Con sẽ khẩn nguyện cầu xin, kêu van, tạ ơn cho các vua, tất cả bậc cầm quyền để con có được cuộc sống yên ổn, tình yêu, sự thánh khiết và kính trọng. 1 Ti-mô-thê 2: 1-2
Vì cớ Chúa, con sẽ phục theo mọi phép tắc của loài người lập nên hoặc Vua như Đấng rất cao. 1 Phi-e-rơ 2:13 

 • Con sẽ vâng phục các đấng cầm quyền trên con, vì không có quyền nào đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Rô-ma  13:1
 • Vì Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan.Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Châm Ngôn  2:6
 • Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng. Ngài là thuẫn đỡ cho người làm theo sự đoan chính. Châm Ngôn  2:7
 • Xin Ngài phù trợ cho các lối của người công bình và gìn giữ đường của họ. Châm Ngôn 2:8
 •  Nguyện Thần của Đức Giê-hô-va tức là Thần khôn ngoan và thông sáng, Thần mưu toan và mạnh sức, Thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va ở trên họ . Ê-sai 11:2
 • Nguyện nhờ bàn luận, các mưu kế họ được vững vàng và đánh giặc cách khôn khéo. Châm Ngôn 20: 18
 • Xin cho người lãnh đạo hiểu biết thời thế và định được tình hình. Truyền đạo  8:2 ,5b, 6
 • Xin cho họ thêm lên sự học vấn và người thông sáng sẽ được rộng mưu trí. Châm Ngôn 1:5
 • Xin Chúa đi trước mặt họ, ban bằng các đường gập ghềnh để họ biết Đức Giê-hô-va là Chúa. Êsai  45: 2-3
 • Xin giúp cho họ không theo mưu kế của kẻ dữ. Thi Thiên 1:1
 • Xin cho họ chịu lời dạy khuyên và trở nên khôn ngoan. Châm Ngôn  13:10b
 • Xin cho họ đừng trở nên dại dột nhưng biết ý muốn Đức Chúa Trời là thể nào. Ê-phê-sô 5:17
 •  Xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan trong mọi việc. 2 Ti-mô-thê 2:7
 • Xin cho sự dè dặt coi sóc họ, cho sự thông sáng gìn giữ họ và giải cứu họ khỏi đường dữ. Châm Ngôn 2: 11-12
 •  Xin cho họ hết lòng tin cậy nơi Chúa, và không nương cậy nơi sự thông sáng của họ,và nhận biết Ngài trong các việc làm của họ và xin Chúa chỉ dẫn các nẻo của họ. Châm Ngôn  3: 5
 • Xin cho họ hằng ngày kính sợ Đức Chúa Trời. Châm Ngôn 23 :17b
 • Xin cho họ được vui mừng vì những người lãnh đạo công bình. Châm Ngôn 29:4a
 • Nguyện đất nó ngày được vững bền bởi những người công bình cai trị. Châm Ngôn 29:4a
 • Cám ơn Chúa đã ban phước cho nhà cầm quyền và Ngài lấy ơn bao phủ họ khác nào cái khiên. Thi Thiên 5:12
 • Xin Chúa ban cho họ mạng sống và ơn của Ngài và gìn giữ họ. Gióp 10:12
 •  Xin cho người Tổng thống là người lành được ơn trước mặt Chúa. Châm Ngôn 12:2
 • Xin giúp cho người lãnh đạo đi trong sự chánh trực. Châm Ngôn 10:9
 • Chúa có quyền ban cho họ đủ mọi thứ ơn đầy dẫy để làm các việc lành. 2 Cô-rinh-tô 9:8
 • Con xin cho họ biết tìm kiếm sự bình an cho đất nước. Giê-rê-mi 29:7
 • Con cầu xin cho họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa. Cô-lô-se 1: 9-11
 • Xin cho những người lãnh đao của đất nước và Hội Thánh phục vụ thế hệ này trong ý muốn của Ngài. Công vụ 13:36
 • Xin Chúa cảm động lòng họ để họ vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phi-líp 2:13
 • Con cầu xin cho họ được thạnh vượng trong mọi sự, trong sức khoẻ cũng như về phần tâm linh. 3 Giăng 2
 • Nguyện nước Ngài mau đến và ý Ngài được nên ở đất như ở trời. Ma-thi-ơ 6:10
 • Nguyện các nước yên lặng trước mặt Chúa và biết Chúa là Đức Chúa Trời, và Ngài được tôn cao trong các nước cũng như được tôn cao trên đất. Thi Thiên 46:10
 • Sự công bình làm cho nó cao trọng. Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Châm Ngôn 14:34
 • Dầu có nhiều chương trình, nhưng chỉ có ý chỉ Chúa được thành tựu. Châm Ngôn 19:21