• Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình. Nhưng trong cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được. (1 Cô-rinh-tô 10:12-13)
  • Con đã giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. (Thi thiên 119:11)
  • Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. (Châm ngôn 28:13)
  • Con phải mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Con sẽ mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ, lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó con có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. (Ê-phê-sô 6:10-11)
  • Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hưa cho kẻ kính mến Ngài. (Gia-cơ 1:1,2)
  • Vậy con phục Đức Chúa Trời, con chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa con. (Gia-cơ 4:7)
  • Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ. (2 Phi-e-rơ 2:9a)
  • Con canh giữ chính mình để không bị lôi cuốn bởi những lỗi lầm của những người vô luân mà không còn vững vàng. (2 Phi-e-rơ 3:17)