trên trời.
Vì vậy hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để con có thể đối phó trong ngày lâm trận, và khi cuộc chiến xong rồi, con vẫn đứng vững vàng. (Ê-phê-sô 6: 10-13)

39. Hãy làm chứng lại sự chữa lành của con.
Nhưng họ đã chiến thắng nó, nhờ huyết của Chiên Con,
Và nhờ những lời làm chứng của họ;
Vì họ không tham sống sợ chết. (Khải huyền 12:11)

40. Bệnh tật sẽ lìa khỏi và không trở lại nữa.
Không kẻ thù nào của Ngài cần bị đánh lại lần thứ hai. (Na-hum 1:9b)