Bất cứ hoạt động nào cũng có một khởi điểm. Trong việc học Kinh Thánh, chúng ta bắt đầu với những xác tín của chúng ta về Kinh Thánh và về phương cách học hỏi thích hợp. Ở đây tôi chỉ nêu ra chứ không chứng minh những điểm nầy.
Một số người bảo chúng ta không nên làm như vậy. Họ nói chúng ta cần phải có tâm trí cởi mở khi đến với Kinh Thánh, không nên có một xác tín trước rằng đó là Lời Thượng Đế, hay đó là chân lý. Theo ý họ, chúng ta nên học Kinh Thánh để thấy những gì Kinh Thánh tự bày tỏ ra. Nếu đó là Lời Thượng Đế thì nó sẽ bày tỏ ra như thế.
Đó cũng là một cách học Kinh Thánh, nhưng không phải đường hướng chúng ta áp dụng trong sách nầy. Thứ nhất, vì thực tế không thể có một tâm trí nào hoàn toàn vô tư, khách quan. Bất cứ ai biết ít nhiều về Kinh Thánh đều có một xác tín nào đó. Thứ hai, đường hướng đó đòi hỏi phải viết một cuốn sách dày hơn nhiều. Thứ ba, các học giả đã dùng phương cách đó và đã chứng minh cách hùng hồn rằng Kinh Thánh đến từ Thượng Đế.