Núi Phước Lành, Israel
Mục sư Hồ Xuân Phước

nguon-hy-vong-van-pham-01

 

 Ma-thi-ơ 5:4: “Phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi.”  Nghịch lý quá! Nếu nói, “Phước cho người không phải khóc,”  hợp lý hơn, phải không ạ? “Phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi.”  Nói đến sự bén nhạy, đau thương về tội lỗi mình!        Ðối với người phung cùi, đau đớn nhất là lúc nào? Khi họ mất cảm giác. Nước sôi đổ trên chân mà không thấy đau! Lửa cháy ngón tay, mà không thấy nóng! Không còn nhạy bén với hiểm nguy là lúc nguy hiểm nhất. Ðứng bên bờ vực thẳm mà không cảm nhận hiểm nguy!        Saddam Hussein xơ xác nằm trong hố đất. Hitler tuyệt vọng tự tử trong hầm trú ẩn, có than khóc, cũng không được phước! Than khóc thế nào mới được phước? Than khóc dẫn đến Chúa Cứu Thế Jesus mới được phước. Biết mình tội lỗi, không thể tự cứu, đến với Chúa Jesus – sẽ được an ủi và được phước. 

     Than khóc về tội lỗi mình sẽ được phước. Than khóc về tội lỗi của người khác sẽ được phước. Tại sao? Vì than khóc đưa đến hòa giải, bình an với Chúa. Vua Sau-lơ không than khóc về tội lỗi mình. Khác hẳn với Sau-lơ, Ða-vít than khóc trong thi thiên 51:        “Chúa ơi, xin thương xót con, tùy theo tình thương Chúa. Xin xóa bỏ các vi phạm con. Xin rửa con sạch hết mọi gian ác, và gọt sạch các tội lỗi con. Vì con nhận biết các vi phạm con. Con đã làm điều ác trước mặt Chúa. 
     Con sinh ra trong gian ác. Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi. Chúa ơi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Của lễ đẹp lòng Chúa là tâm thần đau thương. Chúa ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” “Phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi.”  An Ủi Trong Thương Ðau, phước thứ nhì! Tạ ơn Chúa! 
                                                                    Mục sư Hồ Xuân Phước

 

nguon-hy-vong-van-pham-02

 

 Jerusalem 

nguon-hy-vong-van-pham-03

 

Biển Chết

nguon-hy-vong-van-pham-04

nguon-hy-vong-van-pham-05

Cây chà là được nhìn thấy khắp nơi

nguon-hy-vong-van-pham-06

 

Jerusalem cổ

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com