• Con kiên trì chịu đựng cho đến cùng thì sẽ được cứu rỗi. (Ma thi ơ 24:1)
  • Con sẽ không nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu con không trễ nải thì đến đúng kỳ con sẽ gặt. (Ga la ti 6:9)
  • Con sẽ không mệt mỏi làm việc thiện. (2 Tê sa lô ni ca 3:13)
  • Con sẽ tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết. (2 Ti mô thê 3:14)
  • Con sẽ vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. (Rô ma 8:25)
  • Con sẽ khoe mình trong hoạn nạn, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh ra sự rèn tập, sự rèn tập sinh ra sự trông cậy.
  • Con sẽ yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. (Thi thiên 37:7)
  • Con sẽ nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. (Gia cơ 5:7)
  • Con sẽ trông cậy Đức Chúa Trời thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. (Ê sai 40:31)
  • Những trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. (Ga la ti 5:22)