• Con sẽ dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng. Con sẽ không phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác. (Thi thiên 37:8)
 • Người nóng nảy làm điên làm dại, và kẻ toan mưu ác bị ghét. (Châm ngôn 14:16-17)
 • Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai nóng nãy tôn lên sự điên cuồng. (Châm ngôn 14:29)
 • Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm. (Châm ngôn 15:1)
 • Người chậm giận thắng hơn người dũng sĩ và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. (Châm ngôn 16:32)
 • Con sẽ không vội giận vì sự giận ở trong lòng sẽ ngu muội. (Truyền đạo 7:9)
 • Ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng: Raca thì đang bị tòa công luận xử đoán. Ấy vậy, khi con đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch lại cùng con, thì con sẽ để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em, rồi đến dâng của lễ. (Ma-thi-ơ 5:22-24)
 • Nếu con tha lỗi cho người khác, thì Chúa ở trên trời sẽ tha thứ cho con. (Ma-thi-ơ 6:14)
 • Con sẽ không trả thù ai nhưng con nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép rằng: “Sự thịnh nộ thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” Vậy nếu kẻ thù con có đói, con sẽ cho ăn, có khát con sẽ cho uống, vì làm như vậy khác nào lấy than lửa đỏ mà chất trên đầu họ. Con sẽ để điều ác thắng con nhưng lấy điều thiện mà thắng điều ác. (Rô ma 12:19-21)
 • Nếu con đang giận, thì không căm giận đến khi mặt trời lặn. (Ê-phê-sô 4:26)
 • Con sẽ bỏ khỏi con những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Con sẽ ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ con trong Đấng Christ. (Ê-phê-sô 4: 31-32)
 • Con sẽ trừ bỏ sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Con sẽ không nói hành ai, sẽ không có một lời tục tĩu nào ra khỏi miệng của con. (Cô-lô-se 3:8)
 • Con sẽ mau nghe, chậm nói, chậm giận vì cơn giận của con không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. (Gia-cơ 1: 19-20)
 • Con biết Chúa đã phán rằng: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng”. Ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: “Chúa sẽ xét đoán dân mình.” (Hê-bê-rơ 10:30)