Là con của Chúa, con sẽ bắt chước Chúa và bước trong yêu thương như chính Chúa đã yêu con. 
Con sẽ yêu Chúa với hết cả tấm lòng hết trí và hết sức của con. 

 • Con yêu Chúa với hết cả tấm lòng hết trí và hết sức của con. Ma-thi-ơ 22:38
 • Con sẽ yêu người lân cận như chính con. Ma-thi-ơ 22:39
 • Chúa nói với con rằng con phải yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ con. Ma-thi-ơ 5:43-44
 • Đây là điều răn của Chúa là con phải yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng con. Giăng 15:12
 • Qua chúng con yêu nhau, thiên hạ sẽ nhận biết con là môn đồ của Chúa. Giăng 13:35
 • Làm theo sự yêu thương là con làm trọn luật pháp. Rô-ma 13:10
 • Trên hết, con phải có lòng yêu thương sốt sắng cho người khác, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. 1 Phie-rơ 4:8
 • Xin cho trái Thánh Linh mà đang lớn lên trong con là tình yêu thương. Ga-la-ti 5:22
 • Vì Chúa không ban cho chúng con tâm thần nhút nhát nhưng là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu dè giữ. 2 Ti-mô-thê 1:7
 • Mục đích của sự răn bảo là tình yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. 1 Ti-mô-thê 1:5
 •  Nhưng trên hết, con sẽ mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Cô-lô-se 3:14
 • Con sẽ bước đi trong yêu thương, không giả hình. Con sẽ ghét điều dữ và mến điều lành. Con sẽ lấy tình yêu thương anh em mà kính nhường nhau. Rô-ma 12:9-10
 • Nếu anh em con bị buồn lòng vì một điều gì con ăn hoặc uống thì con không còn đi trong tình yêu thương. Rô-ma 14:15
 • Sự thông biết sanh ra sự kiêu căng nhưng tình yêu thương xây dựng. 1 Cô-rinh-tô 8:1
 • Tình yêu Chúa đã cảm động con vì Chúa đã chết vì mọi người và những ai còn sống, không sống vì chính mình nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. 2 Cô-rinh-tô 5:14-15
 • Vì con đã được gọi đến sự tự do, nhưng con không dùng sự tự do đó làm dịp cho tánh xác thịt nhưng qua tình yêu thương, con sẽ phục vụ người khác. Cả luật pháp được tóm lại trong trong lời này: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như chính mình”. Ga-la-ti 5:13-14
 • Con xin Chúa ngự trong lòng con qua đức tin của con, cho con được đâm rễ và vững nền trong sự yêu thương.   Ê-phê-sô 3:17
 • Con muốn đo với các thánh hiền được bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu Chúa mà trỗi hơn mọi thông biết là thế nào. Ê-phê-sô 3:18-19
 • Con muốn bước đi xứng đáng với sự kêu gọi, trong khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, yêu thương mà dìu nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Ê-phê-sô 4:1-3
 • Con lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, và được lớn lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Xin cho con làm phần của con để gây dựng thân thể và tự gây dựng trong sự yêu thương. Ê-phê-sô 4:15-16
 • Con bỏ khỏi con những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rên, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác và con sẽ ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ con. Ê-phê-sô 4:31-32
 • Là chồng, con yêu thương vợ con như Chúa đã yêu thương Hội Thánh và phó chính mình vì Hội Thánh. Ê-phê-sô 5:25
 • Là người vợ tốt, con yêu thương chồng con. Tít 2:4
 • Xin Chúa cho tình yêu Ngài trong con được đầy dẫy càng hơn trong mọi hiểu biết và thông hiểu. Phi-lê-môn 1:9
 • Xin Chúa cho con được tăng thêm đầy dẫy tình yêu cho những người khác. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:12
 • Con sẽ tránh những tình dục trai trẻ nhưng con sẽ theo đuổi điều công bình, đức tin, tình yêu, bình an với những người có lòng trong sạch kêu cầu. 2 Ti-mô-thê 2:22
 • Con sẽ coi sóc những người khác và khuyên giục về lòng yêu thương và làm việc lành. Hê-bơ-rơ 10:24
 • Con sẽ làm trọn luật pháp theo câu Kinh Thánh:” Hãy yêu kẻ lân cận như mình”. Gia-cơ 2:8
 • Vì con đã vâng theo lẽ thật trong Thánh Linh mà làm sạch lòng mình, trong tình yêu thành thật đối với anh em. Con sẽ yêu thương những người khác một cách sốt sắng hết lòng, đã được tái sanh, chẳng phải bởi hạt giống hay hư nát nhưng bởi giống chẳng hư nát qua lời hằng sống của Đức Chúa Trời luôn bền vững. 1 Phie-rơ 1:22-23
 • Sự cuối cùng của muôn vật đang đến gần. Vậy con sẽ khôn ngoan tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Và trên tất cả mọi việc, con sẽ có lòng sốt sắng yêu thương người khác, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. 1 Phie-rơ 4:7-8
 • Con biết con đã vượt từ sự chết đến sự sống vì con yêu thương anh em mình. Ai không yêu thương anh em mình thì ở trong sự chết. 1Giăng 3:14
 • Bởi điều này chúng ta biết tình yêu thương, ấy là Chúa vì chúng ta bỏ sự sống, chúng ta càng nên bỏ sự sống vì anh em mình. 1 Giăng 3:16
 • Con sẽ không yêu thương anh em bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 1Giăng 3:17,18
 • Con yêu mến người khác vì sự yêu thương đến từ Chúa. Và ai yêu anh em mình thì được sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời ….Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. 1 Giăng 4:7-8
 • Con chưa thấy Chúa nhưng nếu con yêu người khác thì Chúa ở trong con và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong con. 1 Giăng 4:12
 • Chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương nhưng sự yêu thương trọn vẹn cất bỏ sự sợ hãi. 1Giăng 4:18
 • Con sẽ tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh, mà nhận Đức Thánh Linh mà cầu nguyện và giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Gia-cơ 1:20-21
 • Con kính trọng mọi người,  yêu thương anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng Vua. 1Phie-rơ 2:17
 • Con sẽ tỉnh thức, vững vàng trong đức tin, gan dạ và mạnh mẽ. Trong mọi việc con sẽ lấy lòng yêu thương mà làm. 1 Cô-rinh-tô 16:13-14