• Ta để sự bình an lại cho con. Ta ban sự bình an cho con, chẳng phải như thế gian ban cho. Lòng con chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14: 27)
  • Lòng con chớ bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin Ta nữa. (Giăng 14:1)
  • Con sẽ trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài luôn chăm sóc con. (1Phi-e-rơ 5:7)
  • Con sẽ không lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự con sẽ dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình các sự cầu xin của con cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng con trong Đức Chúa Giê-su Christ. (Phi líp 4:6-7)
  • Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của con y như theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-su Christ. (Phi líp 4:19)
  • Trước hết con sẽ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho con thêm các điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)
  • Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng toàn năng. Ngài là nơi nương náu con, và là đồn lũy con, cũng là Đức Chúa Trời con, con tin cậy nơi Ngài. (Thi thiên 91:1-2)
  • Con sẽ nằm và ngủ bình yên. Vì chỉ một mình Ngài làm cho con được yên ổn. (Thi thiên 4:8)
  • Con sẽ để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ con trong sự bình yên trọn vẹn vì con nhờ cậy Ngài. (Ê-sai 26:3)
  • Đức Chúa Trời sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho con y theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su. (Phi líp 4:19)