Bạn có thể tăng trưởng thuộc linh

Và tất cả chúng ta, với mặt trần không bị màn che, đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh. IICor 3:18

171. Cầu xin Chúa Cứu Thế, nhân đức tin ngự vào lòng anh chị em, cho anh chị em đâm rễ vững gốc trong tình yêu thương, cầu cho anh chị em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa Cứu Thế, cầu cho chính anh chị em được kinh nghiệm tình yêu ấy, dù nó lớn lao vô hạn, vượt quá tri thức loài người. Nhờ đó anh chị em sẽ được đầy dẫy (mọi sự sung mãn của ) Ngài. Epheso 3:17-19 (BHĐ)

L. Cha trên trời sẽ đem bạn vào một Sự Tự Do hoàn toàn!

201. Vậy, nếu Đức Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự được tự do. Giang 8:36 (BDM)

202. Các người sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các người! 8:32 (BDM)

203. Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dạy cho các con biết chân lý toàn diện. Ngài không nói theo ý mình, nhưng truyền lại những điều Ngài đã nghe và báo cho các con biết những việc tương lai. 16:13 (BHĐ)

204. Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết. Roma 8:2 (BDM)

205. Chúa là Thánh Linh, và nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. IICor 3:17 (HĐBTT)

206. Vì tất cả giày dép đã dùng trong chiến trận áo giáp đã vấy máu đều sẽ bị thiêu huỷ như nhiên liệu đốt cháy. Esai 9:4 (BDM)

207. Nhưng bây giờ anh chị em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ cho Đức Chúa Trời thì thành quả anh chị em đạt được đưa đến thánh hoá, và chung cuộc là sự sống vĩnh phúc. Roma 6:22 (BDM)

208. CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai hoạ; Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi. CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vào từ nay cho đến đời đời. Thi Thien 121:7-8 (BDM)

209. Thần của CHÚA ở trên Ta vì CHÚA đã xức dầu cho Ta đặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ. Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, Công bố tự do cho những kẻ bị tù đày,Loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích. Esai 61:1 (BDM)

M. Đức Chúa Trời làm thấm nhuần Đức Tin trong bạn.

210. Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em: Đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát cho mình. Roma 12:3 (BDM)

211. Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban Epheso 2:8 (BDM)

212. Trái lại, nếp sống do Thánh Linh dìu dắt sẽ kết quả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hoà nhã, tự chủ. Galati 5:22-23 (BHĐ)

213. Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ, vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em. IPhiero 1:8 (BDM)

214. Nhưng “người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin,” Nếu lui bước đi thì Linh hồn ta chẳng vui về người. Heboro 10:38 (BDM)

215. Không có đức tin, thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. 11:6 (HĐBTT)

216. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh chị em sinh ra kiên nhẫn. Giaco 1:3 (HĐBTT)

217. Mục đích của những thử thách đó là để tôi luyện niềm tin anh chị em cho vững bền, tinh khiết, cũng như lửa thử nghiệm và tinh luyện vàng. Đối với Đức Chúa Trời, đức tin anh chị em còn quý hơn vàng ròng; nếu đức tin anh chị em giữ nguyên tính chất thuần khiết qua cơn thử lửa, anh chị em sẽ được khen ngợi, tuyên dương và hưởng vinh dự khi Chúa Giê-su trở lại. IPhiero 1:7 (BHĐ)

218. Phúc âm dạy rõ: đối với Đức Chúa Trời, con người được tha tội và coi là công chính một khi tin Chúa Cứu Thế rồi tuần tự tiến bước bởi đức tin, như Thánh Kinh đã dạy:“Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Roma 1:17 (BHĐ)

219. Trái lại, Thánh Kinh cho biết tất cả nhân loại đều bị tội lỗi giam cầm và phương pháp giải phóng duy nhất là tin Chúa Cứu Thế Giê-su. Con đường cứu rỗi đã mở rộng cho mọi người tin nhận Ngài. Galati 3:22 (BHĐ)

220. Như vậy, tất cả các anh chị em đều là con Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 3:26 (BDM)

221. Vì nhờ Chúa Cứu Thế anh chị em đã được ban ân sủng không những để tin Ngài mà thôi nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa. Philip 1:29 (BDM)

222. Vì mỗi con cái Đức Chúa Trời đều có thể nhờ đức tin mà chiến thắng tội lỗi, tham dục của thế gian. Ai có thể chiến thắng thế gian, ngoài những kẻ tin Chúa Giê- su là Con Đức Chúa Trời? IGiang 5:4 (BHĐ)

223. Cho nên, người ta tin Chúa nhờ nghe giảng và họ nghe khi Đạo Chúa (Lời Chúa) được công bố. Roma 10:17 (BHĐ)

224. Chúng tôi không muốn anh chị em chán nản, bỏ cuộc, nhưng cứ noi gương những người đã hưởng được điều Chúa hứa, nhờ đức tin và nhẫn nại. Heboro 6:12 (BHĐ)

225. Đức Chúa Giê-su đáp: “Sao lại nói ‘nếu Thầy có thể làm được’? Ai tin thì mọi việc đều được cả.” Cha đứa trẻ liền la lên rằng: “Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi! ” Mac 9:23 (HĐBTT)

226. “Ôhãy tin tưởng CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ đứng vững, hãy tin các tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ thành công.” IISu Ky 20:20 (BDM)

227. Luôn luôn lấy đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác. Epheso 6:16 (BDM)

228. “ÔHãy tin Chúa Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!” Cong Vu 16:31 (BDM)

229. Đức Giê-su bảo Thô-ma: “Có phải con tin vì thấy Ta không? Phước cho những người chưa được thấy mà đã tin Ta.” Giang 20:29 (BDM)

230. Ngài đáp: “Vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải, thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: Hãy dời từ đây qua đó, thì nó sẽ dời, và chẳng có điều gì các con không làm được!” Mathio 17:20 (HĐBTT)

231. Chúa Giê-su đáp: “Ta quả quyết: Nếu các con có đức tin, không chút nghi ngờ, không những các con bảo cây vả khô đi, mà còn có thể ra lệnh thì núi này cũng bị bứng lên và quăng xuống biển…” Mathio 21:21 (BHĐ)

232. Thật, Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Mac 11:23 (BDM)

233. Bất cứ điều gì các con cầu xin và tin quyết, các con sẽ nhận được. Mathio 21:22 (BHĐ)

234. Nếu các con cứ ở trong Ta và các lời của Ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. Giang 15:7 (BDM)

235. Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh Ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui. 16:24 (BDM)

236. Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì nhận được điều ấy vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. IGiang 3:22 (BDM)

237. Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài. 5:14 (BDM)

238. Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng để giữ vững sự sống vĩnh phúc. Đức Chúa Trời đã kêu gọi con nhận sự sống ấy khi con mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. ITimothe 6:12 (BDM)

239. Bất cứ điều gì các con nhân anh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con. Giang 14:13 (BDM)

240. Phải, các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho. 14:14 (BHĐ)

241. Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. RoRm 5:1 (BDM)

N. Chúa Cứu Thế Giê-su rửa sạch tội lỗi cho bạn mỗi ngày.

242. Hỡi các con bé nhỏ của ta! Ta viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, chúng ta có một Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Công Chính. IGiang 2:1 (BDM)

243. Các con ơi, ta viết những điều nầy cho các con, vì tội lỗi các con đã được tha trong Danh Chúa Giê-su. 2:12 (BHĐ)

244. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. 1:9 (BDM)

245. Xin Cha dùng chân lý thánh hoá họ. Lời Cha chính là chân lý. Giang 17:17 (BDM)

246. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hoá anh chị em hoàn toàn. Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm. ITesalonica5:23 (BDM)

247. Trước kia, anh chị em đã bị xa cách với Đức Chúa Trời, tâm trí anh chị em thù nghịch với Ngài do công việc ác của mình, Nhưng bây giờ nhờ Đức Con hy sinh thân báu, Đức Chúa Trời đã giải hoà với anh chị em để trình diện anh chị em trước mặt Ngài, là những người thánh sạch không tì vết, không ai chê trách được. Colose 1:21 (BDM)

248. Trước kia một vài anh chị em vốn là người như thế. Nhưng nhờ danh Chúa Cứu Thế Giê-su và trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh chị em đã được rửa sạch, được thánh hoá và được tuyên xưng công chính. ICor 6:11 (BDM)

249. Đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành. Tit 2:14 (BDM)

250. Ta sẽ trở tay chống ngươi, Ta sẽ luyện lọc cặn bã ngươi như với nước tro. Và tinh luyện mọi tạp chất nơi ngươi. Esai 1:25 (BDM)

251. Tất cả các tiên tri của Chúa đều làm chứng về Ngài rằng ai tin cậy Ngài đều được tha tội nhờ danh Ngài. Cong Vu10:43 (BDM)

252. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. IICor 5:21 (HĐBTT)

253. Tất cả những ai tin Ngài đều được tuyên xưng công chính về mọi điều mà Kinh Luật Môi-se không thể nào tuyên xưng công chính được. Cong Vu13:39 (BDM)

254. Ngài không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm; Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta đã làm. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài. Thi Thien 103:10-11 (BDM)

O. Đức Chúa Trời là niềm Hy Vọng duy nhất của bạn!

255. Chúa Hằng Hữu, là Nguồn Hy Vọng là Niềm Tin của con từ tuổi ấu thơ. 71:5 (BHĐ)

256. CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài, và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội. 34:22 (BDM)

257. Anh sẽ sống an ninh vì anh có hy vọng,Anh sẽ được che chở và nằm ngủ bình an. Giop 11:18 (BDM)

258. Kìa, mắt CHÚA đoái xem người kính sợ Ngài, và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài. Để cứu linh hồn họ khỏi chết, và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Thi Tv 33:18 (BDM)

259. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu.Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch. IGi1Ga 3:3 (BDM)

260. CHÚA giúp đỡ và giải cứu họ, Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, vì họ đã trú ẩn nơi Ngài. Thi Thien 37:40 (BDM)

261. Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm nầy giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Cứu Thế ở trong anh chị em, là niềm hy vọng vinh quang. Colose 1:27 (HĐBTT)

262. Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. Thi Thien 42:11 (BDM)

263. … Chúng ta, những người trốn vào nơi ẩn náu, được khích lệ mạnh mẽ, nắm lấy niềm hy vọng đặt trước mặt mình. Chúng ta có hy vọng nầy như cái neo vững vàng bền chặt của linh hồn, đi vào bên trong bức màn, Heboro 6:18-19 (BDM)

264. Những ai trông cậy Chúa Hằng Hữu, hãy anh dũng và can đảm! Thi Thien 31:24 (BHĐ)

265. Chính vì lý do đó mà ta chịu khổ như ngày nay. Tuy nhiên, ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì ta biết Đấng ta đang tin, chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta ủy thácCtd: điều Ngài ủy th uỷác ch cho đến Ngày Phán Xét sau cùng. IITim 1:12 (BDM)

266. Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của chúng ta. Chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta mãi mãi. Thi Thien 48:14 (BDM)

267. Và hy vọng không làm hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta. Roma 5:5 (BDM)

268. Tất cả những lời ghi chép trong Thánh Kinh cốt để dạy dỗ an ủi chúng ta, rèn luyện tính kiên nhẫn và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng tràn đầy. 15:4 (BHĐ)

269. Cũng nhờ Ngài chúng ta được vào trong ân sủng này, là ân sủng mà chúng ta hiện đang đứng vững và hân hoan về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. 5:2 (BDM)

P. Lời Chúa là Hằng Sống!

270. Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi. Mathio 24:35 (BDM)

271. Cỏ khô, hoa rụng nhưng Lời Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Esai 40:8 (BDM)

272. Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Lời đó, chính là Phúc Âm đã được rao truyền cho anh chị em. IPhiero 1:25 (BDM)

273. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính. IITimothe 3:16 (BDM)

274. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thien 119:105 (BDM)

275. Tôi chẳng bao giờ hổ thẹn về Phúc âm vì Phúc âm thể hiện quyền năng Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi người tin nhận. Trước hết, Phúc âm được công bố cho người Do-thái, rồi truyền bá cho mọi dân tộc. Roma 1:16 (BHĐ)

276. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tuỷ, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người. Heboro 4:2 (BDM)

277. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi, và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Eph 6:17 (HĐBTT)

278. Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng CHÚA phán ra. Phuc Truyen 8:3 (BDM)

279. Hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc linh tinh khiết, nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi, nếu anh chị em đã nếm sự nhân từ của Chúa. IPhiero 2:2-3 (BDM)

280. Con hãy cố gắng Phục vụ để Đức Chúa Trời hài lòng, như một công nhân gương mẫu ngay thẳng công bố chân lý. IITim 2:15 (BHĐ)

281. Các người nghiên cứu Kinh Thánh, vì các người tin rằng trong đó có sự sống vĩnh phúc. Chính Kinh Thánh cũng làm chứng về Ta. Giang 5:39 (BDM)

282. Kinh Luật của CHÚA là toàn hảo, Hồi sinh linh hồn. Lời chứng của CHÚA là chắc chắn, Khiến người trẻ dại trở thành khôn ngoan. Giới luật của CHÚA là ngay thẳng, làm lòng người vui vẻ. Điều răn của CHÚA là trong sáng, soi sáng con mắt. Thi Thien 19:7 (BDM)

283. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. IITimothe 3:15 (BDM)

284. Vì điều răn là ngọn đèn; Sự dạy dỗ là ánh sáng và lời quở trách để giáo huấn là con đường sự sống. Cham Ngon 6:23 (BDM)

285. Những người yêu mến kinh luật Chúa được bình an lớn và không có gì làm cho họ vấp ngã. Thi Thien 119:165 (BDM)

286. Tung hô Chúa Tự Hữu Hằng Hữu! Phúc hạnh cho người kính sợ Chúa, và hết lòng vui thích tuân hành mệnh lệnh Ngài. Thi Thien 112:1 (BHĐ)

287. Này, lời đã ra từ miệng Ta, sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định Và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó. Esai 55:11 (BDM)

288. Cho nên, người ta tin Chúa nhờ nghe giảng và họ nghe khi Đạo Chúa được công bố. Roma 10:17 (BHĐ)

289. Phước cho người nào đọc và nghe các lời tiên tri này và tuân giữ các điều ghi chép ở đây vì thì giờ gần đến rồi. Khai Huyen 1:3

Q. Đức Chúa Trời yêu thích sự vâng lời
290. Những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, hãy thực hành đi thì Đức Chúa Trời, là Đấng ban bình an, Nt: Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh chị em. Philip l 4:9 (BDM)
291. Phước cho người nào giữ sự công bình, luôn luôn làm điều công chính. Thi Thien 106:3 (BDM)
292. Chúa có thích lễ thiêu và lễ cầu an hơn sự vâng lời Ngài đâu? Vì vâng lời hơn dâng lễ vật, nghe theo hơn dâng mỡ cừu đực. ISamuen 15:22 (BHĐ)
293. Bây giờ nếu các ngươi vâng phục Ta hoàn toàn và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các nước, các ngươi sẽ là cơ nghiệp quý giá của Ta. Mặc dù cả thế gian đều thuộc về Ta. Xuat Edipto Ky19:5 (BDM)