• Con sẽ làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm sức cho con. (Philip 4:13)
 • Con được mạnh mẽ nhờ lời Đức Chúa Trời trong con và con thắng được ma quỷ. (1 Giăng 2:14)
 • Bởi đức tin con nhận được sức mạnh. (Hê-bơ-rơ 11:1)
 • Con sẽ cậy nhờ ân điển trong Đấng Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. (2 Ti-mô-thê 2:1)
 • Con sẽ tỉnh thức vững vàng trong đức tin, can đảm và mạnh mẽ (1 Cô-rinh-tô 16:13)
 • Con sẽ được mạnh mẽ trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. (Ê-phê-sô 6:10)
 • Con được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. (Ê-phê-sô 3:16)
 • Con chẳng lưỡng lự hoặc hồ nghi lời của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. (Rô-ma 4:20)
 • Ân điển Chúa đủ cho con rồi và sức mạnh của Chúa trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. (2 Cô-rinh-tô 12:9)
 • Sau khi con tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho con trọn vẹn, vững vàng và ban sức lực cho con. (1 Phi-e-rơ 5:10)
 • Con sẽ vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Ngài đã truyền cho con. (Giô-suê 1:6-7)
 • Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của con. (Nê-hê-mi 8:10)
 • Con mắt của Chúa soi xét khắp thế gian đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành với Ngài. (2 Sử ký 16:9)
 • Vì con có bàn tay thánh sạch, con trở nên mạnh mẽ hơn. (Gióp 17:9)
 • Chúa là sức mạnh và là cái khiên của con. (Thi thiên 28:7)
 • Chúa ban sức mạnh cho con, Ngài sẽ ban cho con sự bình an. (Thi thiên 29:11)
 • Chúa là nơi nương náu và là sức lực của con. Ngài sẵn sàng giúp đỡ con trong cơn gian truân. (Thi thiên 46:1)
 • Chúa là hòn đá và là đồn lũy của con. (Thi thiên 71:3)
 • Con sẽ bước đi trong năng quyền của Chúa. (Thi thiên 71:16)
 • Ngài làm cho con mạnh hơn kẻ thù của con. (Thi thiên 105:24)
 • Con sẽ trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan. Tri thức và năng lực con sẽ được gia tăng. (Châm ngôn 24:5)
 • Trong sự yên lặng và trông cậy con sẽ được sức mạnh. (Ê-sai 30:15)
 • Con sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 40:31)
 • Đầu trai trẻ cũng sẽ mòn mỏi, nhưng con sẽ trông đợi Đức Giê-hô-va và được sức mới. (Ê-sai 40:30)
 • Con sẽ không sợ vì Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa sẽ bổ sức cho con và giúp đỡ con, lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ con. (Ê-sai 41:10)
 • Trong Đức Giê-hô-va con có sự công bình và sức mạnh. (Ê-sai 45:24)
 • Con biết Chúa và được mạnh mẽ làm mọi sự. (Đa-ni-ên 11:32)
 • Đức Chua Trời là sức mạnh của con, Ngài sẽ làm cho chân con như con nai và sẽ làm cho con đi trên những đồi cao. (Ha-ba-cúc 3:19)
 • Con sẽ được mạnh mẽ để làm việc vì Chúa ở cùng con. (A-ghê 2:4)
 • Cánh tay và bàn tay con được nên mạnh mẽ bởi bàn tay của Đấng toàn năng. (Sáng-thế-ký 49:24)