• Khi kẻ thù có đến như sông tràn, Chúa sẽ ngăn chặn tất cả. (Ê-sai 59:19)
 • Hỡi Đức Giê-hô-va xin trỗi dậy để kẻ thù con bị tan lạc và kẻ nào ghét Chúa sẽ chạy trốn. (Dân số ký 10:35)
 • Năm người sẽ đuổi theo một trăm, một trăm sẽ đuổi theo 10,000 và kẻ thù chúng con sẽ bị sa ngã. (Lê-vi-ký 26:8)
 • Chúng con sẽ đi lên và chiếm xứ vì chúng con thắng hơn được. (Dân số ký 13:30)
 • Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch con bị đánh bại trước mặt con. Chúng nó sẽ do một đường mà đánh nhưng sẽ do 7 đường mà chạy trốn trước mặt con. (Phục truyền 28:7)
 • Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho con và khiến chúng nó sa vào sự kinh hoàng cho đến chừng bị diệt mất. (Phục truyền 7:23)
 • Lòng con sẽ không nhát sợ hoặc run rẩy hay kinh khiếp vì kẻ thù, vì Đức Giê-hô-va là Đấng đi với con, vì con mà đánh kẻ thù nghịch và giải cứu con. (Phục truyền 20:3-4)
 • Ngài sẽ giải cứu con khỏi kẻ thù nghịch. Chúa sẽ nâng con lên cao hơn kẻ dấy lên nghịch cùng con và giải cứu con khỏi người hung bạo. (2Samuên 22:49)
 • Bây giờ Đức Giê-hô-va đã ban cho con được bình yên mọi mặt và chẳng còn cừu địch hoặc tai họa nào. (1 Các vua 5:4)
 • Con được chiến thắng vì con nương cậy nơi Chúa. (2 Sử ký 13:18)
 • Con sẽ không phải cần gì tranh chiến. Con sẽ đứng yên lặng và xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va vì Chúa ở cùng con. (2 Sử ký 20:17)
 • Chúa làm cho con vui vẻ vì cớ quân thù con bị đánh bại. (2 Sử ký 20:27)
 • Với người khác thì chỉ là một cánh tay xác thịt, nhưng với con Chúa là Đức Chúa Trời của con để giúp con và tranh chiến thế cho con. (2 Sử ký 32:8)
 • Tôi sẽ không sợ kẻ thù nhưng sẽ nhớ đến Chúa là Đấng cực đại và đáng kính và sẽ chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. (Nê-hê-mi 4:14)
 • Trong ngày mà kẻ thù muốn lấn lướt con, thì con sẽ lấn lướt họ. (Ê-xơ-tê 9:1)
 • Chúa sẽ dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa xức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. (Thi thiên 23:5)
 • Khi kẻ thù xông vào con, đặng ăn nuốt thịt con thì chúng sẽ vấp ngã. Đầu con sẽ được ngước cao lên hơn các thù nghịch vây quanh con. (Thi thiên 27: 2, 6)
 • Nhờ đó con sẽ biết con được đẹp lòng Chúa vì kẻ thù không thắng hơn con. (Thi thiên 41:11)
 • Nhờ Chúa con sẽ đại thắng, vì chính Chúa sẽ giày đạp kẻ thù của con. (Thi thiên 60:12)
 • Dầu con đi trong gian truân Chúa sẽ làm cho con sống lại. Chúa sẽ giơ tay ra để chống trả cơn giận của kẻ thù con và tay hữu Chúa sẽ cứu con. (Thi thiên 138:7)
 • Khi tánh hạnh con đẹp lòng Ngài thì Ngài sẽ làm cho kẻ thù cũng hòa thuận với con. (Châm ngôn 16:7)
 • Những binh khí nghịch cùng con sẽ chẳng được thịnh vượng, và mọi lưỡi dấy nghịch lên để đoán xét con đều sẽ bị định tội. Đây là phần cơ nghiệp cho những người hầu việc Đức Chúa Trời và sự công bình của con đến từ Đức Chúa Trời. (Ê-sai 54:17)
 • Họ sẽ đánh cùng con nhưng không thắng con vì Chúa ở cùng con đặng giải cứu con. (Giê-rê-mi 1:19)
 • Những kẻ nuốt con sẽ bị nuốt và những kẻ đối nghịch con sẽ làm phu tù. Những kẻ bóc lột con sẽ bị bóc lột, còn những kẻ cướp giật con sẽ bị cướp giật. (Giê-rê-mi 30:16)
 • Con có quyền giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân và không gì làm hại được con. (Lu-ca 10:19)
 • Chúa của bình an sẽ giày đạp Satan dưới chân con. (Rô-ma 16:20)
 • Chúa sẽ đặt kẻ thù dưới chân Ngài. (1 Cô-rinh-tô 15:25)
 • Tạ ơn Chúa đã cho con sự thắng qua Đức Chúa Giê-su Christ (1Cô-rinh-tô 15:57)
 • Không có gì sẽ phân rẽ con khỏi sự yêu thương của Đấng Christ. Trong mọi sự con nhờ Đấng yêu thương mà thắng bội phần. (Rô-ma 8:35, 37)
 • Con sẽ được mạnh mẽ trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. (Ê-phê-sô 6:10)
 • Con làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho con. (Phi-líp 4:13)
 • Vì Chúa không cho con một tinh thần nhút nhát, nhưng là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và sáng suốt. (2Ti-mô-thê 1:7)
 • Con sẽ thắng hơn vì Đấng ở trong con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4)
 • Hễ sự gì sinh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của con. (1 Giăng 5:4)
 • Con sẽ nói với chướng ngại vật như là nói sấm truyền của Đức Chúa Trời. (1 Phi-e-rơ 4:11)
 • Tạ ơn Chúa cho con được thắng trong Đấng Christ luôn luôn và bởi con Ngài đã rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. (2Cô-rinh-tô 2:14)
 • Hỡi Đức Giê-hô-va xin giải cứu chúng con khỏi kẻ thù nghịch vì con nương náu nơi Ngài. (Thi thiên 143:9)
 • Ngày nào con kêu cầu, các kẻ thù nghịch sẽ thối lại sau. Con biết điều đó vì Chúa bênh vực con. (Thi thiên 56:9)
 • Nhờ Chúa, con sẽ xô đổ cừu địch chúng con. Nhân danh Chúa chúng con giày đạp những kẻ thù nghịch cùng chúng con. (Thi thiên 44:5)
 • Con sẽ được cứu khỏi kẻ thù nghịch và con sẽ hầu việc Chúa không sợ hãi. (Lu-ca 1:74)