Chúa không cho con một tinh thần nhút nhát bèn là một tâm thần mạnh mẽ đầy tình yêu thương và tự chủ. 2 Ti-mô-thê 1:7
Dù con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy Chúa an ủi con. Thi-thiên 23:4

 • Con sẽ không còn sợ hãi, không thiếu thốn. Giê-rê-mi 2:3-4     
 • Con sẽ không kinh hãi hoặc sợ, vì Chúa cứu con từ phương xa, và con sẽ được an nghỉ và yên lặng và sẽ không còn ai làm con sợ hãi. Giê-rê-mi 30:10     
 • Con sẽ cất tiếng lên và không sợ. Ê-sai 40:9     
 • Con sẽ làm điều hành và không sợ. 1Phi-e-rơ 3:6     
 • Con sẽ không sợ vì Chúa sẽ chu cấp cho con. Sáng-thế-ký 50:21     
 • Con sẽ đứng yên và thấy sự cứu rỗi của Chúa mà Ngài đã làm thành cho con. Xuất 14:13
 • Con sẽ không sợ bất cứ người nào, vì sự đoán xét thuộc về Chúa. Phục-truyền 1:17
 • Khi giao chiến với thù nghịch thì con sẽ không sợ, nhát, hay run rẩy hoặc kinh khiếp vì Chúa đi cùng con, vì con mà đánh kẻ thù nghịch và giải cứu con. Phục truyền 20:3-4
 • Con sẽ vững lòng bền chí, không run sợ, không kinh khủng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở cùng con bất cứ nơi nào con đi. Giô-suê 1:9
 • Con sẽ mạnh mẽ và can đảm. Con sẽ không sợ hoặc kinh hãi vì đám đông, vì trận chiến này không phải là của con nhưng là của Chúa. II Sử ký 20:15
 • Con sẽ không sợ hoặc kinh hãi vì có một Đấng ở cùng con thắng hơn kẻ ở trong họ. Với họ chỉ có một cánh tay của xác thịt, nhưng con có Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ và tranh chiến cho con. II Sử ký 32:7-8
 • Con sẽ không sợ hãi. Con sẽ nhớ đến Chúa, là Đấng cực đại đáng kính và Chúa sẽ chiến đấu cho con. Nê-hê-mi 4:14
 • Con sẽ không sợ muôn người vây con khắp bốn bên. Thi-thiên 3:6
 • Con đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và sẽ không sợ chi. Người đời làm chi được con. Thi-thiên 56:11
 • Ngài sẽ lấy lông mà bao phủ con và dưới cánh Ngài con sẽ được nương náu. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của con. Con sẽ không sợ sự kinh khiếp của ban đêm hoặc tên bay của ban ngày hoặc dịch lệ trong tối tăm hoặc sự tàn phá đang lúc ban trưa. Thi-thiên 91:4-6
 • Con sẽ không sợ những tin dữ, lòng con sẽ vững bền, tin cậy nơi Ngài. Lòng con đã được kiên định, chẳng sợ chi cho đến khi con thấy kẻ thù bị báo. Thi-thiên 112:7-8
 • Khi con nằm xuống, con cũng không sợ. Con sẽ được nằm ngủ ngon giấc. Con sẽ không sợ khi kinh khiếp xảy đến thình lình hoặc lúc tàn hại giáng trên kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va là nơi cậy của con và Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. Châm ngôn 3:24-26
 • Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi con. Con sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va là sức mạnh của con, lời ca tụng của con và là sự cứu rỗi con. Ê-sai 12:2
 • Con không sợ vì cớ chúng nó. Vì Chúa ở cùng con để giải cứu con. Giê-rê-mi 1:8
 • Con sẽ không sợ những thần khác vì chúng không có quyền làm hoạ hay làm phước. Giê-rê-mi 10:5
 • Con sẽ không sợ nhưng chỉ tin mà thôi. Mác 5:36
 • Con sẽ không sợ vì con được ơn trước mặt Chúa. Lu-ca 1:30
 • Con sẽ không sợ vì những kẻ giết thân thể và sau đó không còn làm gì được nữa. Lu-ca 12:4
 • Con sẽ không sợ nhưng sẽ nói và không làm thinh vì Chúa ở cùng con và chẳng ai tra tay làm hại con. Công vụ 18:9-10
 • Con sẽ không sợ vì Chúa là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống và đã chết nay lại sống đời đời cầm chìa khoá của sự chết và âm phủ.Khải huyền 1:17-18
 • Con sẽ mạnh dạn nói: “Chúa giúp đỡ con. Con không sợ chi hết. Người đời làm chi được?” Hê-bơ-rơ 13:5-6
 • Con sẽ không để lòng con bị bối rối hoặc sợ hãi. Giăng 14:27-28
 • Con sẽ không sợ vì Đức Chúa Trời ở cùng con. Con sẽ không kinh khiếp vì Chúa là Đức Chúa Trời của con. Phải, Chúa sẽ giúp con, dùng tay hữu Ngài mà nâng đỡ con. Ê-sai 41:10
 • Chúa đã dựng nên con và đã tạo nên con từ trong lòng mẹ và sẽ giúp con. Con sẽ không sợ hãi. Ê-sai 44:2-3
 • Con được yêu quý và con sẽ không sợ. Bình an sẽ đi với con và con sẽ được mạnh mẽ. Đa-ni-ên 10:19
 • Con sẽ không sợ vì Chúa sẽ làm thành những gì con cầu xin. Ru-tơ 3:11
 • Con sẽ mạnh dạn mà nói lời Chúa. Phi-líp 1:14
 • Con sẽ không sợ. Con sẽ chỉ tin cậy. Lu-ca 8:50
 • Mặc dầu con phải vì sự công bình mà chịu khổ thì con được phước. Con sẽ không sợ những lời doạ nạt hoặc rối trí. I Phi-e-rơ 3:14
 • Khi con có lòng sợ hãi, con sẽ vững lòng và không sợ. Đức Chúa Trời lấy sự báo oán mà đền. Chúa sẽ đền và cứu con. Ê-sai 35:4
 • Con cái con sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, sự bình an con cái con sẽ lớn. Con sẽ được đứng vững trong sự công bình, xa sự hiếp đáp và chẳng sợ chi hết. Con sẽ xa sự kinh hãi vì nó không đến gần con. Ê-sai 54:13-14
 • Con sẽ không sống trong sợ hãi vì con đang làm việc cho Chúa. I Cô-rinh-tô 16:10
 • Con chẳng nhận thần trí của tôi mọi, của sự sợ hãi, nhưng đã nhận thần trí của sự làm con nuôi và nhờ đó con gọi Aba, Cha. Rô-ma 8:15
 • Chẳng có sự sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn sẽ cất bỏ sự sợ hãi. I Giăng 4:18
 • Con đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đã đáp lời và giải cứu con khỏi các điều sợ hãi. Thi-thiên 34:4
 • Những binh khí nghịch cùng con sẽ chẳng được thạnh lợi, và mọi lời dữ hoặc lưỡi dấy lên để xét đoán con sẽ định tội. Ấy là phần cơ nghiệp của tôi tớ Đức Giê-hô-va và là công bình bởi Chúa ban cho con. Ê-sai 54:17