• Con sẽ vui mừng trong Chúa luôn luôn. (Phi lip 4:4)
 • Con sẽ quên sự than phiền, bộ mặt buồn thảm và lấy làm vui mừng. (Gióp 9:27)
 • Con sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Con hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. (Thi thiên 27:6)
 • Hỡi người công bình hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. (Thi thiên 33:1)
 • Con sẽ được mừng rỡ trong sự nhân từ Ngài. (2 Sử ký 6:41)
 • Con sẽ hát ngợi khen cách vui mừng. (2 Sử ký 29:30)
 • Xin Chúa cho con buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa. Thì trọn đời con sẽ hát vui mừng. (Thi thiên 90:14)
 • Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. (Thi thiên 100:1)
 • Trong lúc dư dật con sẽ vui lòng lạc ý mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. (Phục truyền 28:47)
 • Con sẽ không buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của con. (Nê-hê-mi 8:10)
 • Con có sự sáng, vui vẻ, khoái lạc, và vinh hiển. (Ê-xơ-tê 8:16)
 • Xin làm cho con sống lại hầu cho con được vui vẻ nơi Chúa. (Thi thiên 85:6)
 • Miệng con sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. (Thi thiên 63:5)
 • Chúa đã giúp đỡ con, dưới bóng cánh của Chúa con sẽ được vui mừng. (Thi thiên 63:7)
 • Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, được nhấc cao lên vì sự công bình Chúa. (Thi thiên 89:16)
 • Đức Chúa Trời làm cho con một việc vui cười, hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của con. (Sáng thế ký 21:6)
 • Con sẽ vui vẻ về mọi phước lành mà Chúa đã ban cho con và nhà con. (Phục truyền 26:11)
 • Đức Giê-hô-va khiến lòng con khấp khởi vui mừng. (1 Samuên 2:1)
 • Con sẽ được mừng rỡ và vui lòng về mọi sự lành Ngài đã ban cho. (1 Các vua 8:66)
 • Con sẽ vui mừng vì Ngài làm cho con vui mừng vì quân thù bị bại. (2 Sử ký 20:27)