• Con sẽ theo Đức Giê-hô-va, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng Ngài, phục sự Ngài và gắn bó với Ngài. (Phục truyền 13:4)
  • Nếu con chăm chỉ nghe các điều răn Chúa, hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời và phục sự Ngài, thì Ngài sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì. Con sẽ thâu góp ngũ cốc, dầu. Chúa cũng sẽ khiến đồng ruộng con sinh cỏ cho súc vật. Con sẽ ăn và được no nê. (Phục truyền 11:13-15)
  • Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Con không thể phục vụ vừa Đức Chúa Trời lẫn tiền tài. (Ma-thi-ơ 6:24)
  • Con và nhà con sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. (Giô-suê 24:15b)
  • Con sẽ siêng năng và không làm biếng. Con sẽ có lòng sốt sắng và hầu việc Chúa. (Rô ma 12:11)
  • Con cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va và hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng (Thi thiên 100:1-2)
  • Con sẽ vững vàng, không rúng động. Con sẽ làm công việc Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của con trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. (1 Cô-rinh-tô 5:58)
  • Kẻ nào gieo xuống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng. (Thi thiên 126:5)