• Ai làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. (Giăng 3:21)
 • Xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài hướng dẫn con, đưa con đến núi thánh Ngài, là nơi Ngài ngự. (Thi thiên 43:3)
 • Ngài muốn sự chân thật nơi bề trong cũng như nơi sâu kín của lòng con. Xin Ngài dạy con sự khôn ngoan. (Thi thiên 51:6)
 • Con đã chọn con đường trung tín, con đã đặt trước mặt con các phán quyết của Ngài. (Thi thiên 119:30)
 • Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. (Thi thiên 145:18)
 • Đức Chúa Trời là thần, nên con phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Ngài. (Giăng 4: 23-24)
 • Con biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha con. (Giăng 8:32)
 • Con sẽ không yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. (1 Giăng 3:18)
 • Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người. (1 Giăng 2:4)
 • Con sẽ lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc con đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. (Ê-phê-sô 4:15)
 • Nếu con đã nhận biết lẽ thật, mà cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. (Hê-bê-rơ 10:26)
 • Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. (1 Ti-mô-thê 2:4)