Giữa phố xá sôi động trong một thành phố lớn Á châu, tôi kinh ngạc trước cảnh đông người trên các lề đường nhộn nhịp. Có vẻ như không còn chỗ để di chuyển trong cảnh người nhồi nhét như vậy, thế nhưng cũng có vẻ như mọi người vẫn cứ di chuyển hết tốc lực.

Ignoring Grace

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn 

http://cdn.rbc.org/odb/2011/01/odb-01-31-11.mp3 

READ: Matthew 7:13-23 

Narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. —Matthew 7:14 

In the hectic downtown of one of Asia’s great cities, I marveled at the busy sidewalks filled with people. There seemed to be no room to move in the crush of humanity, yet it also seemed that everyone was moving at top speed. 

My attention was drawn to the soft, almost mournful sound of a single trumpeter playing “Amazing Grace.” The crowds appeared oblivious to both the musician and the music. Still, he played—sending a musical message of the love of God out to whoever knew the song and would think about the words as he played.

I thought of this experience as a parable. The music seemed to be an invitation to the masses to follow Christ. As with the gospel message, some believe in God’s amazing grace and choose the narrow way. Others ignore His grace, which is the broad way that leads to everlasting destruction. Jesus said, “Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it” (Matt. 7:13-14).

Jesus died so that “whoever calls” on His name (Rom. 10:13) can find forgiveness in His grace. —Bill Crowder

Amazing grace—how sweet the sound— 

That saved a wretch like me!

I once was lost but now am found,

Was blind but now I see. —Newton

Christ believed is salvation received. 

VIETNAME TRANSLATION: 

Làm Ngơ Ân Sủng 

Đọc: Ma-thi-ơ 7:13-23 

Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. – Mathio 7:14  

Giữa phố xá sôi động trong một thành phố lớn Á châu, tôi kinh ngạc trước cảnh đông người trên các lề đường nhộn nhịp. Có vẻ như không còn chỗ để di chuyển trong cảnh người nhồi nhét như vậy, thế nhưng cũng có vẻ như mọi người vẫn cứ di chuyển hết tốc lực.  Tôi chú ý ngay tới âm thanh êm dịu, hầu như não nuột từ một tay kèn chơi bản “Ơn Giê-xu Cao sâu.” Đám đông dường như quên lãng sự hiện diện của nhạc sĩ cũng như bản nhạc. Thế nhưng anh vẫn chơi hắn gửi thông điệp yêu thương của Đức Chúa Trời qua điệu nhạc, cho bất kỳ ai biết lời ca và chịu suy nghĩ về những lời anh phát ra.  Tôi nghĩ, kinh nghiệm này giống như một ẩn dụ. Âm nhạc như lời mời đám đông theo Chúa Giê-xu. Cũng giống như sứ điệp Phúc Âm, một số người tin vào ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời và chọn con đường hẹp. Người khác thì làm ngơ ân sủng, tức chọn con đường rộng dẫn tới hủy diệt đời đời. Chúa Giê-xu phán, “Hãy vào của hẹp; vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn tới sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14).  Chúa Giê-xu đã chết để “Ai kêu cầu” danh Ngài (Rô-ma 10:13) thì được tha thứ trong ân sủng Ngài.  – Bill Crowder 

Tin Đấng Christ là nhận sự cứu rỗi. 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com