Lời Hằng Sống

Ngày 29 – I Sử Ký 15:25-26 – Xin Chúa Giữ Gìn Từng Bước...

“Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:6). Câu hỏi...

Cần Thầy Thuốc

Một trong những câu chuyện yêu thích của tôi về vị bác sĩ lớn tuổi ở vùng quê, ông đã khám kỹ lưỡng cho...

Ngày 15 – Nê-hê-mi 12:31-43 – Trọng Tâm của Lễ Cung Hiến

“Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người...

Ngày 3 – Cô-lô-se 3:15-17 – Biết Ơn và Thấm Nhuần Lời Chúa

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (câu 16a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai nguyên tắc Sứ đồ Phao-lô nêu...

Được Kêu Gọi Ra Khỏi

Một trong số những bạn khôn ngoan nhất của tôi, là một bạn thời đại học, trở thành Cơ Đốc nhân trong khi theo...

Ngày 11 – Truyền Đạo 4:11 – Đồng Sàng

“Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 11...

Ngày 8 – Giăng 14:22-24 – Tình Yêu Ngự Trị trong Cơ Đốc Nhân?

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, Chúng Ta đều...

Ngày 8 – Gióp 22:21-30 – Đẩy Người Rời Xa Chúa

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ...

Yêu Thương Như Chúa Giê-xu

Giăng 12:12-26"Tôi cầu xin Ngài... để anh chị em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh...

Ngày 16 – Giăng 19:17-22 – Dâng Trọn Đời Con

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống...

Ngày 30 – Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11-13 – Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Là Đấng...

“Lạy Đức Giê-hô-va! Trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng...

Hiểm Họa Trong Hành Trình Đức Tin

Kinh thánh: Sáng thế ký (Genesis) 12:10-20 Bấy giờ, trong xứ bị cơn đói kém; sự đói kém ấy lớn, nên Áp-ram xuống xứ Ê-díp-tô...

Ngày 16 – Nê-hê-mi 13:23-31 – Nếp Sống Không Gương Mẫu

“Lạy Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao...

Alexander

Alexander và vua cha Phi-líp đang xem người của hoàng gia kiểm tra bầy ngựa mới. Alexander chỉ: “Ồ con ngựa đen kia, con...

Ngày 4 – Châm Ngôn 5:18-19 – Yêu Như Thuở Ban Đầu

“Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì” (câu 18b). Câu hỏi suy ngẫm: Trọng tâm của phần Châm Ngôn...

Ngày 20 – Giăng 16:1-4 – Hiểu Biết Chúa Đúng

“Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết Ta nữa” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người nghịch...

Ngày 20 – I Cô-rinh-tô 8:7-13 – Không Phải Thức Ăn Làm Hài Lòng...

“Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy”...

Bởi Lòng Nhân Từ

Rô-ma 11:11-24"Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: Sự nghiêm nhặt đối với họ là người đã...

Ngày 28 – I Sử Ký 16:7–9 – Đồn Ra Công Việc Chúa

“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn Danh Ngài và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc!” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm:...

Sự Thật Kinh Khủng

Giăng 12:37-50"Dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài"(câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai...