Chúa sẽ chữa lành thân thể của chúng ta và giải phóng tâm linh chúng ta ra khỏi đau yếu, bệnh tật. Lời Chúa, được xức dầu bởi Thánh Linh Ngài và niềm tin sẽ mang đến cho chúng ta sự chữa lành và giải thoát. Đức Chúa Trời chữa cho tất cả những người cần được lành bệnh.

 • Chúa sẽ đem bệnh tật tránh xa con. Xuất E-dip-tô Ky 23:25
 • CHÚA sẽ giữ cho con khỏi mắc bệnh tật. Ngài không giáng trên đồng bào các chứng bệnh hiểm nghèo. Phục Truyền7:15
 • Chúa có nghe lời cầu nguyện con. Chúa có thấy nước mắt con. Quả thật, Chúa sẽ chữa lành con. 2 Các Vua 20:5
 • CHÚA nghe lời cầu nguyện và chữa lành. 2 Sử Ký 30:20
 • Con sẽ trở lại cùng CHÚA; Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của con và chữa lành cho con. Esai 19:22
 • CHÚA băng bó vết thương của dân Ngài và chữa lành những vết đòn Ngài đã đánh. Esai 30:26
 • Chính Ngài bị đâm vì sự vi phạm của con, bị chà đạp vì sự gian ác của con. Hình phạt Ngài chịu để con được bình an. Vết thương Ngài mang để con được chữa lành.  Esai 53:5
 • Lạy CHÚA, xin Ngài chữa lành con, cho con được chữa lành! Xin Ngài giải cứu con, cho con được giải cứu! Vì Ngài là Đấng con ca ngợi. Giê-rê-mi 17:14
 • Chúa sẽ khiến cho vết thương con kéo da non, Chúa sẽ chữa lành thương tích cho con.” Giê-rê-mi 30:17
 • Con sẽ không khôn ngoan theo mắt mình, Nhưng con sẽ kính sợ CHÚA và tránh điều ác. Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con, và bổ dưỡng cho xương cốt con. Châm Ngôn 3:7, 8
 • Con sẽ chú ý đến các lời Chúa; con sẽ lắng tai nghe những lời Chúa nói.
 •  Mắt con không  lìa xa các lời ấy. Con gìn giữ chúng trong lòng con.Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân con. Châm Ngôn 4: 20-22
 • Tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay. Châm Ngôn 17:22