Giả thử người đọc Cong Cv 15:28-29 và nhận thấy vấn đề bàn cải ở đây đề cập đến sự cứu rỗi. Người ấy đọc thấy các nhà lãnh đạo Hội thánh gởi một thông điệp cho các tân tín hữu ngoại bang ở An-ti-ốt về “một số điều cần thiết”: “Kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. ” Đọc xong, ông ta kết luận rằng muốn được cứu rỗi phải kiêng cử các thứ trên đây.
Ông ta lại đọc trong Gia-cơ “Anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những cậy đức tin mà thôi ” (Gia Gc 2:24). Câu nầy càng khiến ông ta kết luận rằng phải nhờ việc làm để được cứu rỗi, rồi xây dựng cuộc sống mình trên niềm tin đó, thế là ông ta đã hiểu sai lời Chúa và phương pháp cứu rỗi của Ngài. Số phận ông ta tùy thuộc vào sự thông giải Kinh Thánh đúng hay sai. Trên đây chúng ta chỉ giả thử thôi, nhưng thực tế đau lòng là có nhiều người đã thật sự hành động như vậy.
Muốn thông giải đúng cần phải có nguyên tắc đúng. Chúng ta không được quyền tự tạo lấy nguyên tắc hoặc dùng nguyên tắc nào cũng được. Làm cách nào để tìm ra nguyên tắc đó? Cách thứ nhất là tìm hiểu Tân Ước thông giải Cựu Ước như thế nào. Cách thứ hai là nghiên cứu các quy luật của ngôn ngữ, những nguyên tắc để hiểu ngôn ngữ nói chung.
Muốn hiểu được một câu nói, chúng ta phải đặt nó trong toàn thể câu chuyện. Đây là một quy luật của ngôn ngữ, người ta gọi là văn mạch (context), một nguyên tắc căn bản trong việc thông giải Kinh Thánh.
Có nhiều nguyên tắc thông giải Kinh Thánh chỉ là những quy luật nói chung. Chính Kinh Thánh cũng soi sáng một số nguyên tắc đó. Ví dụ Chúa Giê-xu bảo các môn đồ hãy coi chừng men của người Pha-ra-si (Mat Mt 16:6-12). Họ nghĩ theo nghĩa đen và hiểu lầm ý Ngài, vì vậy Ngài phải giải thích rằng những chữ men Ngài dùng đây là nói về “Điều dạy dỗ.” Lối nói nầy khi Ngài nói, “Hãy phá hủy đền thờ nầy đi ” (GiGa 2:19-22), Ngài dùng đền thờ để chỉ về thân thể Ngài.
Đức Thánh Linh đã cảm xúc việc viết Kinh Thánh bằng ngôn ngữ loài người. Bởi vậy, phải hiểu những lời đó theo những quy luật của ngôn ngữ, nhất là những qui luật đã được phát hiện trong chính Kinh Thánh.