Chúa sẽ ban phước cho con cùng làm nổi danh con và con sẽ thành một nguồn phước. Chúa sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, rủa sả kẻ nào rủa sả con, và các quốc gia nơi thế gian sẽ nhờ con mà được phước. Sáng 12: 2,3 và 22: 17,18

 • Con sẽ được vui vẻ về luật pháp của Chúa và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Con sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự con làm sẽ được thạnh vượng. Thi Thiên 1:2,3 
 • Con phục vụ Chúa và Chúa là Đấng được vui khi tôi tớ Ngài được may mắn. Thi Thiên 35:27
 • Chúa đem con đến nơi giàu có. Thi Thiên 66:12
 • Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Ngài sẽ ban cho con ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ không từ chối điều tốt lành gì cho con vì con bước đi ngay thẳng. Thi Thiên 84:11
 • Chúa sẽ khiến cho kẻ yêu mến Chúa được hưởng của cải thật và làm cho đầy dẫy các kho tàng của con. Châm ngôn 3:9,10
 • Con sẽ vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môise đẽ truyền. Con sẽ không quay qua bên tả hoặc bên hữu hầu cho nơi nào con đi sẽ được thạnh vượng. Giô suê 1:7
 • Quyển sách luật pháp này sẽ không xa miệng con, con sẽ suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy con mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Giô suê 1:8
 • Con tìm kiếm Ngài bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho con được may mắn bấy lâu. II Sử ký 26:5
 • Nếu con vâng nghe và phục sự Ngài thì các ngày con sẽ được may mắn và con sẽ được hưởng sư vui sướng trong những năm tháng của con. Gióp 36:11
 • Nếu con sẵn lòng vâng lời, con sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Êsai 1:19
 • Phước hạnh của Đức Giê Hô Va làm cho con giàu có. Ngài chẳng thêm sự đau lòng nào lẫn vào. Châm ngôn 10:22
 • Sự giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu và sự công bình đều ở với con. Châm ngôn 8:18
 • Của cải của kẻ có tội dành cho con là người công bình. Châm ngôn 13:22
 • Bởi sự khiêm nhượng và sự kính sợ Chúa, con sẽ nhận được sự giàu có, tôn trọng và sự sống. Châm ngôn 22:4
 • Nếu con rải của ra, con càng được thêm nhiều lên nhưng nếu con chắt lót, con chỉ bị thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê. Nếu con tưới gội người khác, con sẽ được nhuần gội. Nếu con tự làm cho giàu có, con sẽ chẳng có gì, nhưng nếu con tự làm cho nghèo, con sẽ được giàu có. Châm ngôn 11:24,25 và 13:7
 • Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa để rồi ban cho người đẹp  lòng Đức Chúa Trời. Truyền đạo 2:26
 • Ngài ban cho con sự giàu có và cho con có thể ăn lấy, nhận lấy gia tài và được vui vẻ trong công lao của con. Truyền đạo 5:19
 • Con sẽ đem phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Chúa, và Ngài sẽ mở cửa trên trời đổ phước xuống đến nỗi con không chổ chứa. Malachi 3:10,11
 • Trước hết con sẽ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời  và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho con nhiều điều. Mathiơ 6:33
 • Con sẽ cho ra và người khác sẽ cho con. Họ sẽ nhận, lắc và làm cho đầy tràn. Con kiêng mực nào thì cũng sẽ bị lường mực ấy. Luca 6:38
 • Kẻ trộm chỉ đến để hủy diệt nhưng Chúa đến cho con được sự sống và được sự sống dư dật. Giăng 10:10
 • Ngài đã không tiếc chính con Ngài nhưng vì con mà phó con Ngài, thì Ngài há sẽ ban mọi sự cho con sao? Rôma 8:32
 • Con biết ơn Ngài, Ngài vốn là giàu nhưng vì con mà tự làm nên nghèo hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, con được nên giàu có. II Côrinhtô 8:9
 • Chúa sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của con y theo sự giàu có của Ngài trong Đức Chúa Jêsus Christ. Philíp 4:19
 • Con sẽ được thạnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh về phần xác cũng như được thạnh vượng về phần hồn. III Giăng 2
 • Con không nên hà tiện vì sự sống không phải tại của cải mình mà dư dật đâu. Luca 12:15
 • Con sẽ không tham tiền nhưng sẽ lấy điều con có làm đủ vì Chúa nói “ Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu”. Hêbơrơ 13:5
 • Con sẽ không để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng sẽ để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng mỗi ngày ban mọi vật cho con được hưởng. I Timôthê 6:17-19