66. Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa , tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi. Thi Thien 55:17
67. Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi . 86:7
68. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Mathio 7:7
69. Trước khi họ gọi, chính Ta đã đáp lời; Khi họ còn đang nói, chính Ta đã nghe. Esai 65:24

70. “Ô Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu.” Gieremi 33:3 (BDM)
71. Bấy giờ, ngươi cầu xin, CHÚA sẽ đáp; Ngươi kêu cứu, Ngài sẽ trả lời: Có Ta đây! Nếu ngươi vứt bỏ ách giữa các ngươi, không chỉ tay và nói lời hiểm độc . Esai 58:9 (BDM)

72. Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, thì chính Ta sẽ làm cho. Giang 14:14 (BDM)

73. Người sẽ cầu khẩn Ta, Ta sẽ trả lời người; Gặp lúc gian truân Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và làm vinh hiển người. Thi Thien 91:15

74. Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì nhận được điều ấy vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài . IGiang 3:22

75. Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Mathio 18:19

76. Lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe , tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng. IISu Ky 7:14

77. Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin , thì sẽ nhận được. Mathio 21:22

78. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. LuLc 11:10

79. Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. IGiang 5:14

80. Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài. 5:15

81. Đấng thật đã không tiếc chính Con Ngài nhưng đã phó Con ấy vì tất cả chúng ta thì làm sao mà Ngài chẳng ban mọi sự luôn với Con đó cho chúng ta? Roma 8:32

82. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Thi Thien 37:5

83. Không có đức tin, thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Heboro 11:6 (BHĐ)

E. Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ bạn.

84. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha , là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như Chúng Ta vậy. Giang 17:11

85. Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi kẻ ác (sự ác, điều ác) IITesalonica 3:3

86. Cha Ta đã ban (chiên) cho Ta. Ngài là Đấng quyền năng hơn cả; không ai cướp đoạt nổi (chiên) khỏi tay Cha. Giang 10:29

87. Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong Chúa Cứu Thế, cũng là Đấng xức dầu cho chúng tôi. IICo 2Cr 1:21

88. Chúa sẽ giữ vững anh chị em đến cuối cùng, làm cho anh chị em thành người trọn vẹn không bị khiển trách trong ngày Ngài trở lại. 1:8

89. Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trong anh chị em, nên Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành công tác cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-su trở lại; đó là điều chắc chắn. Philip 1:6

90. Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao, vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ – cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. Roma 8:38, 39

91. Khi giông tố thổi qua, kẻ ác sẽ không còn nữa, Nhưng nền móng của người công chính còn đời đời. Cham Ngon 10:25

92. Lạy CHÚA, khi tôi nghĩ: chân tôi trượt ngã thì tình yêu thương kiên trì của Ngài nâng đỡ tôi. Thi Thien 94:18

93. Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh chị em cho tới khi anh chị em nhận cơ nghiệp đó, vì anh chị em đã tin cậy Ngài . IPhiero 1:5 (BHĐ)

94. Nguyện xin Đấng có quyền gìn giữ anh chị em khỏi vấp ngã, trình anh chị em một cách hân hoan và không có gì đáng trách trước sự hiện diện vinh quang của Ngài. Giude 1:24

95. Bởi đó, hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã. IIPhiero 1:10

96. Những ai được Đức Chúa Trời sinh thành không còn tiếp tục phạm tội, vì Chúa Cứu Thế, Con Ngài, bảo vệ họ và Quỷ vương không thể động chạm đến họ được. IGiang 5:18

97. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói: “Kìa, nhà của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Chúa sẽ sống với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở giữa họ và làm Chân Thần của họ. Khai Huyen 21:3

98. Như thế, các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi. Gieremi 30:22 (BDM)

99. Ta sẽ ở và đi lại giữa họ Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ IICorinhto 6:16

100. Trái lại, họ mong ước một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố. Heboro 11:16

101. Chúa sẽ chăn nuôi họ vô cùng chu đáo. Ngài sẽ bồng ẵm các chiên con, cho chúng nằm trong lòng Ngài và dìu dắt, chăm sóc các chiên cái đang lúc có con còn nhỏ. Esai 40:11

102. Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. Thi Thien138:7

103. Vì Chúa Hằng Hữu, Đấng con tin cậy, sẽ giữ chân con khỏi cạm bẫy. Cham Ngon 3:26

104. Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Thi Thien 34:7

105. Tôi hằng để CHÚA ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên phải tôi nên tôi sẽ không bị rúng động. 16:8

106. Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ên sẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ. CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi. Thi Thien 121:4

107. Chúa là nơi con ẩn trú, Chúa bảo vệ con lúc gian nan, Bao bọc con trong tiếng ca giải thoát. 32:7

F. Đức Chúa Trời sẽ thêm năng lực để bạn có thể làm công việc của Ngài

108. Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán. Xachari 4:6 (BDM)

109. Chính Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Thi Tv 68:35

110. Nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất. Cong Vu 1:8 (BDM)

111. Hãy tin cậy nơi CHÚA đời đời, Vì trong Chúa, chính CHÚA là vầng đá muôn đời. Esai 26:4 (BDM)

112. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền (quyền lợi chứ không phải quyền năng) trở nên con Đức Chúa Trời. Giang 1:12 (BDM)

113. Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA sẽ được phục hồi sức mới, cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không kiệt sức. Esai 40:31 (BDM)

114. Vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. IICorinhto 12:9 (BDM)

115. Vậy hãy mặc toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời, để anh chị em có thể chiến đấu lúc bị tiến công, và khi chiến cuộc đã qua, anh chị em là người toàn thắng. Epheso 6:13 (BHĐ)

116. Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi mạnh mẽ . Phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phải, Ta sẽ dùng tay phải công chính nâng đỡ ngươi. Esai 41:10 (BHĐ)

117. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang tác động trong lòng anh chị em để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Philip 2:13 (BDM)

118. Nhưng sự cứu rỗi người công chính đến từ CHÚA,Ngài là thành luỹ của họ trong lúc gian nguy. Thi Thien 37:39 (BDM)

119. Tôi cầu xin Cha, do vinh quang vô hạn của Ngài, ban quyền năng Thánh Linh làm cho tâm hồn anh chị em vững mạnh. Epheso 3:16 (BHĐ)

120. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. Philip 4:13 (BHĐ)

121. Cũng xin Chúa cho anh chị em ngày càng mạnh mẽ nhờ năng lực vinh quang của Ngài để nhẫn nại chịu đựng mọi gian khổ, lòng đầy hân hoan. Colose 1:11 (BHĐ)

122. Người công chính giữ vững đường lối mình, Người có tay trong sạch càng thêm mạnh mẽ. Giop 17:9 (BDM)

123. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Epheso 2:10 (BDM)

124. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu? Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA, Đấng sáng tạo nên trời và đất. Thi Thien 121:1-2 (BDM)

G. Cha trên trời sẽ dạy bạn Chân Lý

125. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt Ta hằng chăm nom cố vấn ngươi. Thi Thien 32:8 (BDM)

126. Ấy là Đức Chúa Trời chỉ dẫn người đúng và dạy cho người. Esai 28:26 (BDM)

127. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đã phán: Ánh sáng, hãy chiếu ra từ nơi tối tăm, cũng là Đấng đã soi sáng tấm lòng chúng tôi để đem đến cho chúng tôi ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời trên mặt Chúa Cứu Thế Giê-su. IICorinhto 4:6 (BDM)

128. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi CHÚA, đến nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, để chúng ta đi trong đường Chúa.” Esai 2:3 (BDM)

129. Ai là người kính sợ CHÚA? Ngài sẽ chỉ dẫn họ con đường mình phải chọn. Thi Thien 25:12 (BDM)

130. Đức Giê-su đáp: “Giáo lý Ta dạy không phải của Ta mà là của Đấng đã sai Ta đến! Người nào chịu làm theo ý Ngài sẽ biết giáo lý nầy đến từ Đức Chúa Trời hay là chính Ta tự nói ra…” Giang 7:17 (BDM)

131. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Phuc Truyen 32:10

132. Chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài. Epheso 1:17 (BDM)

133. Nhưng khi Thánh Linh là Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn vẹn, Ctd: tất cả chân lývì Ngài không tự mình nói ra nhưng chỉ nói những gì Ngài nghe và loan báo cho các con những việc đang xảy đến. Giang16:13 (BDM)

134. Những điều huyền nhiệm chỉ có CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta biết. Nhưng những điều đã được khải thị, là những lời trong kinh luật này, thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta vâng giữ và làm theo. Phuc Truyen 29:29 (BDM)

135. Ta đã gọi các con là bạn hữu, vì mọi điều nghe được nơi Cha, Ta đã cho các con biết. Giang 15:15 (BDM)

136. Nhưng như Kinh Thánh chép: “Những điều mắt chưa thấy, Tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu kính Ngài.”EsIs 64:4 Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. IICorinhto 2:9 (BDM)

137. Chính Ngài bày tỏ những điều sâu xa kín nhiệm, Ngài biết mọi sự xảy ra trong tối tăm, vì Ngài là nguồn sáng. Danien 2:22 (BDM)

138. Ta công bố cho các ngươi những điều mới; Trước khi chúng xảy ra, Ta bảo trước cho các ngươi biết. Esai 42:9 (BDM)

139. Ngày nay, ta thấy sự vật phản chiếu qua một tấm gương mờ. Đến ngày ấy, ta sẽ thấy rõ ràng tận mắt. Ngày nay, tôi chỉ biết đôi phần; ngày ấy, tôi sẽ biết tường tận như Chúa biết tôi. ICorinhto 13:12 (BHĐ)

140. Kinh Tiên Tri chép: ‘Mọi người sẽ được Đức Chúa Trời chỉ dạy.’ Người nào lắng nghe Cha và học theo thì đến với Ta…” Giang 6:45 (BDM)

141. Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh Ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền dạy các con. 14:26 (BDM)

142. Người khôn nghĩ kỹ trước khi phát biểu, Ý kiến đưa ra thường được tán thành. Cham Ngon 16:23 (BHĐ)

143. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Thi Thien25:9

H. Cha trên trời sẽ làm những công việc thật lạ lùng trên chính cuộc đời của bạn.

144. Đức Giê-su bảo: “Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả.” Mac 9:23 (BDM)

145. Ta hứa quả quyết với các con, ai tin Ta sẽ làm những việc Ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa, vì Ta sắp về với Cha. Giang 14:12 (BHĐ)

146. Bất cứ điều gì các con nhân anh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con. 14:13 (BDM)

147. Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, thì chính Ta sẽ làm cho. 14:14 (BDM)

148. Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Epheso 3:20 (BDM)

149. Ngài trả lời: “Tại các con ít đức tin, vì thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời qua bên kia.’ thì nó sẽ dời đi. Không có gì các con không làm được. Mathio 17:20 (BDM)

150. Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ . 18:19 (BDM)

151. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh trước nhất là sứ đồ, thứ hai là tiên tri, thứ ba là giáo sư, thứ đến là người làm phép lạ, rồi đến người chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói tiếng lạ. ICorinho12:28 (BDM)

152. Kẻ thì làm phép lạ, người khác nói tiên tri, người thì phân biệt các thần linh, kẻ khác nói các tiếng lạ, người khác thông dịch các tiếng ấy. 12:10 (BDM)

I. Cha trên trời sẽ đổ đầy cuộc sống bạn bằng Tình Yêu

153. Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. IGiang 4:16 (BDM)

154. Nếu các con vâng giữ điều răn của Ta thì các con sẽ còn ở trong tình yêu của Ta cũng như Ta đã giữ các điều răn của Cha Ta và còn ở mãi trong tình yêu Ngài. Giang 15:10 (BDM)

155. Sự ghen ghét xui điều cãi lộn; song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm. Cham Ngon 10:12

156. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song huỷ diệt những kẻ ác. Thi Thien 145:20

157. Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người nào yêu kính Ta. Ta cũng yêu quý người và sẽ tỏ bày chính Ta cho người. Giang 14:21 (BDM)

158. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. ICorinhto 8:3

159. Như Cha đã yêu Ta thể nào thì chính Ta cũng yêu các con thể ấy . Hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. GiGa 15:9 (BDM)

160. Yêu thương Ngài với tất cả tấm lòng, trí óc, năng lực và yêu thương người đồng loại như chính bản thân thật tốt hơn dâng mọi lễ vật và sinh tế cho CHÚA. Mac Mc 12:33 (BHĐ)

161. Theo Thánh Kinh, Huyền nhiệm đó là “những điều chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe và trí loài người chưa hề nghĩ tới, nhưng Đức Chúa Trời dành sẵn cho người yêu mến Ngài.” ICorinhto 2:9 (BHĐ)

162. Và để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế, là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Eph Ep 3:19 (BDM)

163. Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. IGiang 4:10 (BDM)

164. Các con yêu dấu! Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời. 4:7 (BDM)

165. Chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào, cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. Roma 8:39 (BHĐ)

166. Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo. IGiang 4:12 (BDM)

167. Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương. 4:8 (BDM)

168. Ta yêu những người yêu mến ta và những ai tìm kiếm ta sẽ tìm được. Cham Ngon 8:17 (BDM)

169. Nên bây giờ còn ba điều này: Đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng điều lớn hơn hết là tình yêu thương. ICorinhto 13:13 (BDM)

J. Bạn có thể tăng trưởng thuộc linh

170. Và tất cả chúng ta, với mặt trần không bị màn che, đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh. IICor 3:18 (BDM)

171. Cầu xin Chúa Cứu Thế, nhân đức tin ngự vào lòng anh chị em, cho anh chị em đâm rễ vững gốc trong tình yêu thương, cầu cho anh chị em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa Cứu Thế, cầu cho chính anh chị em được kinh nghiệm tình yêu ấy, dù nó lớn lao vô hạn, vượt quá tri thức loài người. Nhờ đó anh chị em sẽ được đầy dẫy (mọi sự sung mãn của ) Ngài. Epheso 3:17-19 (BHĐ)