• Thà nghèo khổ, ăn ở cách thanh liêm còn hơn làm giàu theo đường tà. (Châm ngôn 28:6)
 • Người công bình ăn ở cách thanh liêm con cháu người lấy làm có phước thay. (Thi thiên 20:7)
 • Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va ưa thích điều răn Ngài. Con cháu người sẽ được hưng thịnh trên đất. Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. (Thi thiên 112: 1-2)
 • Nếu của cải con thêm nhiều, con sẽ không đem lòng vào đó. (Thi thiên 62:10)
 • Của cải người công bình tuy ít, nhưng còn hơn sự dư dật của kẻ ác. (Thi thiên 37:16)
 • Những người nào nhờ cậy nơi tài sản và phô trương của cải mình, chẳng người nào chuộc được anh em mình vì giá chuộc mạng sống họ rất đắt. (Thi thiên 49: 6-10)
 • Của cải phi nghĩa chẳng ích chi, nhưng sự công bình giải cứu con khỏi sự chết. (Châm ngôn 10:2)
 • Nếu con tin nơi của cải con sẽ bị sụp đổ. (Châm ngôn 11:28)
 • Có người rải của cải mình ra lại được nhiều hơn. Còn kẻ quá keo kiệt chỉ gặp sự túng thiếu. (Châm ngôn 11:24)
 • Người lành lưu truyền gia sản cho con cái mình. Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình. (Châm ngôn 13:22)
 • Của cải phi nghĩa sẽ sớm hao mòn. Nhưng ai khéo tay thu góp thì của cải sẽ gia tăng. (Châm ngôn 13:11)
 • Thà làm người nghèo khổ mà ăn ở thanh liêm. Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà, là kẻ ngu dại. (Châm ngôn 19:1)
 • Bánh nhờ dối gạt mà được lúc mới ăn thì ngon ngọt, nhưng sau đó miệng sẽ đầy đá sỏi. (Châm ngôn 20:17)
 • Các ý chí người cần mẩn chắc chắn dẫn đến sự dư dật. (Châm ngôn 21:5)
 • Tài sản nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được là hơi thở thoáng qua, là cạm bẫy sự chết. (Châm ngôn 21:6)
 • Ai ham sự vui chơi chắc chắn sẽ nghèo khó. Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng làm giàu. (Châm ngôn 21:17)
 • Danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều. Còn ân huệ quý hơn bạc vàng. (Châm ngôn 22:1)
 • Phần thưởng cho sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va là sự giàu có, tôn trọng và sự sống. (Châm ngôn 22:4)
 • Kẻ áp bức người nghèo để làm giàu cho mình, cũng như kẻ tặng cho người giàu đều dẫn đến sự nghèo khó. (Châm ngôn 22:16)
 • Người nào cày ruộng sẽ đầy lương thực, nhưng ai theo kẻ lười biếng sẽ đầy sự nghèo khó. (Châm ngôn 28:19)
 • Kẻ nào cho vay nặng lãi sẽ dành của ấy cho người có lòng thương xót kẻ nghèo khó. (Châm ngôn 28:8)
 • Kẻ nào ăn cắp của cha mẹ mình và nói rằng “chẳng phải là phạm tội đâu”. Kẻ ấy đồng bạn với kẻ phá phách. (Châm ngôn 28:24)
 • Kẻ tham lam sinh ra sự tranh cạnh. Nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no nê. (Châm ngôn 28:25)
 • Ai ban cho người nghèo sẽ không thiếu thốn. Còn ai nhắm mắt làm ngơ thì sẽ bị rủa sả. (Châm ngôn 28:27)
 • Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa. Nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. (Ê-phê-sô 4:28)
 • Con cầu xin Chúa cho con được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh về phần xác cũng như về phần hồn. (3Giăng 1:2)