Chúng ta thường lựa chọn điều xấu dầu biết hậu quả tại hại đấy, song vì thích hợp điều xấu trong lòng chúng ta. Chúng ta chọn lựa điều tốt, dầu nhiều lúc phải trả giá nào đó, xong vì muốn được lợi ích chính đáng nên phải chọn….

 

XIn xem attachment.

Attachment:  LỰA CHỌN NGÀY TỐT

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/