Ý muốn của Chúa là chữa lành thân thể chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi những bệnh tật.
Lời của Chúa cùng với sự xức dầu của Thánh Linh và đức tin của chúng ta đem đến sự chữa lành.

• Chúa không giáng bệnh nào cho con vì Chúa là Đấng chữa bệnh cho con. (Xuất ê díp tô ký 15:26)
• Ngài đem bệnh tật khỏi con. (Xuất ê díp tô ký 23:25)
• Ngài khiến các tật bệnh lìa xa con.
• Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt của con, và Chúa sẽ chữa lành cho con. (2 Các vua 20:5)
• Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con vì con suy tàn. Lạy Chúa, xin chữa lành con vì xương cốt con run rẩy. (Thánh Thi 6:2)
• Con kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành cho con. (Thánh Thi 30:2)
• Con sẽ không chết đâu nhưng được sống và thuật lại những công việc của Ngài. (Thánh Thi 118:17)
• Chúa nâng đỡ con tại trên giường bệnh. Trong lúc đau yếu Chúa sẽ chữa lành bệnh tật con. (Thánh Thi 41:3)
• Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi con và chữa lành mọi bệnh tật cho con, cứu sống mạng con khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho con. (Thánh Thi 103:2-4)
• Con trở về cùng Chúa, Ngài nghe lời cầu nguyện và chữa lành cho con. (Ê sai 19:22)
• Ngài đã vì tội lỗi con mà bị vết, vì sự gian ác con mà bị thương. Bời sự sửa phạt Ngài chịu con được bình an, bởi lằn roi Ngài con được lành bệnh. (Ê sai 53:5)
• Xin Ngài chữa lành thì con sẽ được lành. Xin Ngài cứu con thì con sẽ được cứu. Vì Ngài là Đấng con ngợi khen. (Giê rê mi 17:14)
• Con không khôn ngoan theo mắt mình. Con kính sợ Chúa và lìa khỏi sự ác. Như vậy con sẽ được mạnh khỏe trong da thịt và xương cốt. (Châm Ngôn 3: 7-8)
• Con chăm chỉ về lời của Chúa, nghiêng tai nghe những lời giảng của Chúa. Con không để lời Chúa xa khỏi mắt con nhưng giữ lời ấy trong lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm nó và là sức khỏe cho toàn thân thể của con (Châm Ngôn 4:20-22)
• Lòng vui mừng là một phương thuốc hay cho con. (Châm Ngôn 17:22)
• Chúa đem cho con sự chữa lành và tỏ cho con thấy dư dật sự bình an và lẽ thật. (Giê rê mi 33:6)