• Con sẽ tin cậy nơi Chúa với hết cả tấm lòng và sẽ không nương dựa nơi sự thông sáng của con. Con sẽ nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con và Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. (Châm ngôn 3: 5-10)
 • Con sẽ tưởng nhớ đến Chúa là Đấng ban cho con sức lực mà đoạt được sản nghiệp. (Phục truyền 8:16)
 • Ngài sẽ giải cứu con trong sáu cơn hoạn nạn, qua cơn thứ bảy tai họa sẽ không đụng đến con. Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu con khỏi chết. (Gióp 5: 19-20)
 • Mắt Giê-hô-va đoái xem con vì con kính sợ Ngài và vì con đặt trông cậy nơi sự nhân từ Ngài. Chúa sẽ cứu linh hồn con khỏi sự chết. Và Ngài sẽ bảo tồn con trong cơn đói kém. (Thi thiên 33: 18-19)
 • Đức Chúa Trời biết những ngày của con vì con ngay thẳng và cơ nghiệp con sẽ còn đến đời đời. Con sẽ không hỗ thẹn trong thì xấu xa. Trong những ngày đói kém, con sẽ được no nê. (Thi thiên 37: 18-19)
 • Ai sẽ phân rẽ con khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? (Rô ma 8: 35)
 • Con biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, con đã tập dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.
 • Con làm được mọi sự nhừo Đấng ban thêm sức cho con. (Phi lip 4: 12-13)
 • Khi Chúa sai con đi, con sẽ chẳng thiếu gì. (Lu ca 22:35)
 • Con sẽ cho người nghèo và sẽ không thiếu thốn gì. (Châm ngôn 28:27)
 • Con kính sợ Chúa! Con sẽ không thiếu thốn gì vì con kính sợ Chúa. Con sẽ tìm cầu Chúa và chẳng thiếu của tốt gì. (Thi thiên 34:9-10)
 • Tùy theo khả năng, con sẽ quyên tiền giúp những kẻ thiếu thốn hơn con. (Công vụ 11:29)
 • Khi nhu cầu được trình bày, con sẽ dâng hiến từ tài vật của con và con sẽ xin Chúa nhân cấp để đáp ứng nhu cầu. (Ma thi ơ 14:14-18)
 • Con sẽ không lo lắng về cuộc sống của con, ăn gì hoặc mặc gì vì Ngài biết những nhu cầu của con. Con sẽ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và Chúa sẽ ban cho những điều tạm bợ này. Con sẽ không sợ vì Cha con ở trên trời sẽ ban cho con nước của Ngài. Con sẽ là người quản lý tốt cho những tài vật con đang sở hữu, bán một số của cải để giúp những người nghèo hơn con. Vì nếu con làm như thế, con sẽ chứa của cải trên trời, là nơi không bị phá hại. Khi con làm điều này, con bày tỏ những ưu tiên của tấm lòng con. (Lu ca 12: 22-34)