Ta sẽ ban cho chúng cùng một ý chí và một mục đích duy nhất, ấy là kính sợ Ta trọn đời, để chúng và con cháu chúng sau này được phước lành. Gieremi 32:39 (BDM)

Nguyện CHÚA làm các ngươi gia tăng, cả các ngươi và con cháu các ngươi. Thi Thien 115:14 (BDM)
Anh chị em phải vâng giữ mạng lệnh và luật lệ của Ngài do tôi truyền lại ngày nay để anh chị em và con cháu hưởng phước hạnh và sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta ban cho anh chị em vĩnh viễn. Phuc Truyen 4:40 (BDM)

U. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho gia đình bạn

372. Ta sẽ ban cho chúng cùng một ý chí và một mục đích duy nhất, ấy là kính sợ Ta trọn đời, để chúng
và con cháu chúng sau này được phước lành. Gieremi 32:39 (BDM)
373. Nguyện CHÚA làm các ngươi gia tăng, cả các ngươi và con cháu các ngươi. Thi Thien 115:14 (BDM)
374. Anh chị em phải vâng giữ mạng lệnh và luật lệ của Ngài do tôi truyền lại ngày nay để anh chị em và con cháu hưởng phước hạnh và sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta ban cho anh chị em vĩnh viễn. Phuc Truyen 4:40 (BDM)
375. Người công chính sống trong thành thực; Con cái đến sau họ sẽ được phước. Cham Ngon 20:7 (BDM)
376. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. 14:26
377. Sau đó, anh chị em và gia đình sẽ tổ chức tiệc mừng và mời người Lê-vi, ngoại kiều sống trong thành tham dự để tỏ lòng biết ơn CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta về mọi phước lành Ngài ban cho anh chị em. Phuc Truyen 26:11 (BDM)
378. Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban; Thi Thien 127:3 (BDM)
379. Làm cha của người công chính có niềm vui rất lớn; Người nào có đứa con khôn ngoan sẽ rất vui mừng về nó. Nguyện cha và mẹ con vui mừng; Nguyện cho người sinh ra con vui vẻ. Cham Ngon 23:24-25 (BDM)
380. Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự; điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời. Colose 3:20 (BDM)
381. “Hãy hiếu kính cha mẹ”, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: “Để con được phước và sống lâu trên đất.” Epheso 6:2-3 (BDM)
382. Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về già chúng cũng không đi lạc. Cham Ngon 22:6 (BDM) V. Đức Chúa Trời ban ơn dồi dào cho những người có lòng nhân đức.
383. Vua phán cùng họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh chị em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.’ Mathio 25:40 (BDM)
384. Ai nhân danh Ta cho các con uống một chén nước vì các con thuộc về Chúa Cứu Thế, Ta quả quyết cùng các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.” Mac 9:41 (BDM)
385. Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn; Còn ai xây mắt khỏi đi ắt sẽ bị nhiều sự rủa sả. Cham Ngon 28:27
386. nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Esai 58:10
387. Hãy đem tất cả phần mười vào kho của Ta để nhà Ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Malachi 3:10 (BDM)
388. Người rộng rãi sẽ được no đủ; Kẻ cho người uống nước sẽ được nước uống. Cham Ngon 11:25 (BDM)
389. Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. IICorinhto 9:6 (BDM)
390. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót! Mathio 5:7
391. Mỗi người nên quyên giúp tuỳ lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng. IICorinhto 9:7 (BDM)
392. Nhưng các ngươi, hãy can đảm lên, đừng buông xuôi bỏ cuộc vì công việc các ngươi làm sẽ được thưởng. IISu Ky 15:7 (BDM)
393. Phước cho người nào nghĩ đến kẻ yếu hèn, trong ngày gian truân CHÚA sẽ giải cứu người. Thi Thien 41:1 (BDM)
394. Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự lại còn dư dả để làm mọi việc lành, IICorinhto 9:8 (BDM)
395. Người nào nhân từ đối với người nghèo là cho CHÚA vay mượn; Ngài sẽ đền đáp cho việc lành của người. Cham Ngon 19:17 (BDM)
396. Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy. Luca 6:38 (HĐBTT) W. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống trong bình an và hiệp một.
397. Cuối cùng, thưa anh chị em, hãy vui mừng lên, hãy cố gắng đạt đến sự trọn vẹn, hãy khích lệ nhau, hãy đồng một tâm trí, hãy sống thuận hoà, thì Đức Chúa Trời của tình yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. IICorinhto 13:11 (HĐBTT)
398. Nếu các con yêu thương nhau, thì nhờ đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Ta. Giang 13:35 (BDM)
399. Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết bao khi anh chị em sống hoà thuận với nhau. Thi Thien 133:1 (BDM)
400. Ai yêu thương anh chị em mình, thì ở trong ánh sáng, và nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm. IGiang 2:10 (HĐBTT)
401. Phước cho người hoà giải, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Mathio 5:9 (BDM)
402. Chúng ta biết rằng: Chúng ta đã vượt qua cõi chết, đến sự sống vì chúng ta yêu thương anh chị em mình. Ai không thương yêu vẫn ở trong cõi chết. IGiang 3:14 (BDM)
403. lòng của người tạo nên hoà giải có sự vui mừng. Cham Ngon 12:20 (BDM)
404. Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo. IGiang 4:12 (BDM)
405. Nếu kẻ thù con đói, hãy cho nó bánh ăn; Nếu khát, hãy cho nó nước uống. Vì như thế con sẽ chất than lửa đỏ trên đầu nó, và CHÚA sẽ thưởng cho con. Cham Ngon 25:21-22 (BDM)
406. Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng phải bằng việc làm và sự chân thật. Bởi điều nầy, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài. IGiang 3:28-19 (HĐBTT)
407. Đừng lấy ác trả ác hoặc rủa sả trả rủa sả, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì việc này mà anh chị em được kêu gọi, nhân đó anh chị em có thể được hưởng phúc lành. IPhiero 3:9 (BDM)
408. Nhưng các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng thưởng và được làm con Đấng Chí Cao, vì Ngài nhân từ đối với những kẻ vô ơn và gian ác. Luca 6:35 (BDM) X. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm chứng nhân cho Ngài
409. Ngài bảo: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người.” Mathio 4:19 (BDM)
410. Kết quả của người công chính là cây sự sống; Còn người chinh phục được linh hồn người ta là người khôn ngoan. Cham Ngon 11:30 (BDM)
411. Còn những người khôn sáng sẽ chói lọi như bầu trời rực sáng, những ai dạy dỗ nhiều người sống công chính sẽ chiếu sáng như các vì sao, đời đời mãi mãi. Dan So Ky 12:3 (BDM)
412. “Con đừng sợ! nhưng cứ nói, đừng làm thinh, vì Ta ở với con. Không ai làm hại con được…” Cong Vu 18:9, 10 (BDM)
413. Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất.” Cong Vu 1:8 (BDM)
414. vì chính giờ đó, Thánh Linh sẽ dạy các con điều cần phải nói. Luca 12:12 (BDM)
415. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền cho các con. Giang 14:26 (HĐBTT)
416. Ta đã đặt lời Ta trong miệng ngươi, giấu ngươi dưới bóng bàn tay Ta; Esai 51:16 (BDM)
417. Đây sẽ là cơ hội để các con làm chứng, Luca 21:13 (BDM)
418. Vì chính Ta sẽ cho các con lời nói và sự khôn ngoan mà không một kẻ thù nào có thể chống nổi hoặc bài bác được. 21:15 (BDM)
419. Con cứ đi đi, Ta sẽ giúp đỡ miệng lưỡi con và chỉ dạy cho con điều phải nói. Xuat 4:12 (BDM)
420. CHÚA ban cho tôi lưỡi của người được dạy dỗ, để tôi biết nâng đỡ người mệt mỏi bằng lời nói. Esai 50:4 (BDM)
421. Vì thế, CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng, phán như vầy: “Vì chúng nói lời ấy, Này, Ta sẽ khiến lời Ta nên như lửa trong miệng ngươi,…” Gieremi 5:14 (BDM)
422. Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. Mathio 5:16 (BDM)
423. Ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi. Gia Co5:20 (HĐBTT)
424. Nhưng vinh quang, tôn trọng và bình an sẽ ban cho mọi người làm lành, trước cho người Do Thái, sau cho người Hi Lạp. Roma 2:10 (HĐBTT)
425. Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Hãy bền chí luyện tập theo lời ta khuyên, vì làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu. ITimothe 4:16 (BDM)
426. Vì Đức Chúa Trời đâu có bất công mà quên công tác của anh chị em và lòng yêu thương anh chị em đã tỏ ra vì danh Ngài khi Phục vụ các thánh đồ và hiện nay vẫn còn Phục vụ. Heboro 6:10 (BDM)
427. Thợ gặt đã lãnh tiền công và thu góp hoa lợi vào sự sống vĩnh phúc để kẻ gieo chung vui với người gặt. Giang 4:36 (BDM)
428. Thế thì, anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững lòng, chớ lay chuyển, hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa, hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa không phải là vô ích đâu. ICorinhto 15:58 (BDM)
429. Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. Galati 6:9 (BDM) Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài . Giang 1:17 (BDM)

Những lời hứa của Đức Chúa Trời cho những nhu cầu cá nhân của bạn

A. Bạn đang có những nỗi lo sợ và nghi ngờ chăng?

430. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Phi Lip 4:13 (HĐBTT)
431. Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. IICorinhto 3:5 (HĐBTT)
432. hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được. Roma 4:21 (BDM)
433. Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín. Heboro 10:23 (BDM)
434. Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta. Esai 41:10 (BDM)
435. Ta sẽ không vi phạm giao ước Ta Và không thay đổi lời môi miệng Ta đã phán Thi Thien 89:34 (BDM)
436. Điều Ta đã phán, Ta sẽ hoàn thành, điều Ta đã định, Ta sẽ thực hiện. Esai 46:11 (BDM)
437. Vì Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không hề thay đổi. MaMl 3:6 (BHĐ) 438. Họ sẽ kêu cầu Danh Ta, Ta sẽ trả lời họ. Ta sẽ nói: ‘Đây là dân Ta;’ và họ sẽ thưa: ‘Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời chúng tôi.’ Xachari 13:9 (BHĐ)
439. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp và ai gõ, cửa sẽ mở. Mathio 7:7-8 (BDM)
440. Lời cầu nguyện của người công chính có năng quyền và rất linh nghiệm. Gia Co 5:16 (HĐBTT)
441. Đấng kêu gọi anh chị em là thành tín, chính Ngài sẽ thực hiện điều ấy. ITesalonica 5:24 (BDM)
442. Bản chất của lời Chúa là chân ly. Tất cả các phán quyết công chính của Chúa là đời đời. Thi THien 19:60 (BDM)
443. Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ; Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA. 112:7 (BDM)
444. Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn. IIPhiero 4:9 (BDM)
445. luận bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời đều thành tựu trong Ngài và cũng bởi Ngài mà chúng ta nói “A-men” tôn vinh Đức Chúa Trời. IICorinhto 1:20 (BDM)
446. Vì CHÚA, Đức chúa Trời là mặt trời, là cái khiên; Ngài ban ân huệ và vinh quang; CHÚA không từ chối điều tốt lành nào cho những kẻ sống ngay thẳng. Thi Thien 84:11 (BDM)
447. Anh sẽ cầu khẩn Ngài, Ngài sẽ nghe tiếng anh, Giop 22:27 (BDM)
448. Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội lỗi ITimothe 1:15 (BDM)
449. Lúc ấy, ngươi gọi, Chúa sẽ trả lời; vừa nghe ngươi kêu, Chúa liền đáp ứng: ‘Có Ta đây!’ Nếu ngươi thôi áp bức người cô thế, không đặt điều vu cáo, không rỉ tai nói xấu, nói hành Esai 58:9 (BHĐ)
450. Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe, và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ. Thi Thien 34:17 (BDM)
451. Trong Chúa Cứu Thế và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được tự do và tin tưởng đến cùng Đức Chúa Trời. Epheso 3:12 (BDM)
452. Hãy biết rằng CHÚA đã để riêng cho mình người kính sợ Ngài. CHÚA sẽ nghe khi ta kêu cầu Ngài. Thi Thien 4:3 (BDM)
453. Mắt CHÚA chăm nom người công chính, Tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. 34:15 (BDM)
454. Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. Luca 12:29, 31 (HĐBTT)

B. Thật là khó để giữ đời sống bạn thánh khiết?

455. Trước kia một vài anh chị em vốn là người như thế. Nhưng nhờ danh Chúa Cứu Thế Giê-su và trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh chị em đã được rửa sạch, được thánh hoá và được tuyên xưng công chính. ICorinhto 6:11 (BDM)
456. Nguyện xin Đấng có quyền gìn giữ anh chị em khỏi vấp ngã, trình anh chị em một cách hân hoan và không có gì đáng trách trước sự hiện diện vinh quang của Ngài; Giu 1 :25 (BDM)
457. Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một sinh vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. IICor 5:17 (BDM)
458. Các con được trong sạch rồi, nhờ lời Ta truyền dạy. Giang 15:3 (BDM)
459. CHÚA phán: “Bây giờ, chúng ta hãy đến, tranh luận với nhau: Dù tội lỗi ngươi đỏ như vải điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Dù đỏ như màu đỏ thẳm, sẽ trắng như lông chiên. Esai 1:18 (BDM)
460. thì Ngài cứu chúng ta không phải vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng việc rửa sạch của sự tái sinh và sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Ngài đổ Đức Thánh Linh tràn đầy xuống trên chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta. Tit 3:5-6 (BDM)
461. Về vấn đề gian ác, các sự vi phạm đã thắng hơn tôi, nhưng Ngài tha thứ cho. Thi Thien 65:3 (BDM)
462. Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh, Epheso 5:25 (BDM)
463. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng ta. IGiang1:7 (HĐBTT)
464. Huyết Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình Ngài như một sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời càng có hiệu lực muôn phần hơn, để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống. Heboro 9:14 (BDM)
465. CHÚA ban thưởng con vì con vâng lời Ngài, Ngài ban phước cho con vì tay con trong sạch. IISamuen 22:21 (BDM)
466. Tại đó sẽ có một đại lộ, Một con đường gọi là đường thánh. Người ô uế sẽ không được đi qua. Esai 35:8 (BDM)
467. nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết, mà đến gần Chúa. Heboro 10:22 (HĐBTT)
468. Hãy giao phó công việc mình cho CHÚA thì kế hoạch con sẽ thành tựu. Cham Ngon 16:3 (BDM)
469. Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, Người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài thương xót ngươi, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào. Esai 55:7 (BDM)
470. Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hoá anh chị em cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh chị em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-su Cứu Thế quang lâm! ITesalonica 5:23 (HĐBTT)
471. Phước cho người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Mathio 5:8 (BDM)

C. Bạn cần sự bình an nội tâm?

472. Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Phi Pl 4:7 (BDM)
473. Công việc của công chính sẽ là sự bình an, kết quả của công chính sẽ là yên tĩnh và tin cậy muôn đời. Esai 32:17 (BDM)
474. Vì Ngài sẽ phán bình an cho dân Ngài, cho những người kính sợ Ngài Thi Thien 85:8 (BDM)
475. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. GiGa 14:27 (HĐBTT)
476. Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Mat Mt 11:28 (BDM)
477. CHÚA ban năng lực cho dân Ngài, CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài. Thi Thien 29:11 (BDM)
478. Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Cham Ngon 16:3
479. Những người yêu mến kinh luật Chúa được bình an lớn và không có gì làm cho họ vấp ngã. Thi Thien 119:165 (BDM)
480. Người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn vì người tin cậy nơi Ngài. Esai 26:3 (BDM)
481. Thật vậy, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA đến muôn đời. Thi Thien 23:6 (BDM)
482. Anh sẽ sống an ninh vì anh có hy vọng, Anh sẽ được che chở và nằm ngủ bình an. Anh sẽ nằm yên không kinh hãi, nhiều người đến anh, xin nhờ cậy. Giop 11:18
483. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn. Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi. Thi Thien 91:4 (BDM)
484. Nên sẽ chẳng có tai hoạ gì xảy đến ngươi và tai hoạ sẽ không đến gần nhà ngươi. Thi Thien 91:10 (BDM)
485. Khi nằm con sẽ không sợ, lúc con nằm ngủ, con sẽ ngủ ngon. Cham Ngon 3:24 (BDM)
486. Đừng sợ, vì Ta ở cùng ngươi. Esai 43:5 (BDM) 487. Thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thoả lòng là một nguồn lợi lớn. ITimothe 6:6 (BDM)
488. “Đức tin con đã cứu con! Hãy đi bình an!” Lu Ca 7:50 (BDM)
489. Nguyện xin Chúa bình an ban cho anh chị em được luôn luôn an khang về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh chị em. IITesalonica 3:16 (BDM)
490. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: ‘‘Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” Heboro 13:5 D. Bạn thường bị cám dỗ?
491. Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Roma 8:37 (BDM)
492. Vậy thì, hoặc ăn, hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm. ICorinhto 10:31 (BDM)
493. Thế thì Chúa biết giải cứu những người tin kính khỏi những thử thách và giữ những người không công chính để hình phạt cho đến ngày phán xét. IIPhiero 2:9 (BDM)
494. Vì chính Ngài đã chịu khổ khi bị cám dỗ nên mới có thể giúp đỡ những người bị cám dỗ. Heboro 2:18 (BDM)
495. “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” IICorinhto 12:9 (HĐBTT)
496. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con đã hối cải, hãy làm cho anh chị em con mạnh mẽ. Luca 22:32 (HĐBTT)
497. Con không cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ an toàn khỏi kẻ ác. Giang 17:15 (BDM)
498. Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi. Giang 16:33 (BDM)
499. vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta. IGiang 5:4 (BDM)
500. Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ, thì nó sẽ chạy trốn anh chị em. GiaCo 4:7 (HĐBTT)
501. Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm chà đạp quỉ Sa- tan dưới chân anh chị em. Roma 16:20 (BDM)
502. Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi thoát khỏi bẫy chim, thoát khỏi dịch lệ huỷ diệt. Thi Thien 91:3 (BDM)
503. Đừng để điều ác thắng mình nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Roma 12:21 (BDM)
504. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta Heboro 10:23 (HĐBTT)
505. Anh sẽ ngẩng mặt lên, không hổ thẹn, Giop 11:15 (BHĐ)
506. Vậy, thưa anh chị em thân yêu, hãy giữ vững đức tin, đừng rúng chuyển. Luôn luôn Tích cực Phục vụ Chúa, vì không một việc nào anh chị em làm cho cho Chúa là vô ích cả. ICorinhto 15:58 (BHĐ)
507. Chúa Giê-su đã hy sinh chính mình Ngài vì tội lỗi chúng ta để giải cứu chúng ta thoát khỏi đời gian ác hiện tại đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời Galati 1:4 (BDM)
508. Người đắc thắng sẽ được thừa kế những điều này và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, còn người sẽ làm con Ta. Khai Huyen 21:7 (BDM)
509. Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài. Khai Huyen 3:21 (BDM)
510. Người nào bị cám dỗ mà biết giữ mình, không phạm tội, là kẻ có phúc. Đức Chúa Trời sẽ đặt trên đầu họ mũ miện sự sống, vì Ngài đã hứa ban phần thưởng ấy cho những người yêu mến Ngài. Gia Co 1:12 (BHĐ)
511. Hỡi các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. IGiang 4:4 (BDM)

E. Bạn đang bị tội lỗi dính dấp chăng?

512. Vậy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân sủng được dư dật sao? Roma 6:1 (BDM)
513. nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-su họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Roma 3:24 (BDM)
514. Đức Chúa Trời đã khiến Đấng vô tội gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Đức Chúa Trời nhìn nhận là người công chính trong Chúa Cứu Thế. IICorinhto 5:21 (BHĐ)
515. Chúa kêu gọi những người Ngài chỉ định. Khi chúng ta đáp ứng, Chúa tha thứ tội lỗi, nhìn nhận chúng ta là công chính. Người công chính được hưởng vinh quang đời đời. Roma 8:30 (BHĐ)
516. “Ai tin Chúa Cứu Thế đều được tha thứ tất cả tội lỗi và được Chúa thừa nhận là người công chính.” Đó là điều mà luật pháp Môi-se sẽ không bao giờ thực hiện. Cong Vu 13:39 (BHĐ)
517. Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. RoRm 5:1 (BDM)
518. Người công chính tức là tôi tớ Ta sẽ làm cho nhiều người được công chính Và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Esai 53:11 (BDM)
519. Ai dám kiện cáo chúng ta là người Đức Chúa Trời lựa chọn? Vì Đức Chúa Trời đã tha tội chúng ta. Roma 8:33 (BHĐ)
520. Ai là người sẽ kết án? Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng đã chết, nhưng cũng đã sống lại, đang ngự bên phải của Đức Chúa Trời, cầu khẩn thay cho chúng ta. Roma 8:34 (BDM)
521. Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Roma 5:9 (BHĐ)
522. bởi việc công chính của một Người mà sự xưng công chính để được sống được rải ra cho mọi người. Roma 5:18 (BDM)
523. Ta, chính là Ngài; Ta vì chính Ta mà xoá bỏ các vi phạm ngươi và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi. Esai 43:25 (BDM)
524. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Thi Thien 103:12
525. Ta đã xoá bỏ những vi phạm ngươi như xoá đám mây và tội lỗi ngươi như sương mai. Hãy trở lại cùng Ta vì Ta đã cứu chuộc ngươi. EsIs 44:22 (BDM)
526. “Ta sẽ chẳng bao giờ nhớ lại tội lỗi họ và các việc gian ác của họ nữa!” Heboro 10:17 (BDM)
527. Ngài sẽ còn thương xót chúng con, Ngài sẽ chà đạp tội ác chúng con, Ngài sẽ ném bỏ mọi tội lỗi chúng con xuống đáy biển sâu. Miche 7:19 (BDM)
528. Vì Ta sẽ tha thứ tội ác chúng, và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi chúng nữa. Gieremi 31:34 (BDM)
529. Vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Heboro 5:12 (HĐBTT)
530. Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. Thi Tv 103:3 (BDM)
531. Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú. Epheso1:7 (BDM)
532. Chúa kêu gọi: “Hãy đến thảo luận với Ta. Dù tội ác các ngươi đen như mực, Ta sẽ tẩy sạch như tuyết; dù đỏ như son, Ta sẽ phiếu trắng hơn lông chiên. Esai 1:18 (BHĐ)
533. Ta sẽ tẩy sạch mọi tội ác chúng đã phạm, và tha thứ mọi việc gian ác chúng đã làm chống nghịch Ta. Gieremi 33:8 (BDM)
534. Nhưng nếu lỡ lầm phạm tội, các con đã có luật sư biện hộ trước Toà Chúa Cha, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Toàn Thiện. IGiang 2:1 (BHĐ)
535. Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta.Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Esai 53:5 (BDM)
536. Huyết Chúa Giê-su Con Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta. IGiang 1:7 (BHĐ)
537. Huống chi huyết của Chúa Cứu Thế lại càng có năng lực tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi hành vi tội lỗi, để chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống cách trong sạch. Heboro 9:14 (BHĐ)
538. Mọi tội lỗi và lời phạm thượng của loài người đều có thể được tha thứ, ngay cả lời xúc phạm Chúa Cứu Thế; nhưng ai xúc phạm đến Thánh Linh sẽ chẳng bao giờ được tha, dù trong đời này hay đời sau. Mathio 12:31 (BHĐ)
539. Phước cho người nào có sự vi phạm được tha thứ, tội lỗi mình được khoả lấp. Thi Thien 32:1 (BDM)
540. Phúc cho người có lỗi được tha thứ, Tội được Chúa xoá bôi. Phúc cho người được Chúa Hằng Hữu ân xá, hồn sạch lâng lâng. Thi Thien 32:1-2 (BHĐ)
541. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên người. Esai 53:6 (BDM)
542. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. IGiang 1:9 (BDM)