Con sẽ đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Chúa. Và từ nay con sẽ lấy điều này thử Chúa xem Chúa có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho con đến nỗi không chỗ chứa chăng. (Ma la chi 3:10)

Hễ con gieo ít thì gặt ít, con gieo nhiều thì gặt nhiều.
Con sẽ quyên giúp tùy lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vì Chúa yêu người dâng hiến cách vui lòng.
Chúa sẽ ban cho con mọi ơn phước dồi dào để con luôn được đầy đủ trong mọi sự lại còn dư để làm mọi việc lành. (2 Cô rinh tô 9: 6-8)

Phàm làm việc gì con sẽ hết lòng mà làm vì con làm cho Chúa không phải làm cho người ta. (Cô lô se 3:23)

Con sẽ không chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét, làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy, nhưng con sẽ chứa của cải trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. (Ma thi ơ 6: 19-21)

Trước hết, con sẽ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho thêm mọi điều khác nữa. (Ma thi ơ 6:33)

Con sẽ cho, người khác sẽ cho con. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp cho con. Vì nếu con lường mực nào thì họ cũng lường lại cho con mực ấy. (Lu ca 6:38)

Nếu con rải của mình ra, con lại càng được thêm nhiều lên. Nếu con chắc lót quá bực, con sẽ bị thiếu thốn. Lòng được rộng rãi sẽ được no nê. (Châm ngôn 11:24)

Con sẽ không bóc lột kẻ nghèo vì họ nghèo và không hà hiếp người khốn khổ. (Châm ngôn 22:22)

Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc. Kẻ tham của cải chẳng hề chán về huê lợi. (Truyền đạo 5:10)

Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng. (Thi thiên 41:1)

Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, còn hơn là có tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. (Châm ngôn 15:16)

Con sẽ không tham tiền. Con lấy điều mình có làm đủ rồi vì Chúa chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. (Hê bê rơ 13:5)