• Nếu con khoe mình, con sẽ khoe mình trong Chúa. (1 Cô-rinh-tô 1:31)
 • Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Tính tự cao đi trước sự sa ngã. (Châm ngôn 16:18)
 • Mắt tự cao, lòng kiêu ngạo, và ngọn đèn của kẻ ác, đều là tội lỗi. (Châm ngôn 21:4)
 • Người nào có lòng kiêu ngạo giục sự tranh cạnh, nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê. Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội. Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi. (Châm ngôn 28:25-26)
 • Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác, Chúa ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà. (Châm ngôn 8:13)
 • Con sẽ để người khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm. Con sẽ để cho người ngoài tán mỹ con, môi con sẽ không làm. (Châm ngôn 27:2)
 • Khốn cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. (Ê-sai 5:21)
 • Ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Ma-thi-ơ 23:11)
 • Ngài quở trách những kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng bị rủa sả, kẻ đi lạc xa cách điều răn Chúa. (Thi thiên 119: 21)
 • Nếu con muốn làm đầu thì con phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. (Giăng 5:44)
 • Con sẽ ở cho hiệp ý nhau, không ước ao sự cao sang, nhưng sẽ ưa thích sự khiêm nhường. Con sẽ không cho mình là khôn ngoan. (Rô ma 12:16)
 • Tình yêu thương hay nhịn nhục, hay nhân từ, chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. (1 Cô-rinh-tô 13:4)
 • Con sẽ tự xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. (Ga-la-ti 6:4)
 • Con sẽ không tư kỉ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. (2Ti-mô-thê 3:2)
 • Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Gia-cơ 4:6)