1. Đọc Kinh Thánh

 • Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hê-bơ-rơ‬ ‭4‬:‭12‬
 • Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Thi-thiên‬ ‭19‬:‭7‬
 • Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, Ánh sáng cho đường lối con. Thi-thiên‬ ‭119‬:‭105‬
 • Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.  Thi-thiên‬ ‭1‬:‭1-3‬

 

2. Chúa Làm Chủ

 • Nếu con muốn theo Chúa thì con phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Ma-thi-ơ‬ ‭16‬:‭24‬
 • Còn nếu con không vác thập tự giá mình mà theo Chúa, thì con sẽ không được làm môn đồ Ngài. Lu-ca‬ ‭14‬:‭27‬
 • Con phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của con. Rô-ma‬ ‭12‬:‭1‬
 • Con sẽ mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, và không chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Rô-ma‬ ‭13‬:‭14‬
 • Con thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ, và đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Ga-la-ti‬ ‭5‬:‭24‬
 • Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì con cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì không theo những sự người ta ưa thích, nhưng phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. 1Phi-e-rơ‬ ‭4‬:‭1-2‬
 • Không theo ý con nhưng theo ý Cha. Luca 22:42

 

3. Đổi Mới Tâm Trí

 • Quyển sách luật pháp này không  xa miệng con, nhưng con sẽ suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy con mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. Giô-suê‬ ‭1‬:‭8‬
 • Con sẽ hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, không  nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, con sẽ  nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm-ngôn‬ ‭3‬:‭5-6‬
 • Con sẽ phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý con sẽ được thành. Châm-ngôn‬ ‭16‬:‭3‬
 • Ý tưởng Chúa cao hơn  ý tưởng của con và đường lối Chúa cao hơn đường lối của con. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Chúa cao hơn đường lối con bấy nhiêu và ý tưởng  Chúa cao hơn ý tưởng con cũng bấy nhiêu. Ê-sai‬ ‭55‬:‭8-9‬
 • Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Rô-ma‬ ‭8‬:‭6‬
 • Con sẽ đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết mọi ý tưởng của con vâng phục Đấng Christ. 2Cô-rinh-tô‬ ‭10‬:‭5‬
 • Con sẽ nghĩ đến những điều gì chân thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen.  Phi-líp‬ ‭4‬:‭8‬
 • Con sẽ ham mến những sự ở trên trời, không ham mến những sự ở dưới đất. Cô-lô-se‬ ‭3‬:‭2‬

4. Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan

 • Con sẽ được phước khi con không theo mưu kế của kẻ dữ.  Thi-thiên‬ ‭1‬:‭1‬a
 • Người khôn ngoan sẽ nghe và thêm lên sự học vấn, người thông sáng sẽ được rộng mưu trí. Châm-ngôn‬ ‭1‬:‭5‬
 • Đường lối của kẻ dại vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Châm-ngôn‬ ‭12‬:‭15‬
 • Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn, còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy. Châm-ngôn‬ ‭13‬:‭10‬
 • Nếu con thiếu khôn ngoan, con có thể xin Chúa là Đấng ban cho dư dật không trách móc ai. Gia-cơ‬ ‭1‬:‭5‬

 

5. Cầu Nguyện Với Đức Thánh Linh

 • Đấng giúp đỡ, Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ con trong mọi việc, và nhắc nhở con nhớ lại mọi điều Chúa đã phán. Giăng‬ ‭14‬:‭26‬
 • Thần lẽ thật sẽ dẫn con vào mọi lẽ thật vì Ngài không tự mình nói, nhưng nói những điều ngài nghe và bày tỏ cho con những điều sẽ xảy đến. ‭Giăng‬ ‭16‬:‭13‬
 • Sự xức dầu mà con đã nhận được từ nơi Chúa sẽ dạy con mọi việc, và dạy con phải ở trong Ngài. 1 Giăng‬ ‭2‬:‭27‬

 

6. Chờ đợi

 • Nếu con để trí lòng mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ con trong sự bình an trọn vẹn, vì con  nhờ cậy Ngài. Ê-sai‬ ‭26‬:‭3‬
 • Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, nhưng là Chúa của sự hòa bình.  1 Cô-rinh-tô‬ ‭14‬:‭33‬
 • Con sẽ không lo phiền chi hết, nhưng sẽ dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng con trong Đức Chúa Jêsus Christ. Phi-líp‬ ‭4‬:‭6-7‬
 • Sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng con và con sẽ biết ơn Ngài. Cô-lô-se‬ ‭3‬:‭15‬
 • Sự khôn ngoan từ trên cao là thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và có bông trái tốt lành, không có thiên vị và giả hình. Gia-cơ‬ ‭3‬:‭17‬

 

7. Nhìn Xem Hoàn Cảnh

 • Ngày mai sẽ ra thế nào con không biết được, con sẽ không khoe về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai  sẽ sanh ra điều gì. Gia-cơ‬ ‭4‬:‭13-15‬.
 • Con sẽ xem xét công việc của Đức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm thẳng lại được? Trong ngày thới thạnh con sẽ vui mừng, trong ngày tai nạn con sẽ coi chừng. Truyền-đạo‬ ‭7‬:‭13-14‬
 • Chúa có quyền ban cho con đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho con có đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng  để làm mọi việc lành. 2 Cô-rinh-tô‬ ‭9‬:‭8‬.
 • Con biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.  Rô-ma‬ ‭8‬:‭28‬.
 • Khi tánh hạnh con đẹp lòng chúa, Ngài cũng có thể khiến kẻ thù nghịch con hòa với con. ‭Châm-ngôn‬ ‭16‬:‭7‬
 • Những bước chân của con đã được Chúa định liệu, và Ngài thích đường lối của con. Thi-thiên‬ ‭37‬:‭23‬
 • Những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời. Thi-thiên‬ ‭92‬:‭13-14‬
 • Nguyện con sẽ như cây được trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết. Lá cũng chẳng tàn héo và mọi sự con làm đều sẽ thạnh vượng. Thi-thiên‬ ‭1‬:‭3‬
 • Con sẽ được kết quả và Chúa sẽ được sáng danh. Giăng‬ ‭15‬:‭8‬
 • Người khác sẽ nhìn biết con qua bông trái của con.  Ma-thi-ơ‬ ‭7‬:‭20‬
 • Công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 1 Cô-rinh-tô‬ ‭3‬:‭13‬

 

8. Những Dấu Kỳ Phép Lạ

 • Những dấu lạ sẽ cặp theo cho những người nào tin. Chúa cùng làm việc với họ và dùng phép lạ cặp theo làm cho vững  đạo. Mác‬ ‭16‬:‭17, 20‬
 • Chúa sẽ dùng những dấu kỳ phép lạ cùng sự ban cho của Đức Thánh Linh để làm chứng cho họ.  Hê-bơ-rơ‬ ‭2‬:‭4‬
 • Lời Chúa đã ra thì không trở về luống nhưng, nhưng sẽ làm trọn điều Chúa muốn, và thuận lợi cho công việc Chúa đã sai khiến nó. Ê-sai‬ ‭55‬:‭11‬
 • Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng con,  hầu cho kẻ ghét con được thấy dấu ấy, và bị hổ thẹn vì Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ và an ủi con. Thi-thiên‬ ‭86‬:‭17‬

 

9. Sanh Bông Trái

 • Cầu xin Chúa cho con ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, làm các việc lành, và tăng thêm trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Cô-lô-se‬ ‭1‬:‭10‬
 • Những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời. Thi-thiên‬ ‭92‬:‭13-14‬
 • Nguyện con sẽ như cây được trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết. Lá cũng chẳng tàn héo và mọi sự con làm đều sẽ thạnh vượng. Thi-thiên‬ ‭1‬:‭3‬
 • Con sẽ được kết quả và Chúa sẽ được sáng danh. Giăng‬ ‭15‬:‭8‬
 • Người khác sẽ nhìn biết con qua bông trái của con.  Ma-thi-ơ‬ ‭7‬:‭20‬