• Con sẽ trao mọi điều lo lắng của con cho Ngài, vì Chúa là Đấng hay chăm sóc con. (1 Phi-e-rơ 5:7)
 • Con ngước mắt lên núi sự tiếp trợ con đến từ đâu, sự tiếp trợ con đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên trời và đất. (Thi thiên 121:1)
 • Ngài không để chân con xiêu tó. Đấng gìn giữ con không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ con. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu con. Mặt trời sẽ không rọi con lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại con lúc ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ con khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn con. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ con khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. (Thi thiên 121:3-8)
 • Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho con và bảo vệ con khỏi kẻ ác. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3)
 • Đức Chúa Trời là nơi nương náu và là sức lực của con, Ngài sẵn giúp đỡ con trong cơn gian truân. Con sẽ chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì có sự chuyển dậy của nó. (Thi thiên 46:1-3)
 • Đức Giê-hô-va sẽ là nơi ẩn náu cho kẻ bị hà hiếp, một nơi ẩn náu cao trong thì gian truân. Phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. (Thi thiên 9:9-10)
 • Con sẽ trao gánh nặng cho Chúa. Chính Ngài sẽ nâng đỡ con. Ngài sẽ không bao giờ để cho người công chính bị rúng động. (Thi thiên 55:22)
 • Chúa là nơi ẩn núp của con, Chúa bảo hộ con khỏi sự gian truân. (Thi thiên 32:7)
 • Con sẽ không sợ vì Chúa ở với con. Con sẽ không kinh khiếp vì Chúa là Đức Chúa Trời con. (Ê-sai 41:10)
 • Con sẽ không lo phiền chi hết. Trong mọi sự, con sẽ dùng lời cầu nguyện, nài xin, tạ ơn mà trình các sự cầu xin cho Đức Chúa Trời. (Phi líp 4:6)
 • Chẳng có sự tai họa nào xảy đến cho con vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ gìn giữ trong các đường lối của con. (Thi thiên 91:10-11)
 • Con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng con sẽ cứ vững lòng vì Chúa đã thắng thế gian rồi. (Giăng 16:33)
 • Người công bình bị nhiều tai họa nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. (Thi thiên 34:19)
 • Đức Giê-hô-va là hòn đá của con, đồn lũy của con, Đấng giải cứu con. Đức Chúa Trời là hòn đá của con, con sẽ nương náu nơi Ngài. Ngài cũng là cái khiên của con, sừng cứu rỗi của con và là nơi ẩn náu cao của con. (Thi thiên 18: 2)
 • Đừng sợ vì Ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên người gọi ngươi, ngươi thuộc về Ta. (Ê-sai 43: 1b)