Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê- xu Christ ban cho mục sư thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra để nhận biết Ngài, và cho mắt của lòng mục sư được soi sáng. Ê-phê-sô 1:17-19
Con cầu nguyện xin Cha cho các mục sư được mạnh mẽ qua quyền phép của Đức Thánh Linh, cho Đấng Christ ngự trong lòng họ qua đức tin. Ê-phê-sô 3:16-19

 • Con cầu nguyện cho mục sư được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Cô-lô-se 1:9-11 
 • Con cảm tạ Chúa mỗi lần con nghĩ đến mục sư. Phi-líp 1:3 
 • Con cảm tạ Chúa về mục sư của con và luôn luôn nhắc đến họ khi cầu nguyện. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 2-6 
 • Nguyện lòng của người lãnh đạo ở trong tay Chúa khác nào dòng nước chảy. Xin Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tuỳ ý Ngài. Châm Ngôn 21:1 
 • Nếu dân sự hạ mình, cầu nguyện tìm kiếm Chúa và trở lại con đường ta, thì Chúa sẽ nghe, tha thứ tội và cứu xứ chúng ta khỏi tai vạ.  2 Sử Ký 7:14 
 • Cầu xin cho mọi người kêu cầu danh Chúa và sẽ được cứu. Công vụ 2:21 
 • Cám ơn Chúa mặc dầu tội lỗi gia tăng nhưng ân điển Chúa gia tăng hơn. Rô-ma 5:20 
 • Sự nhận biết ĐứcGiêHôVa sẽ đầy dẫy khắp đất như nước như đầy tràn biển. Ha-ba-cúc 2:14 
 • Con cầu xin cho mục sư được lòng yêu thương càng chan chứa hơn, trong sự hiểu biết và suy hiểu. Phi-líp 1: 9-11 
 • Cầu xin cho Chúa luôn được sáng danh giữa họ. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1: 11-12 
 • Xin cho các mục sư được vững vàng, không rúng động, luôn làm công việc Chúa cách dư dật vì biết rằng công khó của họ không phải là vô ích đâu. 1 Cô-rinh-tô 15: 57-58 
 • Cám ơn Chúa họ đã hết lòng hầu việc các thánh đồ. 1 Cô-rinh-tô 16:15 
 • Con cám ơn Chúa đã dùng họ trong việc giảng hoà. 2 Cô-rinh-tô 5:19 
 • Nguyện lời của Chúa trong lòng mục sư như là lửa đốt cháy bọc kín trong xương và họ sẽ mệt mỏi vì nín lặng và không chịu được. Giê-rê-mi 20:9 
 • Nguyện lời của ông sẽ có ân hậu, nêm thêm muối và sẽ biết đối đáp như thế nào. (Cô-lô-se 4:6) 
 • Con cảm tạ Chúa đã cho mục sư sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi con. (Giê-rê-mi 3: 15) 
 • Khi mục sư giảng, xin Chúa cho họ giảng như rao lời sấm truyền. Khi họ làm điều gì thì họ làm với sức Chúa ban hầu cho Chúa được sáng danh. (1 Phie-rơ 4:10-11) 
 • Cảm tạ Chúa là ân điển của Chúa đủ cho họ và sức mạnh của Chúa nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của họ và sức mạnh của Chúa luôn ở trên họ. (2 Cô-rinh-tô 12:9) 
 • Nguyện sự bình an của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết, gìn giữ lòng và ý tưởng họ trong Đức Chúa Giê-xu Christ. (Phi-líp 4:7-8) 
 • Nguyện xin Chúa cho họ được tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. (Phie-rơ 3:18) 
 • Nguyện xin Chúa cho họ được sự khôn ngoan trong mọi việc. (2 Ti-mô-thê 2:7) 
 • Xin cho đầy tớ Ngài tấm lòng khôn ngoan để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành và điều dữ. (1Các Vua 3:9)
 • Nguyện miệng họ sẽ nói lời khôn ngoan sự suy gẫm lòng họ sẽ là sự thông sáng. (Thi Thiên 49:3) 
 • Chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình và lấy ơn vây phủ họ như cái khiên. (Thi Thiên 5:12)