Đặc ân của cơ đốc nhân là được cầu nguyện cho sự cứu rỗi của những người nam và người nữ khắp nơi. Sự mong muốn và ý định của Đức Chúa Trời là thấy mọi người ăn năn và tìm biết đến lẽ thật của Ngài.
Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn.

* Chúa không muốn cho một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn.  II Phi-e-rơ 3:9

* Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16

* Ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu. Công vụ 2:21, Rô-ma 10:13

CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT CHO SỰ CỨU RỖI

* Chúa Giê-xu là con đường đi, lẽ thật và sự sống, không bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Giăng 14:6

* Ngài được gọi là Giê-xu vì Ngài cứu dân mình ra khỏi tội. Ma-thi-ơ 1:21

* Chúa Giê-xu là cái cửa. Nếu người nào bởi Ngài mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Giăng 10:9

* Chúa đến để chúng ta được sự sống và được sự sống dư dật. Giăng 10:10

* Nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy. Công vụ 15:11

* Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì chúng ta và cả nhà chúng ta sẽ được cứu. Công vụ 16:31

* Như trong A-đam mọi người đều chết thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại. I Cô-rinh-tô 15:22

* Chúa đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Theo lời Kinh Thánh, Ngài bị chon, đến ngày thứ 3, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. I Cô-rinh-tô 15:3-4

* Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Giăng 5:11

* Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. I Giăng 5:12

* Ngài đã yêu chúng ta, và đã sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. I Giăng 4:10