• Ta dạy dỗ con, chỉ cho con con đường phải đi. Mắt Chúa sẽ chăm chú mà khuyên dạy con. (Thi thiên 32:8)
  • Lạy Chúa xin dạy con đường lối Ngài. Con  đi theo chân lý Ngài. Xin cho con một lòng kính sợ danh Ngài. (Thi thiên 86:11)
  • Con phó các việc của con cho Chúa thì những mưu ý của con sẽ được thành công. (Châm ngôn 16:3)
  • Con  hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Con sẽ không nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong các việc làm của con, con nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. (Châm ngôn 3:5)
  • Đức Giê-hô-va định liệu các bước của con và Ngài thích đường lối của con. (Thi thiên 37:23)
  • Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa con làm cho con no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương con. Con sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô. (Ê-sai 58:11)
  • Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. (Thi thiên 119:105)
  • Buổi sáng xin cho con nghe thấy tình yêu Chúa vì con tin cậy nơi Ngài. Xin dạy con con đường phải theo. Vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. Xin dạy con làm theo ý Chúa. Vì Ngài là Đức Chúa Trời con. Xin Thần Linh tốt lành của Chúa hướng dẫn con vào vùng đất bằng phẳng. (Thi thiên 143: 8, 10)