Nhưng trước khi họ có thể đi khắp thế gian, Đức Chúa Jêsus đã ban cho họ một mạng lệnh khác. Mạng lệnh này được gọi là mạng lệnh lớn nhất (Cong Vu 1:4). Ngài phán với họ: “Các ngươi trước hết cần nhóm lại để cầu nguyện.”

PHẦN 1: TIỀM NĂNG BA MẶT CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
PHẦN GIỚI THIỆU
Một giáo sư thần học đã nói: Cả Sách Công-vụ có thể được tóm gọn trong ba chữ. Ba chữ đó là: 1. Lên; 2. Xuống; 3. Ra. Đức Chúa Jêsus lên trời; Đức Thánh Linh giáng xuống; và Hội Thánh đi ra. Vậy, cả Sách Công-vụ được gồm tóm chỉ trong ba chữ đơn giản.
Nhưng trước khi Đức Chúa Jêsus lên trời, trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống, và trước khi Hội Thánh đi ra thì một việc rất có ý nghĩa đã xảy ra. Hội Thánh đầu tiên được sanh ra. Hãy nghe Đức Chúa Jêsus nói về điều gì liên quan đến sự ra đời của Hội Thánh. Chúng ta biết rằng Ngài đã ban cho các sứ đồ một mạng lệnh sau khi Ngài sống lại ( Mat Mt 28:19, 20; Mac Mc 16:15).
Nhưng trước khi họ có thể đi khắp thế gian, Đức Chúa Jêsus đã ban cho họ một mạng lệnh khác. Mạng lệnh này được gọi là mạng lệnh lớn nhất (Cong Cv 1:4). Ngài phán với họ: “Các ngươi trước hết cần nhóm lại để cầu nguyện.” Sau đó trong câu 8: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi ”. Và điều gì sẽ xảy ra? “… thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất ”. Tất cả những điều đó đều bắt đầu bằng sự cầu nguyện.
Theo ICor 15:6, Đức Chúa Jêsus đã ban mạng lệnh trên cho 500 môn đồ, nhưng chỉ có 120 người vâng lời. Việc gì đã xảy ra với 380 người còn lại? Điều này có nghĩa là 76% hay cứ 4 người thì có 3 người làm việc khác. Đó cũng là vấn đề thường xảy ra trong Hội Thánh ngày nay. Hầu hết chúng ta đều biết sự cầu nguyện quan trọng như thế nào, nhưng chúng ta lại không thực hiện những gì mà chúng ta nghĩ là quan trọng.
Đó là lý do tại sao chúng ta phải học về sự cầu nguyện.

DÀN Ý BÀI HỌC
I. MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ RAO GIẢNG TIN LÀNH KHẮP THẾ GIỚI VÀ SỰ CẦU NGUYỆN
Khả năng thay đổi thế giới bằng sự cầu nguyện
Lưu ý: Những điều Kinh Thánh nói về rao giảng Tin lành cho thế giới trong Mac 16:15.
“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người .”
Ngài không muốn chúng ta bỏ sót một ai.
Kinh nghiệm của Dick Eastman’s ở Ấn Độ.
B. Đức Chúa Jêsus muôn nôi kết sự cầu nguyện với mùa gặt những linh hồn hư mất . Mat Mt 9:35-38).
Vấn đề là mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít (Mathio 9:37).
Cách giải quyết “Hãy cầu xin chủ mùa gặt…” (9:38).
Chính trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy cách giải quyết duy nhất mà Chúa Jêsus đưa ra cho các môn đồ của Ngài trước vấn đề rao truyền Tin Lành ra khắp thế giới là cầu nguyện.
II. MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ HIỆP MỘT CỦA CƠ ĐỐC NHÂN VÀ SỰ CẦU NGUYỆN
Khả năng thay đổi Hội Thánh
Sự cầu nguyện là điều rất cần thiết bởi vì nó tạo nên một bầu không khí hiệp một trong Hội Thánh. (Cong Vu 4:31, 32).
2. Ở đây chúng ta thấy rằng khi tăng cường sự cầu nguyện thì sự hiệp một cũng tăng theo.
Ví dụ về những vận động viên Olympic
III. MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ TĂNG TRƯỞNG CÁ NHÂN VÀ SỰ CẦU NGUYỆN
Sự cầu nguyện sẽ làm thay đổi cá nhân
1. Rõ ràng là các nhà lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên đã nhận ra được điều này. Lưu ý những điều Kinh Thánh nói về sự thiết lập những việc ưu tiên có liên hệ với những người lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên.
Các sứ đồ đã thiết lập ưu tiên trong chức vụ. Cong Vu 6:4; Cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.
2. Đôi khi chúng ta vì quá bận rộn với công việc Chúa đến nỗi không có thời gian dành cho Ngài. “Không một hoạt động nào trong việc phục vụ nhà vua có thể bù lại việc bỏ rơi chính nhà vua.”
3. Ngoài sự cầu nguyện, chúng ta không thể nào làm cho tiềm năng của mình lớn lên trong Chúa Jêsus. (Giu-đe 20) Tôi sẽ không thể lớn lên nếu tôi không cầu nguyện; và nếu tôi không cầu nguyện thì Hội Thánh không thể hiệp một, và nếu Hội Thánh không hiệp một thì chúng ta không thể thay đổi thế giới này. Như vậy sự cầu nguyện là cốt lõi của mọi sự.
Mục tiêu cơ bản nhất của sự cầu nguyện là để biết về Chúa Jêsus hơn (Philip 3:10).
Phao-lô đã tóm tắt như sau: “Cho đến nỗi tôi được biết Ngài !”
Nhưng làm sao chúng ta có thể mở mang sự hiểu biết sâu sắc về Đức Chúa Trời nếu không có sự cầu nguyện? Để biết người nào đó bạn phải dành thời gian với người ấy.

THẢO LUẬN THEO NHÓM
Có lẽ việc tốt nhất cần làm sau khi học một chủ đề như thế này là bắt đầu thực hành điều đó.
Vậy, hãy thành lập một nhóm nhỏ ba hoặc bốn người và cầu xin:
Chúa sẽ làm bùng lên ngọn lửa cầu nguyện trong đời sống các nhà lãnh đạo của Hội Thánh bạn.
Ngọn lửa cầu nguyện sẽ lan ra và trở thành lối sống của tất cả mọi người trong Hội Thánh.
Là một cá nhân bạn sẽ dành nhiều thì giờ với Chúa hơn là thì giờ cho những sinh hoạt tôn giáo.
Nội dung bạn cầu nguyện sẽ có liên hệ đến sự rao truyền Tin Lành ra khắp thế giới, sự hiệp một trong Hội Thánh và sự lớn lên của tín hữu.

TỰ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu Mathio 28:19, 20; Mac 16:15 và Cong Vu 1:4. Trong những đoạn này, có mối liên hệ gì giữa đại mạng lệnh và điều răn lớn nhất?
Hãy liệt kê một danh sách những sinh hoạt trong Hội Thánh mà ngày nay chúng ta dành cho chúng nhiều thì giờ hơn làsự cầu nguyện.
Chúa Jêsus đã đưa ra cho chúng ta cách giải quyết nào khi đối diện với những nan đề khác nhau trong sự hầu việc Chúa? (Mathio 9:35, 38).
Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa?

Theo Dick Eastman